Search form

Bɔk 5

Musa ni Arɔn be taga Ezipiti masacɛ fɛ

1O kɔ, Musa ni Arɔn tagar'a fɔ Ezipiti masacɛ ye ko: «Masaba, Isirayɛli ka Ala y'a fɔ ko i k'a to a ka mɔgɔw be taama dɔ kɛ ka taga kongokolon kɔnɔ k'a bato yen.»

2Ezipiti masacɛ ko: «Masaba ye jɔn ye, fɔɔ ne ka sɔn a ta ma k'a to Isirayɛlidenw ka taga? Ne te Masaba lɔn, ne tena sɔn Isirayɛlidenw ka taga yɔrɔ si.»

3Musa ni Arɔn ko: «Eburuw ka Ala y'a yɛrɛ yira an na. A to an ka taga tile saba taama kɛ kongokolon kɔnɔ ka saraka bɔ Masaba ye, an ka Ala, janko a kana fɔɲɔbana bila an na, walima k'a kɛ kɛlɛ be wili an fɛ.»

4Nga Ezipiti masacɛ ko: «Musa ni Arɔn, mun na aw be mɔgɔw bɔ u ka baara la? Aw ye taga baara kɛ!» 5Masacɛ y'a fɔ tugu ko: «Jama nin cayara jamana kɔnɔ sisan, aw b'a fɛ u ka baara dabila.»

Isirayɛlidenw ka baara be caya

6O loon yɛrɛ la, masacɛ y'a fɔ baarakuntigiw ni jama kɔlɔsibagaw ye ko: 7«Aw kana biin di jama ma tugu i n'a fɔ fɔlɔ la, janko u ka biriki gosi n'a ye. U yɛrɛw ka taga o ɲini. 8Nga u be deli ka biriki daa min gosi, aw k'u wajibiya k'o ɲɔgɔn gosi, aw kana dɔ bɔ o la. Salabagatɔw lo, o le y'a to u ko u be taga saraka bɔ u ka Ala ye. 9Aw ka dɔ fara mɔgɔ nunu ka baara kan, u ka baara kɛ kosɔbɛ, o la, u tena u tulo malɔ galonw na.»

10O kɔ, baarakuntigiw ni kɔlɔsilikɛbagaw tagara kuma jama fɛ k'a fɔ ko: «Masacɛ y'a fɔ ko a tena biin d'aw ma tugu. 11Ko aw be se k'a sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ, aw yɛrɛw ka ta'a ɲini yen, ko foyi tena bɔ aw ka baara la fana.» 12O la, jama jɛnsɛnna Ezipiti jamana faan bɛɛ la ka taga biin cɛ. 13Baarakuntigiw tun be to ka jama ɲaa gwan k'a fɔ ko: «Aw ka kan ka baara min kɛ loon o loon, aw k'o bɛɛ kɛ, i n'a fɔ u tun be to ka biin di aw ma tuma min na.» 14Masacɛ ka baarakuntigiw tun ye Isirayɛliden minw kɛ kɔlɔsilikɛbagaw ye, u ye olu bugɔ, ani k'u ɲininga ko: «Aw tun ka ɲi ka biriki daa min gosi, mun na aw ma o dafa kunun ni bii, i n'a fɔ fɔlɔ la?»

Isirayɛlidenw ka kasi

15Isirayɛlidenw kɔlɔsilikɛbaga nunu tagara u makari fɔ masacɛ ye ko: «Mun na e y'i ka jɔɔnw kɛ ten? 16Biin te di u ma, o bɛɛ n'a ta, u ko an ka birikiw gosi. U b'i ka jɔɔnw bugɔra, i ka mɔgɔw filila dɛ.»

17Masacɛ ko: «Aw ye salabagatɔw ye! Salabagatɔw! O le y'a to aw be to k'a fɔ ko aw be taga saraka bɔ Masaba ye. 18Aw ye taga baara kɛ. U tena biin di aw ma tugu, o bɛɛ n'a ta, wajibi lo aw ka biriki dafanin gosi.»

19Biriki daa min wajibiyanin be u fɛ loon o loon, a fɔra u ye ko foyi tena bɔ o la minkɛ, Isirayɛlidenw kɔlɔsilikɛbaga nunu y'a ye k'u ta cɛnna. 20U bɔtɔ masacɛ fɛ, u ye Musa ni Arɔn kunbɛn, olu tun b'u kɔnɔna. 21U y'a fɔ u ye ko: «Aw ye baara min kɛ, Masaba k'o filɛ ka kiti tigɛ aw kan! Aw y'an koo goya masacɛ n'a ka mɔgɔbabaw ye, a kɛra i n'a fɔ aw ye murujan le don u bolo waasa k'an faga.»

22Musa segira ka taga kuma Masaba fɛ k'a fɔ ko: «Ee Masaba, mun y'a to i be jama nin tɔɔrɔ ten? I ye ne ci mun kama? 23Kabini ne tagara masacɛ fɛ ka kuma i tɔgɔ la, a b'a la k'i ka jama nin tɔɔrɔ, i do m'a kisi fewu.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index