Search form

Bɔk 6

1Masaba y'a fɔ Musa ye ko: «Ne bena min kɛ Ezipiti masacɛ la, i bena o ye sisan. Ne bolo barikaman sababu la, a bena sɔn Isirayɛlidenw ka taga. Ne bolo barikaman sababu la, a yɛrɛ bena u gwɛn ka bɔ a ka jamana kɔnɔ.»

Masaba be layidu ta Musa ye

2- Ala y'a fɔ Musa ye tugu ko: «Ne ye Masaba ye. 3Ne ye n yɛrɛ yira Ibrayima ni Isiyaka ni Yakuba la ka tɔgɔ min fɔ u ye, o ye Setigi Ala ye. Nga ne ma n yɛrɛ yira u la k'a fɔ ko ne tɔgɔ ko Masaba. 4Ne ye layidu ta u ye ko ne bena Kanaan jamana d'u ma, u tun siginin be lonanya la min kɔnɔ. 5Sisan, ne ye Isirayɛlidenw ŋunakan mɛn jɔnyabaara la, Ezipitikaw b'o bila min na. Ayiwa, ne ye n hakili jigi n ka layidu la. 6O la, i k'a fɔ Isirayɛlidenw ye ko ne le ye Masaba ye. Ne bena aw bɔ Ezipitikaw ka fanga kɔrɔ, ne bena aw bɔsi ka bɔ u ka jɔnya la. Ne bena u ɲaa gwan kosɔbɛ k'aw kisi ni sebagaya ye. 7Ne bena aw kɛ ne ka mɔgɔw ye, ne bena kɛ aw ka Ala ye. Aw ben'a lɔn ko ne ye Masaba ye, aw ka Ala, ko ne le ye aw bɔ Ezipitikaw ka fanga kɔrɔ. 8Ne ye layidu ta ko ne bena jamana min di Ibrayima ni Isiyaka ani Yakuba ma, ne bena taga n'aw ye o jamana nin kɔnɔ k'a di aw ma a ka kɛ aw ta ye. Ne ye Masaba le ye.»

9Musa y'o kuma fɔ Isirayɛlidenw ye, nga u ma mɛnni kɛ a fɛ bari u fari tun fagara u ka jɔnyabaara juguya kosɔn.

10Masaba y'a fɔ Musa ye ko: 11«Ta'a fɔ Ezipiti masacɛ ye ko a k'a to Isirayɛlidenw ka bɔ a ka jamana na ka taga.»

12Nga Musa y'a fɔ Masaba ye ko: «Ni Isirayɛlidenw yɛrɛ ma sɔn ka mɛnni kɛ ne fɛ, Ezipiti masacɛ bena mɛnni kɛ ne fɛ cogo di? Ne fana do te se kuma na kosɔbɛ.»

13Masaba kumana Musa ni Arɔn fɛ tugu Isirayɛlidenw ni Ezipiti masacɛ ka koo la, k'a fɔ ko u ka bɔ ni Isirayɛlidenw ye Ezipiti jamana kɔnɔ.

Musa ni Arɔn buruju

14Isirayɛlidenw ka gwatigiw tɔgɔ filɛ nin ye:

Isirayɛli dencɛ fɔlɔ Urubɛn dencɛw ye: Anɔki ni Palu ni Ɛsirɔn ani Karimi. Urubɛn ka fadenyabolow bɔra olu le la.

15Simeyɔn dencɛw ye: Yemuyɛli ni Yamɛn, ani Owadi ni Yakɛn, ni Sowari ani kanaanmuso dencɛ Sayuli. Simeyɔn ka fadenyabolow bɔra olu le la.

16- Levi dencɛw n'u kɔmɔgɔw tɔgɔw filɛ nin ye: Gɛrisɔn ni Keyati, ani Merari. Levi sii kɛra saan kɛmɛ ni bi saba ni wolonwula ye. 17Gɛrisɔn dencɛw ye Libini ni Simeyi ye. Fadenyabolow bɔra olu la fana. 18Keyati dencɛw ye Amuramu ni Yiseyari ni Eburɔn ani Uziyɛli ye. Keyati sii kɛra saan kɛmɛ ni bi saba ni saba ye. 19Merari dencɛw ye Maali ni Musi ye. Levi ka fadenyabolow bɔra olu le la ka kɛɲɛ n'u ka burujuw ye.

20Amuramu y'a faa dɔgɔmuso Yokɛbɛdi furu, ale ye Arɔn ni Musa wolo. Amuramu sii kɛra saan kɛmɛ ni bi saba ni wolonwula ye. 21Yiseyari dencɛw ye: Kore ni Nɛfɛgi ani Zikiri ye. 22Uziyɛli dencɛw ye: Misayɛli ni Elisafan ani Sitiri ye.

23Arɔn ye Aminadabu denmuso Elizabɛti furu, Naasɔn balimamuso tun lo. Elizabɛti ye Nadabu ni Abiyu ni Eleyazari ani Itamari wolo Arɔn ye.

24Kore dencɛw ye: Asiri ni Ɛlikana ani Abiyasafu ye. Kore ka fadenyabolow bɔra olu le la.

25Arɔn dencɛ Eleyazari ye Putiyɛli denmuso dɔ furu, ale ye Pinasi wolo a ye.

Levi ka fadenyabolow bɔra olu le la.

26Masaba y'a fɔ Arɔn ni Musa le ye k'u ka bɔ ni Isirayɛlidenw ye Ezipiti jamana kɔnɔ, ka kɛɲɛ n'u ka gwatigiw ye. 27Olu le kumana Ezipiti masacɛ fɛ, janko ka bɔ ni Isirayɛlidenw ye Ezipiti. O Musa ni Arɔn kelen kelen tun lo.

Ala be segi a ka layidu kan

28Masaba kumana Musa fɛ Ezipiti jamana na tuma min na, 29a y'a fɔ a ye ko: «Ne ye Masaba ye. Ne be min fɔ i ye, i k'o bɛɛ fɔ Ezipiti masacɛ ye.» 30Nga Musa y'a fɔ Masaba ye ko: «Ne te se kuma na, masacɛ bena mɛnni kɛ ne fɛ cogo di?»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index