Search form

Bɔk 4

Ala be fangaba di Musa ma

1Musa y'a jaabi ko: «U tena la ne la do. U tena ne lamɛn, u ben'a fɔ ko: ‹Masaba m'a yɛrɛ yira i la.› » 2Masaba y'a fɔ a ye ko: «Mun b'i bolo?» A ko bere. 3Masaba ko: «A fili duguma.» A y'a fili duguma tuma min na, a kɛra saa ye, a bolila saa nin ɲa. 4Masaba y'a fɔ Musa ye ko: «A minɛ a kuu ma.» A y'a minɛ, a yɛlɛmana ka kɛ bere ye a bolo tugu. 5Masaba ko: «I k'o kɛ waasa u ka l'a la ko Masaba, aw bɛmaw ka Ala, Ibrayima ka Ala, ni Isiyaka ka Ala, ani Yakuba ka Ala y'a yɛrɛ yira i la.»

6Masaba y'a fɔ a ye tugu ko: «I bolo don i ka deleke kɔrɔ.» Musa y'a bolo don a ka deleke kɔrɔ. A y'a bɔ tuma min na, farisogobana tun b'a bolo yɔrɔ bɛɛ la, a gwɛra parapara. 7Masaba ko: «I bolo don i ka deleke kɔrɔ tugu.» A y'a bolo don a ka deleke kɔrɔ tugu. A y'a bɔ tuma min na, a kɛr'a cogokɔrɔ la. 8Masaba ko: «Ayiwa, n'u ma la i la, n'u ma taamasiɲɛ fɔlɔ nin jati, n'a sɔrɔ u bena la a filanan na. 9N'u ma la o taamasiɲɛ fila nunu si la, n'u ma mɛnni kɛ i fɛ, i ka jii dɔ ta Nili baji la, k'a bɔn duguma. I ye jii min ta, o bena yɛlɛma ka kɛ joli ye duguma.»

Ala be Arɔn kɛ Musa dɛmɛbaga ye

10Musa y'a fɔ Masaba ye ko: «Ee, Masaba! Kabini waatijan, ne te se kuma na kosɔbɛ. Kabini i kumana i ka jɔɔn fɛ fana, ne te se ka kuma. Ne nɛnkun ka gwili.» 11Masaba y'a fɔ a ye ko: «Jɔn ye mɔgɔ daa dilan? Jɔn le be mɔgɔ kɛ bobo ye, walima tulogweren ye? Jɔn b'a kɛ a be yeli kɛ, walima k'a ɲaa fiɲɛn? O te ne, Masaba ye wa? 12taga sa, ne bena i dɛmɛ ka kuma, ani k'i ka kuma fɔta yira i la.»

13Nga Musa ko: «Ee, Masaba, i ka mɔgɔ wɛrɛ ci min ka d'i ye.» 14Masaba dimina Musa kɔrɔ kosɔbɛ, a ko: «I kɔrɔcɛ Arɔn, Levi kɔmɔgɔ nin, te yen wa? Ne y'a lɔn ko a be se kuma na. A fana be sira kan n'a be nana i kunbɛnyɔrɔ. N'a y'i ye, a bena diya a ye kosɔbɛ. 15I bena kuma a fɛ, a bena kɛ i ka dalaminɛ ye. Ne bena aw fila bɛɛ dɛmɛ ka kuma, ani k'aw ka kokɛtaw yira aw la. 16Ale bena kuma jama fɛ i nɔɔ na. A bena kɛ i ka dalaminɛ ye, i bena kɛ a fɛ i n'a fɔ Ala. 17I ka bere nin minɛ i bolo, i bena taamasiɲɛ kabakomanw kɛ ni min ye.»

Musa be kɔsegi ka taga Ezipiti

18Ayiwa, Musa wilila ka kɔsegi ka ta'a birancɛ Zetoro fɛ k'a fɔ a ye ko: «Ne b'a ɲini i fɛ, i k'a to ne ka taga n balimaw filɛ Ezipiti jamana na, n'u dɔw ɲanaman lo halibi.» Zetoro y'a fɔ Musa ye ko: «Taga, Ala k'i ni hɛrɛ bɛn.» 19Ka Musa to Madiyan jamana na, Masaba tun y'a fɔ a ye ko: «Kɔsegi ka taga Ezipiti, bari mɔgɔ minw tun b'a fɛ k'i faga, olu bɛɛ sara.»

20Musa y'a muso n'a dencɛw yɛlɛ fali kan ka Ezipiti sira minɛ. A ye Ala ka bere ta a bolo. 21Masaba y'a fɔ a ye ko: «N'i kɔsegira Ezipiti, ne ye kabako minw kɛli see d'i ma, i ka olu bɛɛ kɛ Ezipiti masacɛ ɲana. Nga ne ben'a dusu gwɛlɛya, a tena sɔn jama ka taga. 22I k'a fɔ masacɛ ye ko ne, Masaba ko Isirayɛli le ye ne ka dencɛ fɔlɔ ye. 23- Ko ne tun ko a k'a to ne deen be taga n bato. Ko a ma sɔn k'a to minkɛ, ne ben'a yɛrɛ dencɛ fɔlɔ faga.»

24Musa lɔra sira kan yɔrɔ dɔ la ko a be si yen. K'a to o yɔrɔ la, Masaba nan'a fɛ ko a b'a faga. 25Nga a muso Sipora ye kabakuru dadiman dɔ ta k'a dencɛ kɛnɛkɛnɛ k'a golo maga Musa seen na k'a fɔ ko: «I be to yen, ne furucɛ joli barika la.» 26O la, Ala ye Musa to yen. Sipora tun ko: «N furucɛ, joli barika la», kɛnɛkɛnɛko kama.

27Masaba y'a fɔ Arɔn ye ko: «Taga Musa kunbɛn kongokolon kɔnɔ.» Arɔn tagar'a kunbɛn Ala ka kulu yɔrɔ la k'a fo kosɔbɛ. 28O kɔ, Musa ye Masaba ka cira bɛɛ fɔ Arɔn ye. Masaba tun y'a fɔ ko a ka taamasiɲɛ kabakoman minw bɛɛ kɛ, a y'olu fana koo fɔ a ye.

29Musa ni Arɔn tagara Isirayɛli cɛkɔrɔba bɛɛ lajɛn. 30Masaba tun ye kuma minw bɛɛ fɔ Musa ye, Arɔn y'o bɛɛ fɔ u ye. A ye taamasiɲɛ nunu kɛ jama ɲana fana. 31Jama lar'a la. U y'a faamu ko Masaba b'a fɛ k'u dɛmɛ, ko a y'u ka sɛgɛn ye. U y'u kunbiri gwan duguma k'a bato.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index