Search form

Eze 35

Kirayakuma, edɔmuw kama

1Masaba kumana ne fɛ ko: 2- «Adamaden, i ɲaa sin *Seyiri kuluyɔrɔ faan fɛ ka kiraya kɛ a kama 3k'a fɔ a ye ko ne Matigi, Masaba ko: ‹Ne be wili i kama, Seyiri kuluyɔrɔ. Ne bena n bolo wili i kama k'i kɛ yɔrɔlakolon ye. 4Ne bena i ka duguw kɛ tomo ye, k'i kɛ jamanalakolon ye. O tuma na, i ben'a lɔn ko ne ye Masaba le ye.

5«I tun be Isirayɛlidenw kɔniya tuma bɛɛ, i y'a to u fagara ni murujan ye u ka bɔnɛ loon na, u ka kojugu ser'a daan ma tuma min na. 6O le kosɔn, ne Matigi, Masaba ko: ‹Ne tɔgɔ kosɔn, ne ben'a to i joli be bɔn, i tena kisi fagali ma. I ma siga ka mɔgɔw faga minkɛ, i tena kisi fagali ma. 7Ne bena ele Seyiri kuluyɔrɔ kɛ yɔrɔlakolon ni tomo ye, k'i kɔnɔ tɛmɛbagaw bɛɛ faga. 8Ne bena i ka kuluw bɛɛ fa ni suuw ye. Mɔgɔ minw fagara ni murujan ye, olu bena ben ka la i ka tintinw kan, n'i kɔkɛnɛw, an'i ka kɔɔw bɛɛ la. 9Ne bena i kɛ yɔrɔlakolon ye kudayi. Mɔgɔ si tena sigi i ka duguw kɔnɔ tugu. O tuma na, aw ben'a lɔn ko ne ye Masaba le ye.›

10«I y'a fɔ ko mara fila nunu, Isirayɛli ni Zuda maraw, n'u mɔgɔw bena kɛ aw ta ye, ko aw bena u minɛ, k'a sɔrɔ ne Masaba tun be yen. 11O kosɔn, ne Matigi, Masaba ko: ‹Ne tɔgɔ kosɔn, i ye dimi ni kɔniya min yira u la ni kɔnɔnajuguya ye, ne bena i sara ka kɛɲɛ n'o ye. Ni ne ye i kiti tuma min na, ne bena n yɛrɛ yira ne ka mɔgɔw la. 12O tuma na, aw ben'a lɔn ko ne ye Masaba le ye. I ye dɔgɔyakuma minw bɛɛ fɔ Isirayɛli kuluw koo la, ko u lakolonyara, ko u dira aw ma, aw k'u diya bɔ, ne y'o bɛɛ mɛn. 13Aw kumana ne fɛ ni ɲadonya ye, aw ye kumajugu fɔ ne koo la. Ne yɛrɛ le y'o mɛn!›

14«Ne Matigi, Masaba ko: ‹Ka jamana mɔgɔw bɛɛ to nisɔndiya la, ne bena i kɛ yɔrɔlakolon ye. 15I nisɔndiyanin lo ne ka jama, Isirayɛlidenw ka halakiko kosɔn. O kosɔn, ne bena o ɲɔgɔn kɛ i la. E Seyiri kuluyɔrɔ ni Edɔmu mara yɔrɔw bɛɛ, bena kɛ yɔrɔlakolon ye. O tuma na, u ben'a lɔn ko ne ye Masaba le ye.› »

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index