Search form

Eze 40

Yelifɛn, Alabatoso nata koo la

Daminɛ kuma

1Isirayɛlidenw minɛnin kɔ ka taga jamana wɛrɛ la, o saan mugan ni duurunan na, saan daminɛtuma kalo tile tannan loon, o kɛr'a saan tan ni naaninan ye tigitigi Zeruzalɛmu minɛnin kɔ, Masaba ka sebagaya tun sera ne ma. A tagara ni ne ye dugu nin kɔnɔ. 2- Ne y'a ye yelifɛn na ko Ala tagara ni ne ye Isirayɛli jamana na ka ne lɔ kulu jamanjan dɔ kan. Ne ye fɛɛn dɔ ye kulu worodugu ɲafan fɛ, a bɔnin tun be duguba dɔ fɛ. 3- A tagara ni ne ye o yɔrɔ la. Ne ye mɔgɔ dɔ ye, a be i ko zira. Juru ɲanaman ni sumanikɛkala tun b'a bolo. A lɔnin tun be dugu donda la. 4Cɛɛ nin y'a fɔ ne ye ko: «Adamaden, i ɲaa yɛlɛ ka filɛli kɛ, k'i tulo malɔ ka mɛnni kɛ. Ne bena fɛɛn minw yira i la, i ka olu bɛɛ kɔlɔsi, bari i nakun ye o le ye. Ayiwa, i bena fɛɛn minw ye, i ka olu bɛɛ ɲafɔ Isirayɛli ka somɔgɔw ye.»

Luu ni dondaw

5- Ne ye kogo dɔ ye min kɛnin be ka Alabatoso lamini. Sumanikɛkala min tun be cɛɛ nin bolo, o jaɲa tun ye mɛtɛrɛ saba ye. A ye laminikogo boɲa suma, o tun ye mɛtɛrɛ saba ye. Kogo jaɲa, sanfɛ, a y'o suma, o fana tun ye mɛtɛrɛ saba ye.

6O kɔ, a tagara kɔrɔn fɛ donda la ka yɛlɛ o yɛlɛyɛlɛnan fɛ. A ye donda kuun suma. O boɲa tun ye mɛtɛrɛ saba ye. 7Soo kɔlɔsibagaw ka boonw kelen kelen bɛɛ kɔnɔ boɲa n'u kɔnɔ jaɲa tun ye mɛtɛrɛ saba saba ye. Kogo minw tun be boon nunu ni ɲɔgɔn cɛ, olu boɲa tun ye mɛtɛrɛ fila ni tilan ye. Bulonda min tun ɲasinnin be Alabatoso ma gɛrɛfɛ donda duɲa tun ye mɛtɛrɛ saba ye. 8A ye donda bulonda suma, 9o tun ye mɛtɛrɛ naani ye. A tutunan boɲa nunu tun ye mɛtɛrɛ kelen kelen ye. Donda bulonda nin ɲasinnin tun be Alabatoso ma. 10Soo kɔlɔsibagaw ka boon minw tun be kɔrɔn ɲafan donda la, olu tun ye wɔɔrɔ ye. Saba tun be faan dɔ la, saba be faan wɛrɛ la. Boon nunu bɛɛ boɲa tun ye kelen ye. Kogo minw tun be boon ni ɲɔgɔn cɛ, olu bɛɛ tun ka kan. 11O kɔ, a ye donda boɲa suma. O tun ye mɛtɛrɛ duuru ye, a jaɲa sanfɛ, o tun ye mɛtɛrɛ wɔɔrɔ ni tilan ye. 12Kogo tun be boon nunu kelen kelen bɛɛ ɲafɛ, a jaɲa sanfɛ, olu tun ye mɛtɛrɛ tilancɛ ye. Boon faan kelen tun ye mɛtɛrɛ saba ye, faan dɔ nin tun ye mɛtɛrɛ saba ye fana. 13O kɔ, a ye donda suma k'a ta boon dɔ nin ɲafɛ biri ma ka taga se boon dɔ wɛrɛ ta ma, min ɲasinnin be a ma. O furancɛ jaɲa tun ye mɛtɛrɛ tan ni fila ani tilan ye. 14A ye bulonda suma mɛtɛrɛ tan, o bulonda laminina faan bɛɛ ni Alabatoso luu ye. 15Donda ni bulonda ɲafɛ furancɛ tun ye mɛtɛrɛ mugan ni duuru ye. 16Fenɛtiri tun be yɔrɔ nunu kɛnɛma kogow la, ni tɛmɛ sifa dɔ b'u la, ani u ka cɛtigɛkogow la, ani boon nin kɔnɔ kogow la. Kogo nunu tun be boɲana ka taga kɔnɔna faan fɛ. U tun be donda lamini bɛɛ la. Kogo nunu masirinin tun be ni tamarosun jaaw ye.

17O kɔ, a tagara ni ne ye kɛnɛma luu kɔnɔ. Ne ye boon dɔw ye, ani tɛmɛyɔrɔ dɔ min tun dilanna ni kabakuruw ye, ka lukɛnɛ nin bɛɛ lamini. Boon bi saba tun be tɛmɛyɔrɔ nin na. 18O tɛmɛyɔrɔ nin tun be dondaw gɛrɛfɛ. A kɔnɔ boɲa ni daaw ta tun ka kan. O ye duguma tɛmɛyɔrɔ ye. 19A ye duguma donda ɲafɛla suma fɔɔ ka taga se kɔnɔnalu ma. O kɔrɔn fɛ, n'a kɔgɔdugu ɲafan jaɲa tun ye mɛtɛrɛ bi duuru ye.

20A ye kɔgɔdugu ɲafan kɛnɛma luu daa jaɲa n'a boɲa suma. 21Soo kɔlɔsibagaw ka boonw tun ye wɔɔrɔ ye, saba saba tun be a faan fila bɛɛ la. Daa la boon nunu, n'u kogow, ani daa la bulonda, o ni donda fɔlɔ taw bɛɛ tun ka kan. Luu nin jaɲa tun ye mɛtɛrɛ mugan ni duuru ye, a boɲa tun ye mɛtɛrɛ tan ni fila ani tilan ye. 22A fenɛtiriw n'a bulonda ani tamarosun jaa minw tun b'a kogow kan, olu ni kɔrɔn fɛ donda taw bɛɛ tun ka kan. Mɔgɔ be yɛlɛ a yɛlɛyɛlɛnan min fɛ, seen layɔrɔ wolonwula tun b'o la. A ɲaa sinnin tun be bulonda ma. 23Donda min tun be kɔnɔnalu la, o ni kɔgɔdugu ɲafan donda sinnin tun be ɲɔgɔn ma i n'a fɔ kɔrɔn fɛ ta. A ye donda fila nunu furancɛ suma. A jaɲa tun ye mɛtɛrɛ bi duuru ye.

24O kɔ, a tagara ni ne ye worodugu ɲafan fɛ. Ne ye worodugu ɲafan donda ye. A y'a tutunanw n'a bulondaw suma. Olu ni tɔw tun ka kan. 25Fenɛtiriw tun be donda nin n'a bulonda faan bɛɛ la, i n'a fɔ fenɛtiri tɔ nunu. A jaɲa tun ye mɛtɛrɛ mugan ni duuru ye, a boɲa tun ye mɛtɛrɛ tan ni fila ani tilan ye. 26Mɔgɔ be yɛlɛ a yɛlɛyɛlɛnan min fɛ, seen layɔrɔ wolonwula tun b'o la. U ɲaa sinnin tun be bulonda ma. Tamarosun jaaw tun b'a kogow faan fila bɛɛ kan. 27Kɔnɔnalu luu donda dɔ tun ɲasinnin be worodugu ɲafan fɛ. A ye donda nin, ani kɛnɛma ta, o min be worodugu ɲafan fɛ, furancɛ suma. O jaɲa tun ye mɛtɛrɛ bi duuru ye.

Kɔnɔnalu n'a dugumadaw

28O kɔ, a donna ni ne ye kɔnɔnalu kɔnɔ worodugu ɲafan donda fɛ. A ye donda nin suma. O ni tɔw tun ka kan. 29Soo kɔlɔsibagaw ka boonw ni tutunanw ani bulonw, ni donda tɔw taw tun ka kan fana. Fenɛtiriw tun be donda nin n'a bulon na faan bɛɛ la. U jaɲa tun ye mɛtɛrɛ mugan ni duuru ye, a boɲa tun ye mɛtɛrɛ tan ni fila ni tilan ye. 30Yɔrɔ nin tun lamininin be ni bulonw ye faan bɛɛ. Olu jaɲa tun ye mɛtɛrɛ tan ni fila ni tilan ye, u boɲa tun ye mɛtɛrɛ fila ni tilan ye. 31Bulon nunu ɲasinnin tun be kɛnɛma luu ma. Tamarosun jaaw tun b'a tutunanw kan. Seen layɔrɔ seegi yɛlɛyɛlɛnan tun b'a la.

32O kɔ, a tagara ni ne ye kɔrɔn ɲafan fɛ donda la ka don kɔnɔna luu ni ne ye donda nin fɛ. A y'o daa nin fana suma. O ni tɔw tun ka kan. 33Boonw ni tutunanw ani bulonw ni tɔw bɛɛ tun ka kan. Fenɛtiriw tun be daa ni bulon faan bɛɛ la. U jaɲa tun ye mɛtɛrɛ mugan ni duuru ye, a boɲa, mɛtɛrɛ tan ni fila ni tilan. 34Donda bulon ɲasinnin tun be kɛnɛma luu ma. Tamarosun jaaw tun b'a faan fila tutunanw kan. Seen layɔrɔ seegi yɛlɛyɛlɛnan tun b'a la.

35O kɔ, a tagara ni ne ye kɔgɔdugu ɲafan donda la k'o suma. O ni tɔw tun ka kan. 36Boonw ni tutunanw ni bulon, ani tɔw tun ka kan. Fenɛtiriw tun b'a la faan bɛɛ. A jaɲa tun ye mɛtɛrɛ mugan ni duuru ye, a boɲa, mɛtɛrɛ tan ni fila ni tilan. 37A bulonda ɲasinnin tun be kɛnɛma luu ma. Tamarosun jaaw tun b'a faan fila tutunanw kan. Seen layɔrɔ seegi yɛlɛyɛlɛnan tun b'a la.

38Boon dɔ tun be donda tutunan nunu cɛma, daa tun b'a la. U tun be to ka saraka jɛnitaw ko o yɔrɔ la. 39Tabali fila fila tun be donda gɛrɛn fila bɛɛ la bulon kɔnɔ. U tun be saraka jɛnitaw ni hakɛ yafa sarakaw, ani fili yafa sarakaw faga olu kan. 40Tabali fila tun be kɔgɔdugu ɲafan fɛ donda la, bulonda kogo gɛrɛfɛ kɛnɛma, yɛlɛyɛlɛnan faan kelen na. Fila wɛrɛ tun be donda faan dɔ nin na. 41O la, tabali naani tun be donda faan kelen na, naani tun be faan dɔ la. U bɛɛ lajɛnnin tun ye seegi ye, sarakaw tun be faga minw kan. 42Tabali naani fana tun be yen, minw dilanna ni kabakuru lɛsɛninw ye, saraka jɛnitaw kama. U kelen kelen bɛɛ jaɲa, n'u boɲa tun ye santimɛtɛrɛ bi wolonwula ni duuru duuru ye. U jaɲa sanfɛ, o tun ye mɛtɛrɛ tilancɛ ye. Saraka jɛnitaw ni saraka wɛrɛw fagaminanw tun be bila tabali nunu kan. 43Fɛɛn dɔ tun be kogo la, soo kɔnɔ, faan bɛɛ. U kelen kelen bɛɛ jaɲa tun be mɔgɔ tigɛ boɲa bɔ. Saraka sogow tun be la tabali nunu kan.

44Kɔnɔnada kɔfɛ, dɔnkililabagaw ka boonw tun be yen kɔnɔnalu kɔnɔ. Kelen tun be kɔgɔdugu ɲafan donda gɛrɛfɛ k'a ɲaa sin worodugu ma. Kelen tun be worodugu ɲafan donda gɛrɛfɛ k'a ɲaa sin kɔgɔdugu ma. 45Cɛɛ nin y'a fɔ ne ye ko boon min ɲasinnin be worodugu ɲafan fɛ, k'o ye sarakalasebagaw ta ye minw be baara kɛ Alabatoso kɔnɔ. 46Ko boon min ɲasinnin be kɔgɔdugu ɲafan ma, k'o ye sarakalasebagaw ta ye minw be baara kɛ sarakabɔyɔrɔ la. Olu ye Sadɔki deenw ye. Levi kɔmɔgɔw cɛma, olu dama le be se ka gwɛrɛ Masaba la ka baara kɛ a ye.

47O kɔ, a ye luu suma. A jaɲa tun ye mɛtɛrɛ bi duuru ye, a boɲa fana tun ye mɛtɛrɛ bi duuru ye. Sarakabɔyɔrɔ tun be Alabatoso ɲafɛ. 48O kɔ, a donna ni ne ye bulon kɔnɔ k'a tutunanw suma. U tun b'a faan fila bɛɛ la, u boɲa tun ye mɛtɛrɛ fila ni tilan ye. Donda boɲa tun ye mɛtɛrɛ wolonwula ye, gɛrɛfɛkogow boɲa tun ye mɛtɛrɛ kelen ni tilan ye. 49Bulon jaɲa tun ye mɛtɛrɛ tan ye, a boɲa, mɛtɛrɛ wɔɔrɔ. Yɛlɛyɛlɛnan tun be yen. Tutunan fila tun be daa tutunanw gɛrɛfɛ, kelen tun be faan kelen na, kelen tun be faan dɔ la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index