Search form

Eze 11

Zeruzalɛmukaw kitiko

1O kɔ, Masaba ka Nii ye ne kɔrɔta ka taga ni ne ye Masaba ka soo donda la, min sinnin be kɔrɔn ɲafan fɛ. Ne ye mɔgɔ mugan ni duuru ye o donda la. Ne ye Azuri dencɛ Yazaniya ni Benayawu dencɛ Pelatiyawu ye u cɛma, olu le tun ye jama ɲamɔgɔw ye. 2Masaba y'a fɔ ne ye ko: «Adamaden, mɔgɔ nunu le be kojugu latigɛra, u be ladilijugu dira dugu nin kɔnɔ. 3U b'a fɔra ko: ‹Soo lɔwaati ma se fɔlɔ. Dugu nin ye daga ye, anw ye sogo ye.› 4O la, i ka kiraya kɛ u kama, adamaden, kiraya kɛ.»

5O kɔ, Masaba ka Nii jigira ne kan tugu k'a fɔ ne ye ko ne k'a fɔ ko, Masaba ko: «Isirayɛlidenw, aw be kuma min fɔra, ne b'o lɔn. Ne b'aw ka miiriya lɔn. 6Aw ye mɔgɔ caaman faga dugu nin kɔnɔ k'a bulɔnw fa ni suuw ye. 7O la, ne Matigi, Masaba ko: Aw ye mɔgɔ minw faga dugu kɔnɔ, olu le ye sogo ye, dugu nin le ye daga ye. Ne bena aw gwɛn ka bɔ a kɔnɔ. 8Aw be siran murujan ɲa kɛ. Ne ben'a kɛ u be na aw kama n'a ye. Ne Matigi, Masaba le ko ten. 9Ne bena aw gwɛn ka bɔ dugu nin kɔnɔ k'aw don lonanw bolo, ne bena aw jalaki. 10U bena aw faga ni murujan ye, ne bena aw jalaki Isirayɛli jamana kɔnɔ. O tuma na, aw ben'a lɔn ko ne ye Masaba le ye. 11Dugu nin tena kɛ daga ye aw fɛ tugu, aw tena kɛ a kɔnɔ sogo ye. Ne bena aw jalaki Isirayɛli jamana kɔnɔ. 12O tuma na, aw ben'a lɔn ko ne ye Masaba le ye. Aw ma ne ka fɔta ni ne ka kolatigɛninw kɛ, fɔɔ aw y'aw lamini siyaw ka kɛwaliw ɲɔgɔn kɛ!»

13Ka ne to kirayakuma fɔli la, Benayawu dencɛ Pelatiyawu sara. Ne lara ka n ɲaa biri duguma ka kule k'a fɔ ko: «Ee, Matigi, Masaba! Isirayɛliden tɔɔ minw tora, i bena olu bɛɛ le halaki wa?»

Ala bena Isirayɛlidenw tɔɔ lajɛn

14Masaba kumana ne fɛ ko: 15«Adamaden, Zeruzalɛmukaw b'a fɔra i yɛrɛ ka mɔgɔw Isirayɛlidenw bɛɛ lajɛnnin ye ko: ‹Aw kana gwɛrɛ Masaba la, aw ye to yɔrɔjan, bari jamana nin dira anw le ma ka kɛ an niyɔrɔ ye.› 16O la, i k'a fɔ u ye ko ne Matigi, Masaba ko: Ne y'u gwɛn ka taga yɔrɔjan, siya wɛrɛw cɛma, k'u jɛnsɛ jamana wɛrɛw la, nga u tagara jamana minw na, ne be n'u ye o yɔrɔw la waati dɔɔni kɔnɔ. 17O la, i k'a fɔ u ye ko ne Matigi, Masaba ko: Ne bena aw lajɛn ka bɔ siya wɛrɛw cɛma, aw jɛnsɛna ka taga jamana minw na, ne bena aw lajɛn ka bɔ o jamana nunu na ka Isirayɛli jamana di aw ma tugu. 18N'u kɔsegira jamana nin kɔnɔ tuma min na, aw bena u ka josɔnko n'u ka murutiko bɛɛ ban.

19- «Tulogwɛlɛya min b'aw la, ne bena o ban ka nikura don aw la, ka hakiliɲuman d'aw ma 20janko aw ka ne ka kolatigɛninw ni ne ka fɔtaw bato ka ɲa. Aw bena kɛ ne ka mɔgɔw ye, ne bena kɛ aw ka Ala ye. 21Nga mɔgɔ minw be nɔrɔ u ka joow, n'u ka josɔnko la, ne bena olu ka kɛwaliw doni la u yɛrɛ kan. Ne Matigi, Masaba le ko ten.»

Masaba ka nɔɔrɔ be Zeruzalɛmu bila

22- O kɔ, *serubɛn nunu y'u gamanw kɔrɔta, seen nunu tun be u kɔrɔ. Isirayɛli ka Ala ka nɔɔrɔ tun be u kunna. 23Masaba ka nɔɔrɔ nin wilila ka bɔ dugu kɔnɔ ka taga lɔ dugu kɔrɔn ɲafan fɛ kulu kan. 24Ala Nii ye ne kɔrɔta ka taga ni ne ye Babilɔni, Isirayɛlidenw fɛ olu minw tun tagara jɔnya la. Ne ye koo nunu ye Ala Nii barika la. Fɛɛn min tun yirala ne la, o wilila sanfɛ ka ne to yen. 25Masaba ye koo minw bɛɛ yira ne la, ne y'o bɛɛ fɔ Isirayɛlidenw ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index