Search form

Eze 38

Kirayakuma, Gɔgi kama

1Masaba kumana ne fɛ ko: 2- «Adamaden, i ɲaa sin Gɔgi ma min be Magɔgi jamana na, min ye Mɛsɛki ani Tubali ka ɲamɔgɔba ye. Kiraya kɛ a koo la, 3ko Matigi, Masaba ko: ‹Mɛsɛki ani Tubali ka ɲamɔgɔba Gɔgi, ne wilila i kama. 4Ne bena i yɛlɛma ka nigɛ don i daa la, k'i wajibiya ka bɔ i ka yɔrɔ la, e n'i ka kɛlɛdenw bɛɛ lajɛnnin: soow ni sotigiw, minw labɛnnin be ka ɲa kɛlɛ kama, ani jamaba, nigɛkunbɛnnanbabatigiw ni misɛnmantigiw, u bɛɛ be se murujankɛlɛ la kosɔbɛ. 5Pɛrɛsi kɛlɛdenw, ni Etiyopi taw, ni Puti taw, olu bɛɛ bena kɛ n'u ye, u bena kɛ ni nigɛkunbɛnnanw ni nigɛfugulanw ye. 6Gomɛri, ni Bɛtitogarima min be fɔɔ yɔrɔjan kɔgɔdugu ɲafan fɛ, olu ka kɛlɛdenw bɛɛ, ni siya wɛrɛ caaman ka mɔgɔw bena fara i kan. 7I cɛɛ siri. E n'i ka kɛlɛdenw k'aw yɛrɛ labɛn, olu minw bɛɛ lajɛnnin be i kɔrɔ. I bena kɛ u kuntigi ye. 8Waatijan nata la, saan caaman tɛmɛnin kɔ, u bena i wele ka taga kɛlɛ la ka Isirayɛli jamana kɛlɛ. A mɔgɔ minw tora kɛlɛ tɛmɛnin kɔ, olu siginin tun be jamana minw na, u bena bɔ yen ka na lajɛn Isirayɛli kuluw kan, o yɔrɔ minw lakolon tun tora kabini waatijan. O y'a sɔrɔ, kabini u bɔra siya wɛrɛw cɛma, u bena to hɛrɛ la o yɔrɔ la. 9E n'i ka kɛlɛdenw bɛɛ ani siya caaman minw b'i fɛ, aw bena girin u kan i n'a fɔ fɔɲɔba, ka jamana bɛɛ datugu i n'a fɔ sankaba.› »

10Matigi, Masaba ko: «O loon na, i bena miiriya caaman sɔrɔ, ka dabarijugu dɔ labɛn. 11I ben'a fɔ ko laminikogow te jamana min duguw la, ko i be taga o kama. Ko i bena taga bari mɔgɔw la minw siginin be hɛrɛ la u ka duguw kɔnɔ, laminikogo te minw na, koon n'a sɔgɔnan te minw na. 12Dugu minw tun cira ka kɔrɔ, ni mɔgɔw segira ka bɔ siya wɛrɛw cɛma ka na sigi u kɔnɔ, i ko i bena taga olu kɛlɛ k'u ka fɛɛnw cɛ, ko i bolo bena se u ma. Begɛn ni nafolo b'u fɛ, u siginin be jamanaw cɛmancɛ la.l 13Sabakaw ni Dedankaw, ani Tarisisi jagokɛlaw n'a dafɛdugu mɔgɔw bena i ɲininga ko: ‹Yala i nana janko k'u ka nafolo cɛ le wa?› Ko: ‹Yala e y'i ka kɛlɛdenw lajɛn janko ka dugu kɔnɔ fɛɛnw cɛ le wa, ka taga n'u ka warigwɛ n'u ka sanu ye, k'u ka begɛnw n'u ka nafolo cɛ ka taga n'a ye, ka taga ni nafoloba ye wa?›

14«O la, adamaden, kiraya kɛ k'a fɔ Gɔgi ye ko Matigi, Masaba ko: ‹Ni ne ka jama Isirayɛli sigira ɲasuma na loon min na, i bena o lɔn. 15E ni kɛlɛden caaman ka bɔ siya caaman na, aw bɛɛ bena yɛlɛ soow kan ka kɛ kɛlɛbolo barikaman ye, aw bena bɔ fɔɔ yɔrɔjan, kɔgɔdugu ɲafan fɛ i ka jamana kɔnɔ ka na. 16Gɔgi, i bena na ne ka jama Isirayɛli kɛlɛ i n'a fɔ sankaba be dugukolo datugu cogo min na. O bena kɛ waatijan nata la. Ne bena i ci ka taga ne ka jamana kɛlɛ janko siyaw ka ne lɔn ni ne tɛmɛna i fɛ k'a yira ko ne ye senuman ye tuma min na.› »

17- Matigi, Masaba ko: «Ne ka baarakɛlaw Isirayɛli kiraw tun kumana mɔgɔ min koo la ne barika la kabini tumajan, ele lo. U y'a fɔ saan caaman kɔnɔ ko ne bena i ci ka taga Isirayɛlidenw kɛlɛ. 18Nga ni Gɔgi tagara ko a be Isirayɛli jamana kɛlɛ loon min na, ne dusu bena gwan kosɔbɛ. Ne Matigi, Masaba le ko ten. 19Ne dimininba b'a fɔ keliya kosɔn k'o loon na, dugukolo bena yɛrɛyɛrɛ kosɔbɛ Isirayɛli jamana kɔnɔ. 20Jigɛw ni kɔnɔw ni kongosogow ni fɛɛn fofotaw ni dugukolo kan mɔgɔw bɛɛ bena yɛrɛyɛrɛ ne ɲakɔrɔ. Kuluw bena cici, faraw bena kɛ mugu ye, kogow bɛɛ bena ben duguma. 21Ne bena murujantigiw wele Gɔgi kama ne ka kuluw bɛɛ kan. Ne Matigi, Masaba le ko ten. Mɔgɔ kelen kelen bɛɛ bena murujan ta u balimaw kama. 22Ne bena Gɔgi kiti ka fɔɲɔbana ni mɔgɔfagalaw bila a la. Ne bena sanji ni sanbɛrɛ, ni tasuma ani kiribi mananin caaman jigi Gɔgi n'a ka kɛlɛdenw kan, ani siya caaman min bena kɛ n'a ye. 23Ne bena o kɛ ka ne ka boɲa yira siya caaman na, ani k'a yira u la ko ne ɲɔgɔn tɛ. O la, u ben'a lɔn ko ne ye Masaba le ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index