Search form

Bɔk 7

1Masaba y'a fɔ Musa ye ko: «A filɛ, ne b'i kɛ i n'a fɔ Ala, Ezipiti masacɛ ɲana. I kɔrɔcɛ Arɔn bena kɛ i ka kira ye. 2Ne bena fɛɛn o fɛɛn fɔ i ye, i kɔrɔcɛ Arɔn bena o fɔ masacɛ ye, ko a k'a to Isirayɛlidenw ka bɔ a ka jamana na ka taga. 3- Nga ne bena masacɛ dusu gwɛlɛya. Ne bena taamasiɲɛ ni kabako caaman kɛ Ezipiti jamana na, 4nga masacɛ tena sɔn k'aw lamɛn fewu. Ne bena n bolo la Ezipiti kan. Ne bena bɔ ni n ka jama ye, n ka mɔgɔw, Isirayɛlidenw fanga na, u be bɔ Ezipiti jamana na. 5Ni ne ye ne bolo la Ezipiti kan loon min na ka Isirayɛlidenw bɔ u cɛma, o tuma na, Ezipitikaw ben'a lɔn ko ne le ye Masaba ye.»

6Masaba tun y'a fɔ Musa ni Arɔn ye ko u ka min kɛ, u y'o kɛ a cogo la. 7Musa ni Arɔn kumana masacɛ fɛ waati min na, Musa sii tun ye saan bi seegi ye, Arɔn sii tun ye saan bi seegi ni saba ye.

Bere be yɛlɛma ka kɛ saa ye

8Masaba y'a fɔ Musa ni Arɔn ye ko: 9«Ni Ezipiti masacɛ y'a fɔ aw ye ko aw ka kabako dɔ kɛ, i k'a fɔ Arɔn ye ko a k'a ka bere fili duguma masacɛ ɲakɔrɔ, k'o bena yɛlɛma ka kɛ saa ye.» 10O la, Musa ni Arɔn tagara masacɛ fɛ. Masaba tun ye min fɔ, u y'o kɛ. Arɔn y'a ka bere fili duguma masacɛ n'a ka mɔgɔbabaw ɲana, bere nin yɛlɛmana ka kɛ saa ye. 11Masacɛ fana y'a ka lɔnnikɛlaw ni subagaw wele. Ezipiti lɔnnikɛla nunu y'o ɲɔgɔn kɛ n'u ka lɔnniya ye. 12U kelen kelen bɛɛ y'u ka berew fili duguma, u yɛlɛmana ka kɛ saaw ye. Nga Arɔn ka bere ye olu taw kunun. 13O bɛɛ n'a ta, ka kɛɲɛ ni Masaba ka kuma fɔnin ye, masacɛ dusu gwɛlɛyara, a ma sɔn ka mɛnni kɛ Musa ni Arɔn fɛ.

Tɔɔrɔ fɔlɔ: Jii be yɛlɛma ka kɛ joli ye

14Masaba y'a fɔ Musa ye ko: «Masacɛ dusu gwɛlɛyara, a ma sɔn k'a to jama ka taga. 15Sini sɔgɔma joona, masacɛ be taga bada la tuma min na, i ka ta'a kunbɛn jii daa la. Bere min tun yɛlɛmana ka kɛ saa ye, i ka taga n'o ye i bolo. 16I k'a fɔ a ye ko: ‹Masaba, eburuw ka Ala tun ye ne ci k'a fɔ i ye ko i k'a to a ka jama ka ta'a bato kongokolon kɔnɔ. Halibi i ma sɔn ka mɛnni kɛ. 17- O la, ko i ben'a lɔn ko ale ye Masaba ye cogo min na, o filɛ: bere min be ne bolo, ne bena Nili baji gosi n'o ye, jii bena yɛlɛma ka kɛ joli ye. 18Jigɛ minw be baji la, olu bena sa, baji kasa bena bɔ kosɔbɛ, Ezipitikaw tena se k'a jii min.› »

19Masaba y'a fɔ Musa ye fana ko: «A fɔ Arɔn ye ko a k'a ka bere ta k'a bolo wili Ezipiti jiyɔrɔw sanfɛ, u ka bajiw n'u ka kɔɔw n'u ka wolonkotow n'u ka jii lɔyɔrɔ bɛɛ. U bena kɛ joli ye. Joli bena kɛ Ezipiti faan bɛɛ la, hali minan yirilamanw ni kabakurulamanw kɔnɔ.» 20Masaba ye min fɔ, Musa ni Arɔn y'o kɛ. A y'a ka bere kɔrɔta ka baji gosi n'a ye Ezipiti masacɛ n'a ka mɔgɔbabaw ɲana. Baji bɛɛ yɛlɛmana ka kɛ joli ye. 21Jigɛ minw tun be baji la, olu sara, baji kasa tora ka bɔ fɔɔ Ezipitikaw tun te sera k'o jii min tugu. Joli tun be Ezipiti faan bɛɛ la. 22Nga Ezipiti lɔnnikɛlaw fana y'o koow ɲɔgɔn kɛ n'u ka lɔnniya ye. Ka kɛɲɛ ni Masaba ka kuma fɔnin ye, masacɛ dusu gwɛlɛyara, a ma sɔn ka mɛnni kɛ Musa ni Arɔn fɛ. 23A kɔsegira ka ta'a ka soo i n'a fɔ foyi ma kɛ. 24Ezipitikaw bɛɛ ye dingɛw sogi bada la ka jii minta ɲini, bari u tun te sera ka baa jii min. 25Masaba y'a bolo la baji kan, tile wolonwula kɔnɔ.

Tɔɔrɔ filanan: Tɔrisenjanw

26O kɔ, Masaba y'a fɔ Musa ye ko: «Taga Ezipiti masacɛ fɛ k'a fɔ a ye ko Masaba ko a k'a to ne ka jama ka taga ne bato. 27Ko n'a ma sɔn k'u to u be taga, ne ben'a ka jamana faan bɛɛ kɛ tɔrisenjanw ye k'u tɔɔrɔ. 28Tɔrisenjanw bena caya Nili baji kɔnɔ fɔɔ ka dama tɛmɛ. Ko u bena bɔ ka don aw ka soo kɔnɔ ka don aw ka sibon na ka yɛlɛ aw ka dilan kan. U bena don aw ka mɔgɔbabaw ka soow kɔnɔ ka yɛlɛ aw ka mɔgɔw kan, ani ka don aw ka burudilanyɔrɔw la ani u nɔɔniyɔrɔw la. 29Ko tɔrisenjanw bena yɛlɛ ale, n'a ka mɔgɔw kan, n'a ka mɔgɔbabaw bɛɛ kan.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index