Search form

Bɔk int

Kunnafoni

Kitabu nin be Isirayɛlidenw ka kobabaw dɔ koo fɔ. O ye u bɔko ye Ezipiti jamana na i ko kitabu nin tɔgɔ b'a yira an na cogo min na.

Kitabu nin tilannin lo yɔrɔ saba:

A yɔrɔ fɔlɔ (1—13) be Isirayɛlidenw ka tɔɔrɔ koo fɔ. Ezipitikaw y'u kɛ jɔɔnw ye k'u tɔɔrɔla kosɔbɛ. Masaba ye Musa woloma janko a k'a ka jama bɔsi jɔnya nin na ka bɔ n'u ye jamana nin kɔnɔ.

A yɔrɔ filanan (14—18) kɔnɔ, Isirayɛlidenw bɔra ka Sinayi kulu sɛgɛrɛ. O ma diya Ezipiti masacɛ ye. A y'a ka kɛlɛdenw ci ka taga u minɛ. Nga, Ala ye kabako kɛ k'a ka jama kisi. A y'a janto u la kongokolon kɔnɔ. A ye jii, ani dumunifɛn di u ma yen.

A yɔrɔ sabanan (19—40), Isirayɛlidenw be Sinayi kulu kɔrɔ. Ala ye bɛɛn kɛ n'u ye o yɔrɔ la. A y'a yɛrɛ yira Musa la, k'a ka sariyaw ani cii dɔ wɛrɛw fɔ a ye. Ale Ala ka kan ka bato cogo min na, a y'o fɔ, k'a batoyɔrɔ lɔcogo yira.

Jama ka koo bɛɛ tun be Ala bolo, nga, o bɛɛ n'a ta, jama ka barikatanya kosɔn, u y'u mako bɔ Ala la, ka joow dilan. O la, Ala ko u ma:

«Ne ye Masaba ye, aw ka Ala, min bɔra n'aw ye Ezipiti jamana na, k'aw bɔ jɔnya la. Aw kana fɛɛn wɛrɛ bato fɔɔ ne kelenpe.» (20.3-4)

Kitabu nin tilancogo

Isirayɛlidenw ka jɔnya 1.1-22

Musa woloko n'a mɔko 2.1-25

Musa ni Arɔn be kuma Ezipiti masacɛ fɛ 3.1—6.30

Ala be koo tan kɛ ka Ezipiti mɔgɔw tɔɔrɔ 7.1—11.10

Hɔrɔnya ɲanagwɛ fɔlɔ 12.1—13.22

Jama be Buruku kɔgɔji tigɛ ka Sinayi kulu sɛgɛrɛ 14.1—18.27

Ala be sariya tan di jama ma 19.1—24.18

Ala b'a batoyɔrɔ sariyaw fɔ 25.1—27.21

Ala be sarakaw ni sarakalasebagaw ni lafiɲɛlon cogo yira 28.1—31.18

Jama ye joo dɔ dilan 32.1-35

Masaba be bɛn ni jama ye tugu 33.1—35.3

Masaba batoyɔrɔ lɔko baara be daminɛ 35.4—39.43

Masaba batoyɔrɔ kalifako 40.1-38

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index