Search form

Eze 30

Kirayakuma wɛrɛ, Ezipiti kama

1Masaba kumana ne fɛ ko: 2«Adamaden, kirayakuma fɔ ko Matigi, Masaba ko:

‹Aw ka kasi k'a fɔ ko:

Bɔnɛ bena se aw ma o loon na.

3O loon surunyana, ɔnhɔn, Masaba ka loon surunyana.

A bena kɛ dibiba loon ye, siyaw ka kitilon.

4Murujan bena cɛnni kɛ Ezipiti,

Etiyopikaw jaa bena tigɛ.

Ezipitikaw bena faga,

u ka nafolow bena cɛ,

u ka jamana bena halaki.

5Kɛlɛden minw be bɔ Etiyopi ni Puti, ni Ludi ani Arabu jamanaw bɛɛ, ni Libi jamana na, ani ne yɛrɛ ka jamana, olu ni Ezipitikaw bena faga ɲɔgɔn fɛ ni murujan ye.› »

6Ayiwa, Masaba ko:

«Ezipiti dɛmɛbagaw bena faga,

a b'a yɛrɛ boɲa a ka barika min kosɔn, o bena ban.

U ben'u faga ni murujan ye

ka bɔ Migidɔli fɔɔ ka taga se Asuwani.

Ne Matigi, Masaba le ko ten.

7Ezipiti bena kɛ yɔrɔlakolon ye.

A ka duguw bena kɛ tomow ye

ka tɛmɛ dugu halakinin wɛrɛw kan.

8Ɔnhɔn, ni ne ye tasuma don Ezipiti jamana na

k'a ka dɛmɛbagaw bɛɛ halaki,

o tuma na, u ben'a lɔn ko ne ye Masaba le ye.

9«O loon na, ne ka cidenw bena don kurunw kɔnɔ ka taga siranya bila Etiyopikaw la minw be lafiya la. U jaa bena tigɛ Ezipiti ka halakilon na. Siga t'a la, o loon bena se.»

10Matigi, Masaba ko:

«Ne bena Ezipitikaw don Babilɔni masacɛ Nabukodonozɔri bolo, o jamaba nin, k'u bɛɛ halaki.

11Ale n'a ka kɛlɛdenw bena na Ezipiti cɛn.

U ka fari ni siya tɔw bɛɛ ye.

U bena u ka murujanjanw bɔ Ezipitikaw kama

ka jamana bɛɛ fa ni suuw ye.

12Ne ben'a kɛ Nili baji be ja

k'u ka jamana don mɔgɔjuguw bolo.

Ne ben'a kɛ lonanw be jamana n'a kɔnɔnafɛnw bɛɛ cɛn.

Ne Masaba le ko ten.»

13Matigi, Masaba y'a fɔ tugu ko:

«Ne bena u ka joow cɛn

ka Manfisi batofɛnkolonw cɛn.

Ɲamɔgɔ si tena sɔrɔ Ezipiti jamana kɔnɔ tugu.

Ne bena siranya bila yɔrɔ bɛɛ jamana kɔnɔ.

14Ne bena Ezipiti worodugu faan fɛ mara cɛn,

ka *Tanisi jɛni,

ka Tɛbɛkaw ɲaa gwan u ka kojugu kosɔn.

15Ne bena n dimi bɔ Ezipiti ka dugu barikaman na,

n'o ye Sin ye.

Ne bena Tɛbɛ jama bɛɛ halaki.

16Ne bena tasuma don Ezipiti la,

Sinkaw bena to k'u yɛrɛ tɔrɔmi dimi bolo.

Tɛbɛ laminikogo bena sɔgɔ,

juguw bena Manfisi minɛ.

17Onɛ ni Pibɛzɛti kanbelenw bena faga ni murujan ye.

U kɔnɔ mɔgɔw bena minɛ ka taga jɔnya la.

18Ezipiti b'a yɛrɛ boɲa a ka barika min kosɔn,

loon min na ne bena o ban,

tile bena dibi Tapenɛ kɔnɔ.

Jamana yɔrɔw bɛɛ bena dibi.

A ka dugu kɔnɔ mɔgɔw bena minɛ ka taga jɔnya la.

19Ne bena Ezipiti jamana ɲaa gwan a ka kojugu kosɔn.

O tuma na, u ben'a lɔn ko ne ye Masaba le ye.»

Babilɔni masacɛ fanga nagasiko

20Isirayɛlidenw minɛnin kɔ ka taga jamana wɛrɛ la, o saan tan ni kelennan kalo fɔlɔ tile wolonwulanan loon, Masaba kumana ne fɛ ko: 21«Adamaden, ne ye Ezipiti masacɛ bolo kari. U m'a siri janko a ka kɛnɛya, u m'a tugu janko a ka barika sɔrɔ ka se ka murujan minɛ. 22O la, ne Matigi, Masaba ko: ‹Ne bena wili Ezipiti masacɛ kama. Ne ben'a bolo fila bɛɛ kari, boloɲuman fara karinin kan. Ne ben'a kɛ a ka murujan be bɔ a bolo ka ben. 23Ne bena Ezipitikaw jɛnsɛn siya wɛrɛw cɛma, k'u yɛrɛkɛ jamana wɛrɛw la. 24Ne bena barika don Babilɔni masacɛ bolo la ka ne ka murujan don a bolo. Ne bena Ezipiti masacɛ bolow kari, a bena ŋunan i n'a fɔ mɔgɔ mandiminin min be ɲini ka sa. 25Ne bena barika don Babilɔni masacɛ bolo la, Ezipiti masacɛ bolo bena dɛsɛ. Ni ne ye ne ka murujan don Babilɔni masacɛ bolo, n'a y'a wili Ezipiti jamana kama tuma min na, o tuma na, u ben'a lɔn ko ne ye Masaba le ye. 26Ne bena Ezipitikaw jɛnsɛn siya wɛrɛw cɛma, k'u yɛrɛkɛ jamana wɛrɛw la. O tuma na, u ben'a lɔn ko ne ye Masaba le ye.› »

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index