Search form

Eze 17

Sɛgɛn fila ni ɛrɛzɛnsun talen

1Masaba kumana ne fɛ ko: 2«Adamaden, kuma kɔnɔman fɔ ka talen la Isirayɛlidenw ye. 3A fɔ u ye ko ne Matigi, Masaba ko: Sɛgɛn belebeleba ɲɛgɛɲɛgɛnin dɔ tagara fɔɔ Liban kuluw yɔrɔ la ka sɛdiriyiriba dɔ kuncɛ bolo kari. A gaman ka jan, a sii ka ca. 4Bolo min be tɔw bɛɛ sanfɛ, a y'o le kari ka taga n'a ye jagokɛ jamana dɔ la k'a bila o duguba kɔnɔ.

5«O kɔ, a ye Isirayɛli kisɛ dɔ ta k'o dan dugukoloɲuman na. A y'a dan bada la, jii ka ca yɔrɔ min na. 6A nugura ka kɛ yirisun ye duguma, a ma jaɲa sanfɛ. A bolow tagara sɛgɛn nin faan fɛ, a liliw tor'a jukɔrɔ. A kɛra ten, a kɛra yirisun ye ka bolow ni furaburu bɔ.

7«Nga sɛgɛnba wɛrɛ tun be yen. A gamansi tun ka jan, a sii tun ka ca. Yirisun nin y'a liliw woyo ka sin a ma jiko kama, k'a bolow bɔ k'o sin a ma, ka bɔ a tutuyɔrɔ la. 8A tun tutura dugukoloɲuman na bada la, jii ka ca yɔrɔ min na, janko a ka bolow bɔ ka kɛ yiriɲuman ye ka deen kɛ.

9«Ayiwa, a fɔ u ye ko ne Matigi, Masaba ko: Yirisun nin bena yiriwa wa? Yala sɛgɛn fɔlɔ ten'a bɔn, k'a deenw tigɛ k'a to u bɛɛ ka ja wa? U bɛɛ bena ja. A furaburukura bɛɛ bena ja. U mako tena kɛ barikatigiw la, walima mɔgɔ caaman na k'a sama k'a bɔn. 10Hali ni yirisun nin tun tutura, a tena yiriwa. Ni fɔɲɔ ser'a ma ka bɔ kɔrɔn fɛ, a bena ja pewu. Tiɲɛ na, a bena ja a tutuyɔrɔ yɛrɛ la.»

Talen kɔrɔ

11Masaba kumana ne fɛ ko: 12- «A fɔ soo murutinin nin ye ko: ‹Yala aw ma talen nin kɔrɔ lɔn wa?›

«A fɔ ko Babilɔni masacɛ tagara Zeruzalɛmu, k'a masacɛ n'a ka kuntigiw minɛ ka taga n'u ye Babilɔni. 13A ye masa ka somɔgɔ kelen minɛ. U bɛnna, a y'a wajibiya ka kali. A tagara ni jamana nin mɔgɔ barikamanw ye fana 14janko jamana nin fanga ka dɔgɔya, a kana se ka wili tugu, bɛɛn nin fana ka kan ka bato ni kantigiya ye. 15Nga masacɛ dɔ nin nana muruti a ma ka mɔgɔw ci ka taga Ezipiti janko Ezipitikaw ka soow ni kɛlɛden caaman ci a ma. Mɔgɔ min be nin ɲɔgɔn kɛ, yala o tigi ka koo be se ka ɲa wa? A be se ka kisi wa? A ye bɛɛn cɛn, a bena bɔyɔrɔ sɔrɔ cogo di?

16«Ne Matigi, Masaba ko: Ne tɔgɔ kosɔn, masacɛ min y'a kɛ masa ye, a bena sa o tigi ka jamana le kɔnɔ. A ye kali min kɛ a ye, a ma o jati, a y'u ka bɛɛn cɛn. A bena sa Babilɔni. 17N'a juguw ye yɛlɛyɛlɛnanw lɔ dugu kama ka kɛlɛkɛwow sogi janko ka mɔgɔ caaman faga tuma min na, Ezipiti masacɛ n'a ka kɛlɛden caaman n'a ka jamaba tena se k'a dɛmɛ kɛlɛ la. 18A ye bɛɛn cɛn minkɛ, a y'a yira ko a ye kali nin mafiɲɛya. A tun y'a daa di minkɛ, k'a sɔrɔ a ye koo nunu bɛɛ kɛ, o le kosɔn a tena kisi.

19«Ne Matigi, Masaba ko: A ye kali min kɛ ne ye, a ma o jati. A y'an ka bɛɛn cɛn. O la, ne tɔgɔ kosɔn, a ye min fɔ a kalituma na, ne bena o kunko la a kan. 20Ne bena n ka jɔɔ la a ɲa, a bena minɛ ne ka jaan kɔnɔ. Ne bena na n'a ye Babilɔni k'a kiti o yɔrɔ la. Bari, a ma tilen ne ma. 21K'u to boli la, a ka kɛlɛdenw bɛɛ bena faga ni murujan ye. Mɔgɔ minw ma se ka faga kɛlɛ la, olu bena jɛnsɛn faan bɛɛ la. O tuma na, aw ben'a lɔn ko ne Masaba le kumana.»

22Matigi, Masaba ko: «Ne yɛrɛ bena sɛdiriyiriba dɔ bolo kari a kuncɛ la k'a tutu. Ne ben'o bolo nɛrɛnin dɔ kari ka bɔ a sanfɛ bolow la ka ta'a tutu kulujan dɔ kan. 23Ne ben'a tutu Isirayɛli kulujan dɔ kan. A bena nugu ka bolow bɔ, ka deen kɛ, ka kɛ sɛdiriyiriba ɲuman ye. Kɔnɔ sifaw bɛɛ bena u ɲagaw la a bolow la. U bena to a suma kɔrɔ. 24Kongo kɔnɔ yiriw bɛɛ ben'a lɔn ko ne Masaba le be yiriba ben ka yirifitini wili. Ne le be yirikɛnɛ ja ka yirijalan kɛ yirikɛnɛ ye. Ne Masaba le kumana, ne bena o kɛ.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index