Search form

Eze 16

Zeruzalɛmu ye deen bilanin ye

1Masaba kumana ne fɛ ko: 2«Adamaden, Zeruzalɛmu ka kokolonw yir'a la 3k'a fɔ ko ne Matigi, Masaba b'a fɔ a ye ko: ‹I bɔyɔrɔ n'i woloyɔrɔ ye Kanaan jamana ye. I faa tun ye amoriw ye, i baa tun ye iti ye. 4I wolola loon min na, u ma i barajuru tigɛ, u ma i ko k'i saniya, u ma i mɔn ni kɔgɔ ye,d walima ka fani meleke i la. 5Mɔgɔ si ma makari i la ka janto i la. U tun y'i fili kongo kɔnɔ i wololon na, bari u tun y'i mangoya. 6Ne tɛmɛtɔ i gɛrɛfɛ, ne y'i firinfirintɔ ye joli la. K'i lanin to joli la, ne y'a fɔ i ye ko: I ka balo! I ka balo! 7Ne ye n janto i la, i ye barika sɔrɔ. I boɲana ka kɔgɔ ka kɛ sunguru cɛɲuman ye kosɔbɛ. I siin fara, i sera furu ma yɛrɛ, nga i fari lakolon tun lo. 8Ayiwa, waati wɛrɛ, ne tɛmɛna i gɛrɛfɛ, ne y'a ye ko i sera furu ma. Ne ye n ka fani biri i kan k'i farilakolon datugu. Ne ye n daa d'i ma ka bɛn n'i ye. O la, i kɛra ne ta ye.› Ne Matigi, Masaba le ko ten. 9‹Ne y'i ko, ka joli bɔ i fari la, k'i mɔn ni tulu ye. 10Ne y'i fɛɛrɛ bɔ ni fani kaan sɔgɔnin ye, ka sanbara gololaman don i seen na. Ne ye jese ɲanaman cɛsirilan d'i ma, ni birifani sɔngɔgwɛlɛn. 11Ne ye masirifɛnw d'i ma: ne ye bololanigɛw don i bolo la, ka kɔnɔ don i kaan na. 12Ne ye nigɛ don i nuun na, ka tulolanigɛw don i tulo la, ka masafugulan ɲanaman biri i kuun na. 13I masirila ni sanu ni warigwɛ ye, i ka faniw tun ye fani ɲanaman ye, ni fani sɔngɔgwɛlɛnw, ani fani kaan sɔgɔninw. I balofɛn tun ye mugu ɲanaman, ni lii, ani tulu ye. I tun cɛ ka ɲi kosɔbɛ, i kɛra masamuso ye. 14I tɔgɔ bɔra siya wɛrɛw cɛma i ka cɛɲa kosɔn, bari ne tun ye masirifɛn minw d'i ma, o y'a kɛ i dafanin tun be, i tun cɛ ka ɲi kosɔbɛ.› Ne Matigi, Masaba le ko ten.

Zeruzalɛmu ye kakalamuso ye

15« ‹Nga e y'i jigi la i ka cɛɲa kan. I ye kakalaya kɛ i tɔgɔba kosɔn. Mɔgɔ o mɔgɔ tɛmɛna, i y'o kanu k'i yɛrɛ d'a ma. 16I y'i ka fani dɔw ta ka sɔnnikɛyɔrɔw masiri n'o ye, k'i yɛrɛ bila kakalaya la yen. O ɲɔgɔn tun ma deli ka kɛ ka kɔrɔ, a ɲɔgɔn tena kɛ tugu. 17Ne ye masirifɛn ɲanaman minw d'i ma, i y'o sanu n'o warigwɛ ta ka joo cɛmanw dilan n'o ye, ka biri u kɔrɔ k'u sɔn. 18E y'i ka fani kaan sɔgɔninw ta k'u don joo nunu na, i y'u sɔn ni ne ka tulu ni ne ka wusulan ye. 19Ne ye dumuni min d'i ma: mugu ɲanaman, ni tulu, ani lii, i y'u ta k'u bila joo nunu kɔrɔ i n'a fɔ wusulan kasadiman. A kɛra ten dɛ! Ne Matigi, Masaba le ko ten. 20I ye dencɛ ni denmuso minw wolo ne ye, i ye olu kɛ ka joo nunu sɔn, olu ka kɛ u ka balo ye. I ka kakalaya tun ma i wasa wa? 21I ye ne deenw faga ka joow sɔn n'u ye. 22K'i to i ka kokolonw n'i ka kakalaya la, i hakili ma to i ka denmisɛnya waati la, i fari lakolon tun lo tuma min na, n'i tun be firinfirinna joli la.›

23«Ayiwa, ne Matigi, Masaba ko: ‹Bɔnɛ y'i ta ye, i ka kɛwalijuguw kosɔn. Bɔnɛ y'i ta ye! 24I ye yɔrɔ labɛn kakalaya kama, ka batolikɛyɔrɔw lɔ dugu forobayɔrɔw bɛɛ la. 25I ye batolikɛyɔrɔw lɔ dugu kɔnɔ siraw bɛɛ kunbɛnyɔrɔw la k'i ka cɛɲa nagasi, mɔgɔ o mɔgɔ tɛmɛna, i ye kakalaya kɛ n'o tigi ye. 26I ye kakalaya kɛ n'i sigiɲɔgɔn Ezipiti jamana kanbelen barikamanw ye siɲɛ caaman ka ne dusu gwan. 27O kosɔn, ne wilila i kama k'i ka dumuniko gwɛlɛya k'i don i jugu filisiw bolo. Olu yɛrɛ kabakoyara i ka kakalaya kosɔn. 28I ye kakalaya kɛ ni Asirikaw ye fana, bari i tun ma wasa. Hali o kɔfɛ, i ma wasa. 29I ye kakalaya kɛ siɲɛ caaman Babilɔni jamana kɔnɔ, o min ye jagokɛlaw ka jamana ye. O si ma i wasa. 30I y'i yɛrɛ di dɛ! Ne Matigi, Masaba le ko ten. I tun be kakalaya kɛ ni jagwɛlɛya ye i n'a fɔ kakalamuso! 31I ye kakalayakɛyɔrɔ labɛn dugu kɔnɔ siraw bɛɛ kunbɛnyɔrɔw la, ka batolikɛyɔrɔw lɔ forobayɔrɔw bɛɛ la tuma min na, i tun ma kɛ i n'a fɔ kakalamuso bari i mako tun te wari la. 32I ye ɲamɔgɔmuso ye, lonanw koo tun ka d'i ye ka tɛmɛ i furucɛ kan. 33Kakalamusow bɛɛ be sara sɔrɔ, nga ele tun be boɲafɛnw d'i kanubagaw bɛɛ ma. I tun be wari d'u ma janko u ka bɔ faan bɛɛ la ka na kakalaya kɛ n'i ye. 34O la, e ni kakalamuso tɔw te kelen ye, bari mɔgɔ si t'i ɲinina. Ele le be cɛɛw sara, cɛɛw t'i sara, o le y'a to e ni tɔw te kelen ye.› »

Ala be Zeruzalɛmu kiti

35O la, Zeruzalɛmu kakalamuso, i tulo malɔ Masaba ka kuma na! 36Matigi, Masaba ko: «I y'i yɛrɛ walaka. I fari lakolon yera i ka kakalaya kosɔn n'i kanubagaw ye, an'i ka joow bɛɛ, fɛnjugu nunu. E y'i deenw faga k'i ka joow sɔn n'u ye. 37O la, ne bena i kanubagaw bɛɛ lajɛn, e y'i diyanakow kɛ ni minw ye, minw koo ka d'i ye an'i ye minw kɔniya. Ne bena u bɛɛ lajɛn i kama ka bɔ faan bɛɛ la, k'i walaka u ɲana, u bɛɛ bena i fari lakolon ye. 38Ne bena i kiti k'i ɲaa gwan i ko u be kakalamuso, ni muso mɔgɔfagala ɲaa gwan cogo min na. Ne ka dimi ni ne ka keliya kosɔn, ne bena i ka sara kɛ saya ye. 39O kɔ, ne bena i don i kanubaga nunu bolo, olu bena i ka kakalayakɛyɔrɔw ci k'i ka batolikɛyɔrɔw cɛn. U bena i ka faniw bɔ k'i ka masirifɛn ɲanamanw cɛ k'i fari lakolon to. 40U bena jamaba bila ka taga i nɔɔ fɛ k'i bon ni kabakuruw ye k'i fari tigɛtigɛ n'u ka murujanjanw ye. 41U bena i ka soow jɛni k'i ɲaa gwan muso caaman ɲana. Ne bena i ka kakalaya kɛko ban, i tena i kanubagaw sara tugu. 42O tuma na, ne dusu bena suma i kɔrɔ, keliya tena ne minɛ tugu, ne ka dimi bena nɔgɔya i koo la. Ne dusu tena dimi tugu. 43Ne ye min kɛ i ye i ka denmisɛnya waati la, i ma i hakili to o la, nga i ye ne dusu gwan n'i ka kɛwaliw ye minkɛ, o la, ne bena i ka kɛwaliw kunko la i kan. Yala i ma kakalaya fara i ka kokolon tɔw bɛɛ kan wa? Ne Matigi, Masaba le ko ten.

Zeruzalɛmu ka jugu ni dugu tɔw ye

44«Mɔgɔ minw bɛɛ be talen la, u bena talen nin la i koo la ko: ‹Denmuso n'a baa jogo ka kan.› 45Muso min ɲugura a cɛɛ n'a deenw na, i y'o denmuso ye yɛrɛ yɛrɛ. I balimamuso minw ɲugura u cɛɛw n'u deenw na, i ye olu ka balimamuso ye sɔbɛ sɔbɛ la. Aw baa tun ye iti ye, aw faa tun ye amoriw ye. 46I kɔrɔmuso ye Samari n'a dafɛduguw ye, kɔgɔdugu ɲafan fɛ, i dɔgɔmuso ye Sodɔmu n'a dafɛduguw ye, worodugu ɲafan fɛ. 47I ye olu ka siraw taama, k'u ka kokolonw ɲɔgɔn kɛ, i ma dan o ma. I juguyara ka tɛmɛ olu kan i ka kɛwaliw bɛɛ la. 48Ne Matigi, Masaba le ko: Ne tɔgɔ kosɔn, i balimamuso Sodɔmu n'a dafɛduguw ma e n'i dafɛduguw ka kɛtaw ɲɔgɔn kɛ. 49I balimamuso Sodɔmu ka filiyɔrɔ filɛ nin ye: A n'a dafɛduguw tun b'u yɛrɛ boɲa, u wasanin tun lo, u mako tun te mɔgɔ wɛrɛ la. U ma dɛsɛbagatɔw ni fantanw dɛmɛ. 50U fanin tun be u yɛrɛ la, u ye kojuguw kɛ ne ɲakɔrɔ. O le kosɔn, ne y'u bɛɛ halaki i n'a fɔ i y'a ye cogo min na. 51I ye kojugu minw kɛ, Samari ma o ɲɔgɔn tilancɛ kɛ. I ye koo kɛ minw ka jugu n'u ta ye. N'u be e n'i balimamuso nunu suma ɲɔgɔn fɛ, mɔgɔ b'a fɔ k'olu yɛrɛ tilennin lo i ka kɛwaliw bɛɛ kosɔn. 52I ka maloya k'i kuun surun, bari i ye sababu d'i balimamusow ma. E ye kojugu kɛ ka tɛmɛ u kan fɔɔ mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ k'u tilennin be. O le kosɔn, i ka maloya k'i kuun surun, bari n'u y'aw suma ɲɔgɔn fɛ, mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ ko i balimamusow tilennin lo.

53«Sodɔmu n'a dafɛduguw, ani Samari n'a dafɛduguw, ani e min be u cɛma, ne bena aw ta ɲa tugu, 54janko i ka maloya k'i kuun surun i ka kɛwaliw bɛɛ kosɔn, i ye minw bɛɛ kɛ k'u dusu suma. 55I balimamusow Sodɔmu ni Samari, ani u dafɛduguw bena segi u cogokɔrɔ la, ani e n'i dafɛduguw fana. 56E tun b'i balimamuso Sodɔmu dɔgɔya i ka yɛrɛboɲa waati la 57sann'i ka juguya ka bɔ kɛnɛ kan. Sisan, edɔmuw ka duguw n'u dafɛduguw, ani filisiw ka duguw be e le mafiɲɛya, olu minw b'i mangoyara faan bɛɛ la. 58I bena lɔ n'i ka kakalaya, n'i ka kokolonw kunko ye. Ne Masaba le ko ten.

59«Ɔnhɔn, ne Matigi, Masaba ko: I y'i ka kalili mafiɲɛya k'an ka bɛɛn cɛn minkɛ, i ka kan ni min ye, ne bena o kɛ i la. 60Nga ne ye layidu min ta i ye i denmisɛn tuma na, ne hakili bena to o la, ne bena bɛn n'i ye, o min tena cɛn abada. 61N'i y'i balimamusow, i kɔrɔmusow n'i dɔgɔmusow ye tuma min na, o tuma na, i hakili bena jigi i ka kɛwaliw la, ka maloya. Ne bena u d'i ma ka kɛ i n'a fɔ i denmusow, nga n tena o kɛ n ka layidu kosɔn, ne ye min ta i ye. 62Ne bena bɛn n'i ye, i ben'a lɔn ko ne ye Masaba le ye. 63O tuma na, i hakili bena jigi i taamacogokɔrɔ la ka maloya, ni ne ye i ka kɛwaliw bɛɛ yafa tuma min na, i tena se ka foyi fɔ tugu maloya kosɔn. Ne Matigi, Masaba le ko ten.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index