Search form

Eze 41

Alabatoso

1O kɔ, cɛɛ nin tagara ni ne ye Alabatoso bonba kɔnɔ k'a daaw suma. U boɲa tun ye mɛtɛrɛ saba saba ye, 2Donda boɲa tun ye mɛtɛrɛ duuru ye, a daa gɛrɛfɛkogow tun ye mɛtɛrɛ fila fila ni tilan ye a faan fila bɛɛ la. A ye Alabatoso bonba suma. O jaɲa tun ye mɛtɛrɛ mugan ye, a boɲa tun ye mɛtɛrɛ tan ye. 3A donna sokɔnɔnya na k'a daaw suma. O boɲa tun ye mɛtɛrɛ kelen kelen ye. O daa jaɲa tun ye mɛtɛrɛ saba ye. A daa gɛrɛfɛkogow boɲa tun ye mɛtɛrɛ saba saba ni tilan ye. 4A ye Alabatoso ɲafɛyɔrɔ suma. O jaɲa tun ye mɛtɛrɛ tan ye, a boɲa tun ye mɛtɛrɛ tan ye fana, soo nin ɲafɛ. O kɔ, a y'a fɔ ne ye ko: «Yan le ye Yɔrɔ Senuman ka Senuman ye.»

Gɛrɛfɛbonw

5A ye Alabatoso kogo suma. O boɲa tun ye mɛtɛrɛ saba ye. A gɛrɛfɛbonw kelen kelen bɛɛ boɲa tun ye mɛtɛrɛ fila fila ye. 6Gɛrɛfɛbon nunu tun ye sangaso saba ye. A kelen kelen bɛɛ be ni boon bi saba saba ye. Boon nunu tun be Alabatoso lamini na. U tun ma gun Alabatoso yɛrɛ la. 7Sangaso boon nunu kɔnɔ tun ka bon ni ɲɔgɔn ye ka taga sanfɛ, Alabatoso faan bɛɛ la. A kɛra ten, sanfɛ boon kogow tun ka dɔgɔ ni tɔw ye boɲa la. Mɔgɔ tun be yɛlɛ yɛlɛyɛlɛnan fɛ ka bɔ duguma boon na ka tɛmɛ cɛmancɛ ta kɔnɔ ka se sanfɛ ta ma.

8Ne y'a ye ko soo nunu jaɲa tun ye mɛtɛrɛ saba ye, a lamini bɛɛ la. Ne y'a ye ko Alabatoso faan bɛɛ la, gɛrɛfɛbon nunu juu tun wilinin be fɔɔ mɛtɛrɛ saba. 9Boon nunu kɛnɛma kogo boɲa tun ye mɛtɛrɛ fila fila ni tilan ye. Furancɛ min tora Alabatoso gɛrɛfɛbonw 10ni tɔw cɛ, o tun ye mɛtɛrɛ tan tan ye Alabatoso faan bɛɛ la. 11Boon nunu dondaw ɲasinnin tun be kɛnɛ nin ma. Kelen tun be kɔgɔdugu ɲafan fɛ, kelen tun be worodugu ɲafan fɛ. Kɛnɛ nin laminikogo boɲa tun ye mɛtɛrɛ fila ni tilan ye a faan bɛɛ la.

12Boon min ɲasinnin be Alabatoso luu ma, soo nin tileben fɛ, o boɲa tun ye mɛtɛrɛ bi saba ni duuru ye. Boon nin kogo boɲa tun ye mɛtɛrɛ fila ni tilan ye a faan bɛɛ la, a jaɲa tun ye mɛtɛrɛ bi naani ni duuru ye.

13O kɔ, a ye Alabatoso suma. A jaɲa tun ye mɛtɛrɛ bi duuru ye. Alabatoso luu, ni boon nin, ani a kogow fana tun ye mɛtɛrɛ bi duuru ye. 14Alabatoso ɲafɛla, ani Alabatoso luu kɔrɔn ɲafan fɛ boɲa lajɛnnin tun ye mɛtɛrɛ bi duuru ye. 15O kɔ, boon min be Alabatoso kɔfɛ, a y'o jaɲa suma. A ni sanfɛbon ɲafɛyɔrɔ minw tun b'a gɛrɛfɛ a faan fila bɛɛ la, o bɛɛ lajɛnnin tun ye mɛtɛrɛ bi duuru ye.

Alabatoso kɔnɔ

Alabatoso kɔnɔ bulon, ni bonba, ani sokɔnɔnya boon, 16ni dakunw, ani fenɛtiri tɛmɛlamanw, ni sangaso saba ka sanfɛbon ɲafɛyɔrɔw, o bɛɛ datugunin tun be ni lɔgɔ ye faan bɛɛ la k'a ta duguma fɔɔ ka taga se fenɛtiriw ma. Fenɛtiriw datugunin tun lo. 17Alabatoso kɔnɔna n'a kɛnɛmala la, k'a ta donda la fɔɔ ka se sokɔnɔnya boon na, u tun ye kogow bɛɛ masiri 18ni *serubɛnw jaa, ani tamarosun jaa lɛsɛninw ye. Serubɛn jaa kelen, tamarosun jaa kelen, serubɛn jaa kelen, tamarosun ta kelen. Ɲada fila fila tun be serubɛn nunu kelen kelen bɛɛ la. 19Ɲada kelen tun be i n'a fɔ mɔgɔ ɲada, ka sin tamarosun jaa ma faan dɔ la. Kelen tun be i n'a fɔ jara ta, ka sin tamarosun jaa faan dɔ wɛrɛ la. Jaa nunu tun be Alabatoso faan bɛɛ la. 20Serubɛn ni tamarosun jaa nunu be Alabatoso kogow kan faan bɛɛ, k'a ta duguma fɔɔ ka taga se donda sanfɛ. 21Lɔgɔ nɔnkɔn naani tun ye Alabatoso bonba daa lamini. Ala sigiyɔrɔ donda fana tun be o cogo kelen na.

22Sarakabɔyɔrɔ yirilaman dɔ tun be yen. A jaɲa sanfɛ, o tun ye mɛtɛrɛ kelen ni tilan ye, a boɲa ye mɛtɛrɛ kelen. A nɔnkɔnw n'a juu n'a gɛrɛnw tun dilanna ni yiri ye. Cɛɛ nin y'a fɔ ne ye ko: «Tabali min be Masaba ɲakɔrɔ, o filɛ nin ye.»

23Daa minw tun be Alabatoso bonba la, ani Ala sigiyɔrɔ la, koon fila fila tun b'u la. 24Koon fila tun be daa nunu kelen kelen bɛɛ la. 25Serubɛn jaaw ni tamarosun taw tun be Alabatoso bonba koonw kan i n'a fɔ minw tun be kogow kan. Yiri gwata tun be bulonda ɲafɛ kɛnɛma. 26Fenɛtiri tɛmɛlamanw ni tamarosun jaaw tun be bulon nin gɛrɛfɛla la kogow la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index