Search form

Eze 19

Dusukasidɔnkili

1E kɔni, i ka dusukasidɔnkili la Isirayɛli ɲamɔgɔw koo la ko:

2«Aw baa tun ye jaramuso ye,

a ɲɔgɔn tun te warabaw cɛma.

A y'a deenw balo waraba kanbelenw cɛma.

3A y'a deen dɔ balo,

o kɛra jara barikaman ye.

A ye sogominɛ dege,

a ye mɔgɔw dumu.

4Siyaw y'a koo mɛn,

u y'a minɛ jaan kɔnɔ.

U ye nigɛ don a nuun na

ka taga n'a ye Ezipiti jamana na.

5Jaramuso ye kɔnɔni kɛ ka dɛsɛ.

A y'a ye ko a jigi tun be min kan, k'o tununa.

A y'a deen dɔ wɛrɛ ta

k'o balo ka kɛ waraba barikaman ye.

6Ale tun be yaala jaraw cɛma

bari a kɛra jara barikaman ye.

A ye sogominɛ dege,

a ye mɔgɔw dumu.

7A y'u ka masasow cɛn k'u ka duguw halaki.

Jamana n'a kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ jaa tigɛra

a kasikan kosɔn.

8A lamini siyaw wilil'a kama

ka bɔ faan bɛɛ la.

U y'u ka jaanw la a ɲa,

a minɛna u kɔnɔ.

9U ye nigɛ don a nuun na

k'a bila sansaraba kɔnɔ,

ka taga n'a ye Babilɔni masacɛ fɛ.

U y'a bila kaso la,

janko a mankan kana mɛn

Isirayɛli kuluw kan tugu.

Kasikan, ɛrɛzɛnsun kosɔn

10«Aw baa tun be i ko *ɛrɛzɛnsun

min tutura jida la.

Deen caaman ni bolo caaman tun b'a la

jii caya kosɔn.

11Barika tun b'a bolow la,

u kɛra masaberew ye.

A jaɲana ka tɛmɛ yiri tɔw kan.

A ye tun man gwɛlɛ a bolow jaɲa n'u caya kosɔn.

12Nga a bɔnna yen ni dimiba ye ka fili duguma.

Fɔɲɔ bɔra kɔrɔn fɛ k'a deenw ja, u benna,

a bolo barikamanw jara,

tasuma y'u jɛni.

13Sisan, a tutura kongokolon kɔnɔ,

dugukolo janin na, jii te yɔrɔ min na.

14Tasuma bɔr'a juu la

k'a bolow n'a deenw jɛni.

Bolo barikaman si t'a la tugu

min be se ka kɛ masabere ye.»

Nin ye dɔnkili ye, min ka kan ka la i n'a fɔ dusukasidɔnkili.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index