Search form

Eze 23

Samari ye kakalamuso ye

1Masaba kumana ne fɛ ko: 2«Adamaden, muso fila tun be yen, u fila bɛɛ ye baa kelen ye. 3U ye kakalaya kɛ Ezipiti kabini u sunguruman. U siin benna cɛɛw bolo o yɔrɔ la. K'u to sunguruya la, u y'u disi mɔmɔ o yɔrɔ la. 4Kɔrɔmuso tɔgɔ ko Oola, a dɔgɔmuso tɔgɔ ko Ooliba. U tun ye ne taw ye, u ye dencɛw ni denmusow wolo. Oola ye Samari ye, Ooliba ye Zeruzalɛmu ye. 5Oola tun ye ne ta ye, nga a ye kakalaya kɛ. A kanubagaw, Asirikaw nigɛ y'a minɛ. 6Fani bulaman b'u kaan na, lasigidenw n'u kuntigiw tun lo. U bɛɛ tun ye kanbelenɲumanw ye, n'u be yaala soow kan. 7A ye kakalaya kɛ ni Asiri mɔgɔbabaw bɛɛ ye. Mɔgɔ o mɔgɔ nigɛ y'a minɛ, a y'a yɛrɛ nɔgɔ ni olu n'u ka joow bɛɛ ye. 8A y'a daminɛ ka kakalaya min kɛ Ezipiti a sunguruman, a ma o dabila. Olu le y'a ka sunguruya sɔrɔ, ani k'a disi mɔmɔ, u ye kakalaya kɛ n'a ye kosɔbɛ. 9O le kosɔn, ne ye Samari don a kanubagaw, Asiri jamana bolo, olu minw nigɛ tun b'a la. 10Olu y'a lakolonya, u y'a dencɛw n'a denmusow minɛ k'ale faga ni murujan ye. A ka ɲagwan kɛra talen ye musow cɛma.

Zeruzalɛmu be i ko kakalamuso

11«A dɔgɔmuso Ooliba y'o bɛɛ ye, nga a ka nigɛjugu n'a ka kakalaya juguyara n'a kɔrɔmuso ta ye. 12Asirikaw nigɛ y'ale fana minɛ: u ka lasigidenw n'u ka kuntigiw, u ka kɛlɛden minw masirinin be n'u be yaala soow kan, u bɛɛ kanbelenɲumanw. 13Ne y'a ye ko ale fana y'a yɛrɛ nɔgɔ, u fila bɛɛ ye sira kelen taama. 14Nga a ye dɔ fara a ka kakalaya kan. A ye Babilɔni cɛɛw jaaw ye kogo la, minw dilanna ni fɛnwulen ye, 15Cɛsirilanw tun b'u cɛɛ la, fani melekenin tun b'u kuun na. U bɔnin tun be Babilɔnikaw fɛ ka bɔ Babilɔni jamana na. 16A y'u ye dɔrɔn, u nigɛ y'a minɛ. A ye cidenw bila ka taga u fɛ Babilɔni jamana na. 17Babilɔnikaw nan'a fɛ ka jɛn n'a ye k'a nɔgɔ kakalaya fɛ. U y'a nɔgɔ ka ban tuma min na, a ɲugura u la, ka ban u la. 18A y'a ka kakalaya kɛ kɛnɛ kan k'a fari lakolon yira tuma min na, ne fana ɲugur'a la ka ban a la i n'a fɔ ne tun ɲugur'a kɔrɔmuso la cogo min na. 19O bɛɛ n'a ta, a ka kakalaya juguyara ka taga ɲa. A hakili tor'a ka sunguruman waati la, a ye kakalaya kɛ Ezipiti tuma min na. 20O yɔrɔ kakalaw nigɛ y'a minɛ, minw tun be i n'a fɔ falicɛw, walima socɛw.

Zeruzalɛmu ɲaa bena gwan

21«Ayiwa, Ezipitikaw y'i sunguruman siin mɔmɔ cogo min na, i y'a daminɛ k'o kakalaya ɲɔgɔn kɛ tugu. 22O la, ne Matigi, Masaba ko: Ooliba, i ɲugura i kanubaga minw na, ne ben'a kɛ olu be wili i kama, ka na i kama ka bɔ faan bɛɛ la: 23Babilɔni dugu ni Babilɔni jamana mɔgɔw bɛɛ, pekɔdicɛw ni sowacɛw ni kowacɛw, ani Asirikaw bɛɛ. U bɛɛ tun ye kanbelenɲumanw ye, ni lasigidenw, ani kuntigiw, ni kɛlɛkuntigiw, ani mɔgɔbabaw. U bɛɛ be yaala soow kan. 24U bena bɔ kɔgɔdugu ɲafan fɛ ka na i kama ni kɛlɛkɛwotorow ni bolifɛn dɔ wɛrɛw ye, ani jamaba. U b'u yɛrɛ labɛn ni nigɛkunbɛnnanw ni nigɛfugulanw ye ka na i kama k'i lamini. Ne bena i ka koo gwɛya u ye, u bena i kiti ka kɛɲɛ n'u ka sariyaw ye. 25Ne ka dimi bena sin i ma keliya bolo, u bena i minɛ ni dimiba ye. U bena i nuun tigɛ, n'i tulow. Mɔgɔ minw tora, olu bena faga ni murujan ye. U bena i dencɛw n'i denmusow minɛ. Mɔgɔ minw mana to i kɔnɔ, olu bena halaki tasuma bolo. 26U bena i walaka k'i ka masirifɛnɲumanw bɔsi i la. 27O la, ne bena i ka nigɛjugu, n'i ka kakalaya ban, i y'a daminɛ ka min kɛ k'i to Ezipiti. O koo nunu tena diya i ye tugu, i hakili tena to Ezipiti koo la tugu.

28«Ne Matigi, Masaba ko: I be minw kɔniya, i ɲugura minw na, ne bena i don olu bolo. 29U bena i kɔnɔ mɔgɔw minɛ ni kɔnɔnajuguya ye. U ye baara kɛ ka bololafɛn minw sɔrɔ, u bena o bɛɛ cɛ, k'i walaka k'i fari lakolon to. I ka kakalaya maloya bena bɔ kɛnɛ kan, an'i ka nigɛjugu, n'i ka kakalaya. 30O sera i ma, bari, i ye kakalaya kɛ ni siya wɛrɛw ye k'i yɛrɛ nɔgɔ n'u ka joow ye. 31E y'i kɔrɔmuso ka sira le ta. O le kosɔn, ale ye minni kɛ filen min na,f ne ben'o don i bolo. 32Ayiwa, ne Matigi, Masaba ko:

I bena minni kɛ i kɔrɔmuso ka filen na,

a ka bon kosɔbɛ.

Mɔgɔw bena yɛlɛ i ma k'i lɛɛbu,

bari filen nin fanin lo.

33Ɲanamini ni dusukasi bena i sɔrɔ,

halakilijugu filen lo,

i kɔrɔmuso Samari ka filen lo.

34I ben'a kɔnɔfɛn min k'a bɛɛ ban.

I ben'a ci n'i ɲiiw ye,

k'a kɛ k'i siin tigɛtigɛ.

Ne Matigi, Masaba le kumana.

35«Ne Matigi, Masaba ko: I ɲinɛna ne kɔ ka ban ne la minkɛ, o la, i ka kan ka lɔ n'i ka nigɛjugu n'i ka kakalaya kunko ye.»

Ala bena Samari ni Zeruzalɛmu kiti

36Masaba y'a fɔ ne ye ko: «Adamaden, yala i b'a fɛ ka Oola ni Ooliba kiti wa? Ayiwa, u ka kokolonw yira u la. 37U ye kakalaya kɛ, mɔgɔfagalaw lo. U ye kakalaya kɛ n'u ka joow ye. U ye deen minw wolo ne fɛ, u y'u ka joow sɔn n'u ye janko olu k'u ɲimi. 38U ye koo wɛrɛ kɛ ne la fana. O waati la, u ye ne ka sigiyɔrɔ nɔgɔ ka ne ka lafiɲɛlonw cɛn. 39U y'u deenw kɛ ka joow sɔn loon min na, u donna ne ka sigiyɔrɔ la o loon kelen na k'a nɔgɔ. U y'o le kɛ ne ka soo kɔnɔ. 40Ka fara o kan, u ye cii bila ka taga jamanajan na ka mɔgɔw wele ka na. U sera tuma min na, i kora u kosɔn, ka kale la k'i masiri. 41I sigira dilanɲuman kan, tabali labɛnnin tun b'a ɲafɛ, i tun ye ne ka wusulan ni ne ka tulu bila min kan. 42Jamaba mankan tun be bɔra, u tun te hami foyi la. Cɛɛ caaman tun be jamaba nin cɛma ka bɔ kongokolon faan bɛɛ la. U ye bololanigɛ don balimamuso fila nunu bolo la, ka masirifɛnɲumanw biri u kuun na. 43O la, muso min sigɛnna ɲamɔgɔya fɛ, ne y'a fɔ ale koo la ko a b'a yɛrɛ bilara kakalaya la tugu. 44U jɛnna n'a ye. Mɔgɔ be jɛn ni kakalamuso ye cogo min na, u jɛnna n'u ɲamɔgɔmuso nunu ye o cogo la, minw ye Oola ni Ooliba ye. 45Nga mɔgɔtilenninw bena muso nunu kiti ka kɛɲɛ ni kakalamuso jalakicogo ye, ani muso min be mɔgɔ faga, bari kakalamusow ni mɔgɔfagalaw lo.

46«Ayiwa, ne Matigi, Masaba ko: Aw ka jamaba kɔnɔnasu k'a bila u la. A k'u jaa tigɛ k'u bololafɛnw cɛ. 47Jamaba nin bena u bon ni kabakuruw ye, k'u kɛlɛ ni murujanjanw ye, k'u dencɛw n'u denmusow faga k'u ka soow jɛni. 48O la, ne bena aw ka nigɛjugu ban jamana kɔnɔ, musow bɛɛ bena hakili sɔrɔ, u tena aw ka kojugu ɲɔgɔn kɛ. 49Aw ka nigɛjugu jalaki bena ben aw kan, aw bena lɔ n'aw ka josɔnko kunko ye. O tuma na, aw ben'a lɔn ko ne ye Matigi, Masaba le ye.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index