Search form

Eze 21

Babilɔni le ye Masaba ka murujan ye

1Masaba kumana ne fɛ ko: 2«Adamaden, i ɲaa sin worodugu ɲafan fɛ, ka kirayakuma fɔ worodugu ɲafan fɛ tuu kama. 3A fɔ a ye ko a ka ne Masaba ka kuma lamɛn. Ko ne Matigi, Masaba ko ne bena tasuma don a la, o yɔrɔ yiriw bɛɛ bena jɛni, u kɛnɛmanw fara janinw kan. Foyi tena se ka tasumaba nin faga. Fɛɛn o fɛɛn be yen k'a ta worodugu ɲafan fɛ ka ta'a bila kɔgɔdugu ɲafan fɛ, a bena o bɛɛ jɛni. 4Bɛɛ ben'a ye ko ne Masaba ye tasuma nin mana, a tena faga.» 5Ne ko: «Ee, Matigi, Masaba, u be ne koo fɔra ko ne ye talen labaga dɔrɔn le ye.»

6O kɔ, Masaba kumana ne fɛ ko: 7«Adamaden, i ɲaa sin Zeruzalɛmu faan fɛ ka kuma sɔnnikɛyɔrɔw kama. Kiraya kɛ Isirayɛli jamana kama 8k'a fɔ Isirayɛlidenw ye ko ne Masaba ko ne be nana u kama. Ne bena n ka murujan bɔ a foroko la k'u bɛɛ faga, mɔgɔtilennin fara mɔgɔjuguw kan. 9Ne b'a fɛ k'u bɛɛ faga. O la, ne be n ka murujan bɔ a foroko la u bɛɛ kama k'a ta worodugu ɲafan fɛ fɔɔ ka ta'a bila kɔgɔdugu ɲafan fɛ. 10O tuma na, mɔgɔw bɛɛ ben'a lɔn ko ne Masaba ye n ka murujan bɔ a foroko la. A tena kɔsegi a foroko la tugu.

11«E kɔni, adamaden, i ka ŋunan! I ka ŋunan u ɲana k'i kɔɔ kuru dusukasi kosɔn. 12N'u y'i ɲininga ko i be ŋunanna mun kosɔn, i k'u jaabi ko kibarujugu bena se, o kosɔn, mɔgɔw bɛɛ jaa bena tigɛ, u barika bena ban, u fari bena faga, u kunbiri bena kɛ jii ye. Ɔnhɔn, a be nana! A bena kɛ tiɲɛ na. Ne Matigi, Masaba le ko ten.»

Kirayakuma, murujan koo la

13Masaba kumana ne fɛ ko: 14«Adamaden, kiraya kɛ k'a fɔ ko ne Masaba ko:

Murujan, murujan,

a daa diyara, a jɔsira.

15A daa diyara fagali kama,

a jɔsira janko a ka manamana.

An ka ɲanagwɛ kɛ ne dencɛ ka masabere kosɔn wa?

Murujan be bere nin ɲɔgɔn bɛɛ mafiɲɛya.

16Murujan dir'a jɔsibaga ma

janko mɔgɔ k'a minɛ a bolo.

A daa diyara, a jɔsira

janko a ka don mɔgɔfagala bolo.

17Adamaden, kule dusukasi bolo,

bari murujan nin ɲasinnin be ne ka mɔgɔw ma,

a ɲasinnin be Isirayɛlidenw kuntigiw bɛɛ ma.

U bena faga ɲɔgɔn fɛ.

O la, e k'i kuun minɛ jigitigɛ bolo.

18Kɔrɔbɔliba bena na.

Ne Matigi, Masaba le ko ten.

19Ayiwa adamaden, kiraya kɛ,

i tigɛ ci ɲɔgɔn na.

Murujan bena tigɛli kɛ siɲɛ fila,

siɲɛ saba yɛrɛ.

Murujan be yen fagali kama,

a bena fagali caaman kɛ faan bɛɛ la.

20Ne ye mɔgɔfagamurujan bila u ka dondaw bɛɛ la

janko u jaa ka tigɛ ani k'u caaman ben.

Aa! A dilannin be ka manamana,

a labɛnnin lo fagali kama.

21Murujan dadiman, fagali kɛ kinibolo faan fɛ,

fagali kɛ numanbolo faan fɛ,

fagali kɛ faan bɛɛ la!

22Ne fana bena n tigɛ ci ɲɔgɔn na

ka n dimi bɔ.

Ne Masaba le kumana.»

Babilɔnikaw bena na Zeruzalɛmu kama

23Masaba kumana ne fɛ ko: 24«Adamaden, sira fila bɔ Babilɔni masacɛ ka murujantigiw ye, u fila bɛɛ ka bɔ jamana kelen na. I ka taamasiɲɛ bila u faranyɔrɔ la ka sin duguba nin ma. 25Sira kelen ka taga ni Babilɔni kɛlɛdenw ye amoniw ka duguba Araba kɔnɔ, kelen ka taga n'u ye Zeruzalɛmu kɔnɔ, Zuda mara dugu barikaman. 26Bari Babilɔni masacɛ lɔnin be sirafaran na, sira nunu kunbɛnyɔrɔ la, ka lagwɛli kɛ. A be biɲɛw yuguyugu, k'a ka joow ɲininga, k'a ka sogow biɲɛ kɔlɔsi.e 27Biɲɛ yuguyuguta min be Zeruzalɛmu yira, o don a kinibolo la. A ka kan ka taga Zeruzalɛmu ka kogocifɛnw bila, ka sira di ko u ka fagali kɛ, ka kɛlɛ kulekan wili, ka kogocifɛnw bila dugu dondaw la, ka bɔgɔ tonton k'a kɛ yɛlɛyɔrɔ ye, ka kɛlɛkɛyɔrɔw lɔ, ka dingɛw sogi. 28Zeruzalɛmukaw bena miiri k'o lagwɛli nin te foyi ye bari u tun kalila ɲɔgɔn ye ko u be kɛ ɲɔgɔn ɲiiw ye. Nga a bena u hakili jigi u ka tilenbaliyakow le la k'u minɛ.

29«O kosɔn, ne Matigi, Masaba b'a fɔ u ye ko: ‹Aw ye ne hakili jigi aw ka tilenbaliyakow la, tuma min na aw ka murutikow bɔra kɛnɛ kan, Aw ka kojuguw yera aw ka kɛwaliw bɛɛ la. O kosɔn, aw juguw bena aw minɛ. 30E kɔni, Isirayɛli ka kuntigijugu, e min te siran Ala ɲa, i ka kojugu ser'a daan na, i ka loon sera. 31Ne Matigi, Masaba ko aw ka fani melekenin foni ka bɔ a kuun na, aw ye masafugulan bɔ a kuun na. Yɛlɛmani bena don: Mɔgɔ min majiginin lo, o bena boɲa sɔrɔ, min ye boɲa sɔrɔ, o bena majigi. 32Tomo o tomo! Ne bena Zeruzalɛmu cɛn k'a kɛ tomo ye! Kitiko be min bolo, ne ben'a di min ma, koo nin tena kɛ sanni ale ka na.›

Amoniw kɛlɛko

33- «Adamaden, kirayakuma fɔ ko ne Matigi, Masaba b'a fɔra amoniw n'u ka nɛnili koo la ko:

Murujan, murujan bɔra fagali kama,

a jɔsira janko ka mɔgɔw halaki,

janko a ka manamana!

34Hali ni yelifɛnkolonw ni kirayakuma galonlamanw be yen aw koo la, mɔgɔjugu minw ka kan ni fagali ye, u kaan bena tigɛ ni murujan ye. I ka kojugu ser'a daan na, i ka loon sera.

35«Murujan kɔsegi a foroko la. I danna yɔrɔ min na, i wolola jamana min na, ne bena i kiti o yɔrɔ la. 36Ne bena n dimi bɔ i la, k'i fiyɛ ni n ka dimi tasuma ye. Ne bena i don cɛfariw bolo minw ye cɛnnikɛbaga belebelew ye. 37I bena jɛni tasuma kɔnɔ, i joli bena bɔn jamana kɔnɔ, mɔgɔ si hakili tena to i la tugu, bari ne Masaba kumana.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index