Search form

Bɔk 33

Isirayɛlidenw be taama daminɛ tugu

1- Masaba y'a fɔ Musa ye ko: «I bɔra ni jama min ye Ezipiti, i ni olu ka wili ka bɔ yan. Ne ye layidu ta Ibrayima ni Isiyaka ani Yakuba ye jamana min koo la, ko ne ben'a di u kɔmɔgɔw ma, i ka taga yen. 2Ne bena mɛlɛkɛ bila i ɲa, ani ka kanaanw ni amoriw ni itiw ani periziw ni iviw ani zebuziw gwɛn ka bɔ o jamana nin na. 3Nɔnɔ ni lii ka ca kosɔbɛ o jamana diman min kɔnɔ, aw ka taga yen. Ne tena taga n'aw ye, bari aw ye siya tulogwɛlɛn ye. Ni ne tagara n'aw ye, n'a sɔrɔ ne bena aw halaki sira la.»

4Jama y'o kibarujugu mɛn tuma min na, u dusu kasira. Mɔgɔ si ma sɔn k'a yɛrɛ masiri tugu. 5Bari Masaba tun y'a fɔ Musa ye ko a k'a fɔ Isirayɛlidenw ye ko: «Aw ye siya tulogwɛlɛn le ye. Ni ne tora n'aw ye hali waati dɔɔni sira kan, n'a sɔrɔ ne bena aw halaki. Ayiwa, aw k'aw ka masirifɛnw bɔ sisan, o kɔfɛ, ne bena min kɛ aw la, ne bena o lɔn.» 6Isirayɛlidenw bɔra *Orɛbu kulu kɔrɔ dɔrɔn, u y'u ka masirifɛnw donko dabila.

Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu

7Ayiwa, Musa tun be fanibugu ta ka taga o lɔ jama sigiyɔrɔ kɔfɛ ka furancɛ to u ni ɲɔgɔn cɛ, k'a wele ko Ɲɔgɔnkunbɛn fanibugu. Mɔgɔ o mɔgɔ mako tun be Masaba la, o tun be bɔ ka taga fanibugu nin na jama sigiyɔrɔ kɔfɛ. 8Ni Musa bɔra ko a be taga fanibugu nin yɔrɔ la tuma o tuma, jama bɛɛ be wili ka lɔ u ka fanibuguw daa la k'a taatɔ filɛ, fɔɔ a ka taga don fanibugu nin kɔnɔ. 9Ni Musa donna fanibugu kɔnɔ tuma min na, sankaba be jigi ka lɔ a daa la, Masaba be kuma ni Musa ye. 10Ni jama ye sankaba nin lɔnin ye fanibugu daa la tuma min na, u bɛɛ be biri u yɛrɛ ka fanibugu daa la. 11Masaba tun be kuma ni Musa ye daa ni daa i n'a fɔ mɔgɔ be kuma n'a teri ye cogo min na. O kɔ, Musa tun be kɔsegi ka taga jama sigiyɔrɔ la, nga a dɛmɛbaga, Nun dencɛ kanbelen Zozuwe, ale tun te bɔ fanibugu kɔnɔ.

Masaba nɔɔrɔ be yira Musa la

12Musa y'a fɔ Masaba ye ko: «A filɛ, i yɛrɛ y'a fɔ ne ye ko ne ka taga ni jama nin ye, k'a sɔrɔ i bena mɔgɔ min ci ka taga ni ne ye, i ma o tigi yira ne la. I ko i be ne lɔn ani ko ne koo diyara i ye. 13Ni ne koo diyara i ye sɔbɛ la, ne b'a ɲini i fɛ ko e k'i ka koo yira ne la. O la, ne bena i lɔn, ani ne koo bena diya i ye. I hakili ka to a la ko siya nin ye i ka jama ye.»

14Masaba ko: «Ne yɛrɛ bena taga n'i ye, ani ka lafiya d'i ma.»

15Musa y'a fɔ a ye ko: «N'i yɛrɛ kɔni te taga n'an ye, kan'a to an be bɔ yan ka taga yɔrɔ wɛrɛ. 16A bena lɔn cogo di ko ne n'i ka jama koo ka d'i ye? N'i tagara n'an ye, o le b'a yira ko an koo ka d'i ye, janko danfara ka sɔrɔ anw ni dugukolo kan siya tɔw bɛɛ cɛ.»

17Masaba y'a fɔ Musa ye ko: «I ye min ɲini, ne bena o le kɛ, bari i koo diyara ne ye, ne b'i lɔn i tɔgɔ ma fana.»

18Musa ko: «Ne b'a ɲini i fɛ ko i k'i ka nɔɔrɔ yira ne la.»

19- Masaba ko: «Ne bena tɛmɛ i ɲakɔrɔ, ka n ka ɲumanya bɛɛ yira i la, ka n tɔgɔ fɔ. Ne b'a fɛ ka makari mɔgɔ min na, ne be makari o tigi la. Ne b'a fɛ ka hinɛ mɔgɔ min na, ne be hinɛ o tigi la.» 20A y'a fɔ tugu ko: «Nga i te se ka ne ɲada ye, bari adamaden te se ka n ye ka tila ka to nii na.» 21O kɔ, Masaba ko: «Yɔrɔ dɔ filɛ n gɛrɛfɛ yan, i be se ka lɔ yɔrɔ min na fara kan. 22Ni ne be tɛmɛ ni ne ka nɔɔrɔ ye tuma min na, ne bena i don farawo kɔnɔ, ne tɛmɛtɔ, ne bena n bolo biri i kan, fɔɔ n ka tɛmɛ. 23O kɔ, ne bena n bolo bɔ. I bena ne kɔɔ ye, nga ne ɲaa man kan ka ye.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index