Search form

Eze 24

Zeruzalɛmu be i n'a fɔ nigɛdaga sonnin

1Saan kɔnɔntɔnnan kalo tannan tile tannan loon, Masaba kumana ne fɛ ko: 2- «Adamaden, loon nin sɛbɛn, bari Babilɔni masacɛ y'a daminɛ ka Zeruzalɛmu kɛlɛ bii yɛrɛ.

3«I ka talen la soo murutinin nin ye k'a fɔ u ye ko ne Matigi, Masaba ko:

‹Daga sigi tasuma kan,

a sigi ka jii kɛ a kɔnɔ.

4Sogo tigɛninw bila a kɔnɔ,

a yɔrɔɲumanw bɛɛ kɛ a kɔnɔ:

woto n'a ɲafɛsenw.

A fa koloɲumanw na.

5I ka begɛnw bɛɛ la ɲumanw sogo ta

ka lɔgɔ don daga nin jukɔrɔ.

I k'a barabara kosɔbɛ fɔɔ k'a kolow mɔn.›

6Ne Matigi, Masaba ko:

‹Bɔnɛ be mɔgɔfagadugu ye,

min be i ko nigɛdaga sonnin

min te se ka saniya!

Sogo nunu bɛɛ bɔ a kɔnɔ kelen kelen,

kana kala la u si koo la.

7Bari a ye mɔgɔ minw faga, olu joli b'a kɔnɔ.

A y'a bɔn farakolokolon kan,

a m'a bɔn duguma k'o datugu ni buguri ye.

8Ne y'a joli to farakolokolon kan,

a tena datugu yɔrɔ min na,

janko a ka to ka ne dusu gwan,

ne ka ne mɔnɛ bɔ o la.›

9Ɔnhɔn, ne Matigi, Masaba ko:

‹Bɔnɛ be mɔgɔfagadugu nin ye!

Ne yɛrɛ ben'a jɛnilɔgɔ ton k'a caya kosɔbɛ.

10Lɔgɔ kɛ a la ka tasuma boɲa.

Sogo tobi k'a mɔn ka nanfɛnw kɛ a la

k'a kolow jɛni.

11O kɔ, i ka dagalakolon sigi takami kan,

a ka gwan ka wulen,

janko a nɔgɔ ka bɔ a la,

ani soon min b'a la, o ka ban.›

12«Koo bɛɛ kɛra ka dɛsɛ, a soon tena bɔ a la, hali tasuma na. 13Zeruzalɛmu, i ka kakalaya y'i nɔgɔ. Ne tun b'a fɛ k'i saniya, nga i ma sɔn. O la, i tena se ka saniya fɔɔ ni ne ye n dimi bɔ i la pewu tuma min na. 14Ne Masaba kumana, o bɛɛ bena kɛ. Ne bena o kɛ. Ne tena siga, ne tena makari, ne tena o dabila. Kiti bena tigɛ i kan ka kɛɲɛ n'i taamacogo n'i ka kɛwaliw ye. Ne Matigi, Masaba le ko ten.»

Ezekiyɛli ka muso sayako

15Masaba kumana ne fɛ ko: 16«Adamaden, ne bena i diyanafɛn bɔsi i la yɔrɔnin kelen. Nga i kan'a suu kasi, i kana kule, i kana ɲaji bɔ. 17I k'i ka dusukasi muɲu, i kan'a suu kasi. I k'i ka fani meleke i kuun na, k'i ka sanbara don. Kana i ɲada datugu, kana sangadumuni kɛ.»g

18Ne kumana jama fɛ sɔgɔmadafɛ, o loon kelen wuladafɛ, ne muso sara. O dugusagwɛ sɔgɔma, Masaba tun ye min fɔ ne ye, ne y'o kɛ. 19Jama ye ne ɲininga ko: «I be min kɛra, i t'o kɔrɔ fɔ an ye wa?» 20Ne y'u jaabi ko: «Masaba kumana ne fɛ ko 21ne k'a ka kuma nin lase Isirayɛlidenw ma ko ale Matigi, Masaba ben'a ka sigiyɔrɔ nɔgɔ, aw ka nisɔndiya sababu, min koo ka di aw ye. Aw jigi layɔrɔ lo. Aw ye aw dencɛw n'aw denmuso minw to Zeruzalɛmu, olu bena faga ni murujan ye. 22Ayiwa, aw ben'a kɛ i n'a fɔ ne y'a kɛ cogo min na. Aw tena aw ɲada datugu, aw tena sangadumuni kɛ. 23Aw bena aw ka fani melekenin to aw kuun na, ka sanbaraw to aw seen na. Aw tena suu kasi, aw tena kasi. Aw bena fasa aw ka kojuguw kosɔn, aw bena ŋunan aw balimaw kosɔn.

24«Ezekiyɛli ye min kɛ, o bena kɛ taamasiɲɛ ye aw fɛ. Aw bena o ɲɔgɔn kɛ. N'o kɛra tuma min na, aw ben'a lɔn ko ne ye Matigi, Masaba le ye. 25Adamaden, ni ne y'u ka yɔrɔ barikaman, n'u ka nisɔndiya sababu, n'u ka nɔɔrɔ, n'u diyanafɛn bɔsi u la, o min koo b'u dusu la, ani k'u dencɛw n'u denmusow bɔsi u la loon min na, 26o loon na, mɔgɔ kisinin dɔ bena boli ka na kibaru nin fɔ i ye. 27O loon na, i daa bena foni, i bena kuma o tigi fɛ, i tena kɛ bobo ye tugu. O la, i ka koo bena kɛ taamasiɲɛ ye ne ka jama fɛ, u ben'a lɔn ko ne ye Masaba le ye.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index