Search form

Eze 1

Masaba b'a yɛrɛ yira Ezekiyɛli la

1- Mɔgɔ minw tun minɛna ka taga Kebari baa daa la, ne Ezekiyɛli tun be olu cɛma. Ne ye sankolo daa yɛlɛtɔ ye, Ala ye yelifɛnw yira ne la. O kɛra saan bi sabanan kalo naaninan tile duuru loon. 2- Masacɛ Yoyakin minɛnin kɔ ka taga, o saan duurunan na, o kalo tile duurunan loon, 3Masaba kumana ne sarakalasebaga Buzi dencɛ Ezekiyɛli fɛ, ka n to Kebari baa daa la, Babilɔni jamana na. Masaba ka sebagaya sera ne ma o yɔrɔ la.

4Ne tora filɛli la, n ye fɔɲɔba dɔ natɔ ye ka bɔ kɔgɔdugu ɲafan fɛ, ni sankaba belebele ani tasumaba. Sankaba nin lamini bɛɛ tun ye yeelen ye. Nigɛ be wulen cogo min na tasuma kɔnɔ, a cɛmancɛ tun be ten. 5- Nimanfɛn naani jaa tun b'a cɛmancɛ la. U bɔnin be adamaden fɛ. 6U kelen kelen bɛɛ ɲada tun ye naani naani ye, ani gaman naani naani tun b'u fɛ. 7U senkalaw tilentilennin tun be. U seenw bɔnin tun be misiden ta fɛ. U tun be manamana i n'a fɔ zira jɔsinin. 8Adamaden bolow tun be u gamanw kɔrɔ ka sin faan naani nunu ma, i n'a fɔ nimanfɛn naani nunu ɲaa n'u gamanw sinnin tun be cogo min na. 9U gamanw tun be se ɲɔgɔn ma. U taamatɔ tun be tilen ka taga, u tun te u ɲaa yɛlɛma. 10- U kelen kelen bɛɛ ɲaa bɔnin tun be adamaden ta ma. U kelen kelen bɛɛ kinibolo faan na, jara ɲada le be yen, tura ɲada ka kɛ u numanbolo fɛ, ani sɛgɛn ɲada kɔfɛ. 11U ɲada tun be ten. U gaman fila fila tun wilinin be sanfɛ ka gun ɲɔgɔn na. Gaman fila fila tun be u fari datugu. 12U kelen kelen bɛɛ taamatɔ tun be tilen u ɲafɛ. U tun b'a fɛ ka taga yɔrɔ min na, u tun be taga yen, u tun t'u ɲaa yɛlɛma. 13Nimanfɛn nunu cɛma, fɛɛn dɔ tun be yen, a bɔnin tun be finfin mananin fɛ. A tun kɛra i n'a fɔ kala mananin, ka to ka munumunu. A tun be yeelen bɔ i n'a fɔ tasuma. A tun be manamana i ko saan. 14Nimanfɛn nunu tun be girin ka taga ka segi i ko sanpɛrɛn.

15- Ka ne to u filɛli la, ne ye wotorosen ye u kelen kelen bɛɛ gɛrɛfɛ duguma. 16Wotorosen nunu tun be manamana i n'a fɔ kabakuru sɔngɔgwɛlɛn dɔ. U naani bɛɛ bɔnin tun be ɲɔgɔn fɛ. U dilanna cogo dɔ la, i n'a fɔ u dondonnin tun be ɲɔgɔn kɔnɔ. 17U bolitɔ, u be taga faan naani nunu bɛɛ la, hali u t'u ɲaa yɛlɛma. 18- U boɲacogo tun be siranya bila mɔgɔ la. U faan bɛɛ tun be manamana.a 19Ni nimanfɛn nunu tun be taama, walima n'u tun be wilila ka bɔ duguma, seen nunu tun be taga n'u ye, walima ka wili n'u ye. 20U tun be taga u sagolayɔrɔ la. U tun be wili n'u ye fana, bari, seen nunu tun be nimanfɛn nunu sago le kɛ. 21Ni nimanfɛn nunu tun be taama, u tun be taga fana, n'u lɔra, olu fana tun be lɔ. N'u wilila ka bɔ duguma, olu fana tun be wili, bari, u tun be nimanfɛn nunu sago le kɛ.

22- Furancɛ sifa dɔ tun koorinin be nimanfɛnw kuun sanfɛ. O tun be manamana kosɔbɛ u kunna. 23O furancɛ nin kɔnɔ, nimanfɛnw gaman fila fila tun wilinin be ka sin ɲɔgɔn ma. Gaman fila fila wɛrɛ tun b'u fari datugu. 24- U taatɔ, ne tulo tun b'u gaman mankan na i n'a fɔ jiba mankan, i n'a fɔ Setigi Ala kumakan, i n'a fɔ kɛlɛdenw caaman ta. N'u lɔra, u b'u gamanw jigi. 25Furancɛ min tun b'u kuun sanfɛ, kumakan dɔ bɔra o sanfɛ. 26- Fɛɛn dɔ tun be furancɛ nin sanfɛ. O tun be i n'a fɔ masasigilan min dilanna ni kabakuru bulaman ye. Sigilan nin kan, fɔɔ sanfɛ, fɛɛn dɔ tun be yen i n'a fɔ adamaden. 27- Ne ye fɛɛn dɔ ye fana i n'a fɔ zira jɔsinin, i n'a fɔ tasuma y'a lamini k'a ta a cɛma ka yɛlɛ. K'a ta a cɛma ka jigi, ne ye fɛɛn dɔ ye i ko tasuma. Yeelen tun be yen k'a lamini. 28O yeelen nin tun be i n'a fɔ sanmuru, sanji nalon na. O tun ye Masaba ka nɔɔrɔ yiracogo taamasiɲɛ ye. Ne y'o nɔɔrɔ ye dɔrɔn, ne benna ka biri duguma. Ne ye kumakan dɔ mɛn.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index