Search form

Eze 28

Kirayakuma, Tiri masacɛ kama

1Masaba kumana ne fɛ ko: 2«Adamaden, a fɔ Tiri dugu ɲamɔgɔ ye ko ne Matigi, Masaba ko:

Yɛrɛboɲa kosɔn, a ko ale ye batofɛn ye,

ko a siginin be batofɛn sigilan kan kɔgɔji cɛma.

K'a sɔrɔ adamaden lo, batofɛn tɛ,

hali n'a b'a yɛrɛ suma ni batofɛn ye.

3Ko a be miiri ko a hakili ka di ni Danɛli ta ye,

ko fɛɛn si dogonin t'a la.

4Ko a ye nafolo sɔrɔ a ka hakilitigiya n'a ka lɔnniya barika la,

ani ka sanu ni warigwɛ mara a ka nafolo marayɔrɔw la.

5Ko a ka cekuya kosɔn, a ka nafolo cayara

a ka jago sababu la.

Ko a b'a yɛrɛ boɲa a ka nafoloba kosɔn.

6O kama, ne Matigi, Masaba ko:

A b'a yɛrɛ suma ni batofɛn ye minkɛ,

7o la, ne ben'a kɛ siya wɛrɛ be na a kama,

min ka fari ni siya tɔw bɛɛ ye.

A ye baara kɛ ni hakilitigiya ye ka fɛnɲuman minw sɔrɔ,

u bena u ka murujanjanw bɔ, k'o cɛn.

8Ko u ben'a kɛ a be taga lahara,

a bena sa cogojugu la kɔgɔji cɛma.

9K'o tuma na, a ben'a fɔ a fagabaga ɲana

ko ale ye batofɛn ye wa?

K'a sɔrɔ adamaden lo, batofɛn tɛ,

k'a to a fagabagaw bolo.

10A bena sa maloya la siya wɛrɛ mɔgɔw bolo

Alalɔnbali sacogo la.

Ne Matigi, Masaba le ko ten.»

11Masaba kumana ne fɛ tugu ko: 12«Adamaden, i ka dusukasidɔnkili la Tiri masacɛ koo la k'a fɔ a ye ko ne Matigi, Masaba ko:

‹I tun dafanin lo,

hakili tun b'i fɛ kosɔbɛ.

I fana cɛɛ ka ɲi haali.

13I tun be Edɛn, ne ka yɔrɔɲuman na.

Kabakuru sɔngɔgwɛlɛn sifa bɛɛ tun kɛra i ka masirifɛnw ye:

kabakuru wuleman, ni nɛrɛmuguman, ni diyaman,

ni kabakuru binkɛnɛmanw, ni kɔlɔbolaman,

ni kabakuru bulamanw.

Sanu min tun kɛra ka dundunw ni filenw lalaga,

o dilanna i danlon na.

14I tun ye *serubɛn manamananin ye

min be kɔlɔsili kɛ,

bari ne y'i bila o la.

I tun be ne ka kulu kan.

I tun be taama kabakuru mananinw cɛma.

15Jalakiyɔrɔ si tun t'i la

kabini i danlon na

fɔɔ tilenbaliya yera i ka koow la tuma min na.

16I ka jago barika boɲana minkɛ,

benkanniko donna i dusu la

fɔɔ i ye kojugu kɛ.

O kama, ne y'i gwɛn k'i bɔ ne ka kulu kan,

e min tun ye serubɛn kɔlɔsilikɛbaga ye.

Ne y'i gwɛn k'i bɔ kabakuru mananinw cɛma.

17I y'i yɛrɛ boɲa i ka cɛɲa kama.

I ka lɔnniya ɲagamina i ka dawula kosɔn.

O la, ne y'i fili fɔɔ dugukolo kan,

ne y'i kɛ filɛlifɛn ye masacɛw fɛ.

18I y'i ka batolikɛyɔrɔw nɔgɔ

i ka kojugu caaman n'i ka namara kosɔn, jago tuma na.

O la, ne y'a to tasuma bɔra k'i jɛni,

ne y'i kɛ bugurigwɛ ye duguma

i filɛbagaw bɛɛ ɲana.

19Siya minw bɛɛ b'i lɔn,

olu kabakoyara i koo la.

I kɛra siranyafɛn ye.

I bena halaki pewu.› »

Kirayakuma, Sidɔn kama

20Masaba kumana ne fɛ ko: 21- «Adamaden, i ɲaa sin Sidɔn ma ka kiraya kɛ a kama. 22A fɔ ko ne Matigi, Masaba ko:

Sidɔn, ne be nana i kama.

Ne bena boɲa sɔrɔ i kɔnɔ.

Ni ne y'i kɔnɔ mɔgɔw ɲaa gwan

k'a yira ko ne ɲɔgɔn te tuma min na,

u ben'a lɔn ko ne ye Masaba le ye.

23Ne bena fɔɲɔbana bila u cɛma

k'a kɛ joli be woyo dugu bɔlɔnw kɔnɔ.

U bena wili u kama ni murujan ye faan bɛɛ la,

u caaman bena faga dugu kɔnɔ.

O tuma na, u ben'a lɔn ko ne ye Masaba le ye.

Masaba bena hɛrɛ kɛ Isirayɛlidenw ye

24«Isirayɛli jama laminimɔgɔw tena u mafiɲɛya tugu, ka kɛ ŋɔni ye tugu k'u siɲɛ, walima k'u sɔgɔ. O tuma na, u ben'a lɔn ko ne ye Matigi, Masaba le ye.»

25Matigi, Masaba ko: «Isirayɛli jama jɛnsɛnna siya minw cɛma, ni ne y'u lajɛn ka bɔ olu cɛma tuma min na, ne ben'a yira siya nunu na Isirayɛlidenw seen fɛ ko ne ɲɔgɔn tɛ. Ne ye jamana min di n ka jɔncɛ Yakuba ma, n'o ye u faso ye, u bena sigi o kɔnɔ. 26U bena sigi yen hɛrɛ la, ka soow lɔ ka *ɛrɛzɛnforow bɔ. U bena sigi hɛrɛ la, ne bena u laminimɔgɔw bɛɛ ɲaa gwan minw tun y'u mafiɲɛya. O tuma na, u ben'a lɔn ko ne ye Masaba ye, u ka Ala.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index