Search form

Bɔk 37

Layidu taamasiɲɛ kɛsu dilanko

1Bɛtisalɛli ye Ala ka layidu taamasiɲɛ kɛsu dilan ni akasiyayiri ye. A jaɲa tun ye mɛtɛrɛ kelen ni santimɛtɛrɛ bi wolonwula ni duuru ye, a boɲa n'a jaɲa sanfɛ bɛɛ tun ye santimɛtɛrɛ bi wolonwula ni duuru ye. 2A y'a kɔfɛ ni kɔnɔna mɔ ni sanu yɛrɛ yɛrɛ ye, ka sanu kɛ k'a dagolo dilan k'a lamini. 3A ye minɛfɛn naani dɔ dilan ni sanu ye i n'a fɔ bololanigɛ k'u don a seen naani na. A ye fila don faan kelen na, ka fila don faan dɔ la. 4A ye akasiyayiri dɔw labɛn ka sanu mɔn u la, 5k'u don minɛfɛn nunu na kɛsu nin faan fila la k'u kɛ a talɔgɔw ye. 6A ye kɛsu nin datugulan dilan ni sanu yɛrɛ yɛrɛ ye. A jaɲa tun ye mɛtɛrɛ kelen ni santimɛtɛrɛ mugan ni duuru ye, a boɲa tun ye santimɛtɛrɛ bi wolonwula ni duuru ye. 7O kɔ, a ye *serubɛn jaa fila dilan ni sanu faganin ye k'u sigi datugulan nin dakun fila la. 8A ye serubɛn kelen dilan dakun kelen na ka kelen dilan a dakun dɔ nin na, k'u nɔrɔ datugulan dakun fila la. 9U gamanw wilinin tun be sanfɛ kɛsu datugulan kunna, k'u biri a kan k'u ɲaa sin ɲɔgɔn ma. U ɲaa sinna kɛsu datugulan nin ma.

Tabali dilanko

10U ye tabali dilan ni akasiyayiri ye. A jaɲa tun ye mɛtɛrɛ kelen ye, a boɲa tun ye santimɛtɛrɛ bi duuru ye. A jaɲa sanfɛ tun ye santimɛtɛrɛ bi wolonwula ni duuru ye. 11U y'a mɔn ni sanu yɛrɛ yɛrɛ ye, k'a dagolo dilan ni sanu ye. 12U y'a dagolo dilan k'a wili sanfɛ ka sanu mɔ a la a boɲa kɛra santimɛtɛrɛ seegi. 13U ye sanu dilan k'a kɛ i n'a fɔ bololanigɛ, k'o kɛ minɛyɔrɔ naani ye, k'u nɔrɔ tabali nin nɔnkɔn naani nunu na, u ka bɛn ni seen naani nunu ye. 14Minɛyɔrɔ nunu tun nɔrɔla dagolo nin gɛrɛfɛ, tabali nin talɔgɔw tun bena to ka don u kɔnɔ. 15U ye tabali talɔgɔ nunu dilan ni akasiyayiri ye k'u mɔn ni sanu ye. 16Minan minw be la tabali kan, k'o dilan ni sanu yɛrɛ yɛrɛ ye: a minan pɛnpɛrɛninw, ni tasaw, ni filenw ani sarakajidagaw.

Fitinɛ dilanko

17U ye fitinɛ dilan ni sanu yɛrɛ yɛrɛ faganin ye, k'a juu n'a kala n'a daganinw: feerenbisigiw, ni kurukuruyɔrɔw, k'o bɛɛ dilan ka nɔrɔ ɲɔgɔn na. 18Bolo wɔɔrɔ tun be fitinɛ na. Saba be faan kelen na, saba be a faan dɔ la. 19Daganin saba minw be i n'a fɔ amandiyiri feerenw, olu ka sigi bolo kelen kan, ani kurukuruyɔrɔw ni feerenbisigi. U y'o ɲɔgɔn fana kɛ bolo filanan kan fana. U ye bolo wɔɔrɔ nunu bɛɛ ta kɛ ten. 20O daganin naani ɲɔgɔn tun be fitinɛkala yɛrɛ la, ni kurukuruyɔrɔw ani feerenbisigiw. 21U ye kurukuruyɔrɔw kɛ bolo fila fila tuguyɔrɔ la kala la. A kɛra ten bolo wɔɔrɔ nunu bɛɛ tuguyɔrɔw la. 22Kurukuruyɔrɔ minw tun be fitinɛkala la, u ye olu ni bolo nunu jɛn k'a dilan ɲɔgɔn fɛ ni kala ye. U y'o dilan ni sanu yɛrɛ yɛrɛ faganin ye. 23U ye fitinɛbara wolonwula n'a juru tigɛminanw, ani fitinɛ buguri cɛlanw dilan ni sanu yɛrɛ yɛrɛ ye. 24U ye fitinɛ nin n'a minanw bɛɛ dilan ni sanu yɛrɛ yɛrɛ kilo bi saba ye.

Wusulan jɛniyɔrɔ

25U ye wusulan jɛniyɔrɔ dilan ni akasiyayiri ye. A faan naani bɛɛ tun ye kelen ye, a jaɲa n'a boɲa bɛɛ tun ye santimɛtɛrɛ bi duuru ye. A jaɲa sanfɛ tun ye mɛtɛrɛ kelen ye. U tun ye gɔɔn bisigi minw kɛ a nɔnkɔn la, olu tun dilanna ka kɛ kelen ye ni wusulan jɛniyɔrɔ ye. 26U y'a mɔn ni sanu yɛrɛ yɛrɛ ye, a kunna n'a gɛrɛnw bɛɛ, n'a gɔɔnw, k'a lamini, k'a dagolo kɛ ni sanu ye k'a lamini. 27U ye sanu dilan k'o kɛ i n'a fɔ bololanigɛ fila ye, k'u don a dagolo kɔrɔ a faan fila la, k'o kɛ a talɔgɔw donyɔrɔw ye. 28U ye akasiyayiri dɔw labɛn k'u mɔn ni sanu ye.

29U be tulu mɔnta min kɛ ka sarakalasebagaw mɔn, u y'o ni wusulan kasadiman yɛrɛ yɛrɛ dilan tulu kasadiman dilanbaga ka baarakɛcogo la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index