Search form

Eze 33

Ala be Ezekiyɛli kɛ kɔlɔsilikɛla ye

(3.16-21)

1Masaba kumana ne fɛ ko: 2«Adamaden, kuma Isirayɛlidenw fɛ k'a fɔ u ye ko: ‹Ni ne ye murujan bila ko a ka taga jamana dɔ halaki, ni jamana nin mɔgɔw y'u ka mɔgɔ kelen woloma k'o kɛ kɔlɔsilikɛla ye, 3ni o tigi ye murujantigiw natɔ ye jamana kama ka buru fiyɛ ka mɔgɔw lasɔmi, 4o tuma na, ni dɔ ye buru fiyɛkan mɛn, nga a ma lasɔmili nin jati, ni juguw nan'a faga ni murujan ye, a fagako b'a yɛrɛ kan. 5A tun ye buru fiyɛkan mɛn, nga a m'a yɛrɛ labɛn minkɛ, o la, a joli hakɛ b'a yɛrɛ kan. N'a tun ye mɛnni kɛ k'a yɛrɛ labɛn, a tun ben'a yɛrɛ kisi. 6Ni kɔlɔsilikɛla ye murujantigiw natɔ ye, n'a ma buru fiyɛ ka mɔgɔw lasɔmi, n'u juguw nana u dɔ faga, kɔlɔsilikɛla nin nɔɔ lo, ne bena o tigi fagako ɲininga a fɛ.›

7«Ayiwa adamaden, ne y'i kɛ kɔlɔsilikɛbaga ye Isirayɛlidenw fɛ. E k'i tulo malɔ ne dalakuma na ka Isirayɛlidenw lasɔmi ne ye. 8Ni ne y'a fɔ mɔgɔjugu ye ko siga t'a la, a bena sa, n'i ma foyi fɔ janko a ka se ka yɛlɛma k'a ka sirajugu bila, o mɔgɔjugu nin bena sa a ka kojugu kosɔn. Nga ne bena i ɲininga a fagako la. 9Nga n'i ye mɔgɔjugu lasɔmi ko a ka yɛlɛma, n'a ma sɔn k'o kɛ, a bena sa a ka kojugu kosɔn, nga i bena i yɛrɛ kisi.

Mɔgɔ min be se ka kisi

10«Adamaden, a fɔ Isirayɛlidenw ye ko u b'a fɔra k'olu ka murutiliw n'u ka kojuguw doni be u yɛrɛ kun, ko u be halakira o le kosɔn. Ko u do be se ka kisi cogo di? 11Ayiwa, i k'a fɔ u ye ko ne Matigi, Masaba ko: Ne tɔgɔ kosɔn, mɔgɔjugu sayako man di ne ye fewu, ne b'a fɛ a k'a ka sirajugu bila ka kisi le. Aw ye yɛlɛma! Aw ye yɛlɛma k'aw ka sirajuguw bila! Isirayɛlidenw, mun kosɔn aw b'a fɛ ka sa?

12«Adamaden, a fɔ i ka mɔgɔw ye ko ni mɔgɔtilennin ye kojugu kɛ loon min na, a ka tilenninya te se k'a kisi o loon na. Ko ni mɔgɔjugu yɛlɛmana k'a ka sirajugu bila, a tena ben a ka juguyakɔrɔ kosɔn. Ni mɔgɔtilennin ye kojugu kɛ loon min na, a tena se ka kisi a ka tilenninya kɔrɔman barika la. 13Ni ne y'a fɔ mɔgɔtilennin ye ko siga t'a la, a bena kisi, n'a y'a jigi la a ka tilenninya kan ka kojugu kɛ, a ye kotilennin minw kɛ ka tɛmɛ, ne hakili tena to olu si la. A bena sa a ka kojugu kosɔn.

14«Ni ne y'a fɔ mɔgɔjugu ye ko siga t'a la, a bena sa, n'a yɛlɛmana k'a ka kojugu dabila, ka kotilennin, ni kobɛnnin kɛ, 15n'a ye fɛɛn dɔ minɛ mɔgɔ fɛ ka sɔrɔ ka juru don o tigi la, n'a y'o kɔsegi a tigi ma, a ye fɛɛn min soɲa, n'a y'o fana kɔsegi a tigi ma, sariya minw be hɛrɛ di, n'a b'o bato, n'a te kojugu si kɛra tugu, a bena kisi, siga t'a la, a tena sa. 16A tun ye kojugu minw kɛ ka kɔrɔ, ne bena yafa a ma. A bena kisi bari a ye kotilenninw, ni kobɛnninw kɛ.

17«I ka mɔgɔw b'a fɔra ko: ‹Matigi ka koo tilennin tɛ.› K'a sɔrɔ olu ka koo le tilennin tɛ. 18Ni mɔgɔtilennin yɛlɛmana k'a ka sira tilennin bila ka kojugu kɛ, a bena sa o kosɔn. 19Ni mɔgɔjugu yɛlɛmana k'a ka kojugu dabila, ka kotilenninw, ni kobɛnninw kɛ, a bena kisi o sababu la.

20«Isirayɛlidenw, aw b'a fɔra ko ne Matigi ka koo tilennin tɛ. Ne bena kiti tigɛ aw kelen kelen bɛɛ kan ka kɛɲɛ ni aw ka kɛwaliw ye.»

Isirayɛli jamana bena cɛn

21- An minɛnin kɔ ka taga saan tan ni filanan kalo tannan tile duurunan loon, cɛɛ dɔ min tun kisira ka bɔ Zeruzalɛmu, ale nana ne fɛ ka Zeruzalɛmu dugu minɛko fɔ ne ye. 22Sanni cɛɛ nin ka se ne fɛ, o y'a sɔrɔ Masaba ka sebagaya tun sera ne ma ka ne daa foni kunu wulafɛ ɲɔgɔn. Dugu gwɛra sɔgɔma, cɛɛ nin nana tuma min na, ne bɔra boboya la, ne sera ka kuma.

23Masaba kumana ne fɛ ko: 24«Adamaden, mɔgɔ minw siginin be tomo nin na Isirayɛli jamana na, olu b'a fɔra ko: ‹Ibrayima kelen tun lo, o bɛɛ n'a ta, a ye jamana nin tigiya kɛ. Anw ka ca, jamana nin dira anw ma!› 25O la, a fɔ u ye ko ne Matigi, Masaba ko: ‹Aw be sogo ɲimi n'a joli ye. Aw b'aw ka joow sɔn, aw be mɔgɔ faga. Jamana nin ka kan ka kɛ aw ta ye cogo di? 26Aw jigi b'aw ka murujanjanw kan, aw be kokolonw kɛ, aw kelen kelen bɛɛ be la n'a tɔɲɔgɔn ka muso ye. Jamana nin ka kan ka kɛ aw ta ye cogo di?›

27«A fɔ u ye ko ne Matigi, Masaba ko: ‹Ne tɔgɔ kosɔn, mɔgɔ minw tora tomo nunu na, olu bena faga ni murujan ye. Minw be kongo kɔnɔ, ne bena olu di waraw ma, olu k'u dumu. Minw dogonin be yɔrɔ barikamanw na, ani kuluwow kɔnɔ, olu bena sa fɔɲɔbana bolo. 28Ne bena jamana kɛ yɔrɔlakolon ye. U tun b'u yɛrɛ boɲa u ka barika min kosɔn, o bena ban. Isirayɛli kuluw bena kɛ yɔrɔlakolon ye fɔɔ mɔgɔ si tena tɛmɛ yen tugu. 29Ni ne ye jamana halaki k'a kɛ yɔrɔlakolon ye, Isirayɛlidenw ka kokolonw bɛɛ kosɔn tuma min na, o tuma na, u ben'a lɔn ko ne ye Masaba le ye.›

30«Adamaden, i ka mɔgɔw be kumana ɲɔgɔn fɛ i koo la kogow kɔrɔ ani sodaw la. U b'a fɔra ɲɔgɔn ye ko: ‹An ka taga Masaba ka kuma lamɛn.› 31O kɔ, ne ka jama be taga lajɛn i fɛ ka sigi i ɲakɔrɔ k'i ka kumaw mɛn, nga i ye min fɔ, u t'o kɛ. U dalakuma ka di k'a sɔrɔ u ka miiriya bɛɛ be tɔnɔjugu ɲiniko le kan. 32Tiɲɛ na, i kɛra u ɲana dɔnkili diman labaga ye, min kaan ka di, ni mɔgɔ min be se fɔli la dɔrɔn. U b'i ka kumaw mɛn, nga u t'o kɛ. 33Siga t'a la, koo nunu bena kɛ. N'o kɛra tuma min na, u ben'a lɔn ko kira tun be u cɛma.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index