Search form

Eze 43

Ala ka nɔɔrɔ be segi ka na Alabatoso kɔnɔ

1O kɔ, cɛɛ nin tagara ni ne ye kɔrɔn ɲafan donda la. 2- Ne ye Isirayɛli ka Ala ka nɔɔrɔ natɔ ye ka bɔ kɔrɔn ɲafan fɛ. A kumakan tun be i n'a fɔ jiba mankan. Dugukolo yɔrɔ bɛɛ manamananin tun be a ka nɔɔrɔ barika la. 3Ne ye yelifɛn min ye, o tun be i n'a fɔ fɔlɔfɔlɔ ta, Ala nana ka dugu ci tuma min na, ani i ko n tun ye min ye ka n to Kebari baa daa la. N lara ka n ɲaa biri duguma. 4Masaba nɔɔrɔ donna Alabatoso kɔnɔ ni kɔrɔn fɛ donda ye. 5Ala Nii ye ne ta ka don kɔnɔnalu la. Ne y'a ye ko Masaba ka nɔɔrɔ ye Alabatoso fa.

6Ka cɛɛ nin lɔnin to n gɛrɛfɛ, ne ye kumakan dɔ mɛn ka bɔ Alabatoso kɔnɔ. 7A ko: «Adamaden, yan ye ne ka masasigilan bilayɔrɔ ni n seen layɔrɔ le ye. Ne bena sigi Isirayɛlidenw cɛma yan yɔrɔ la kudayi. Isirayɛlidenw n'u ka masacɛw tena ne tɔgɔ senuman cɛn n'u ka josɔnko, n'u ka masacɛw suuw ye tugu. 8U y'u ka soow lɔ ne batoso gɛrɛfɛ. Kogo dɔrɔn le tun be u ni ne cɛ. U ye ne tɔgɔ senuman cɛn n'u ka kokolonw ye. O le kosɔn, ne y'u halaki k'u ban ne ka dimi kosɔn. 9Sisan Isirayɛlidenw bena u ka josɔnko dabila k'u ka masacɛw suuw donyɔrɔ jaɲa ne la. N'o kɛra, ne bena sigi u cɛma kudayi.

10«Adamaden, ne batoso cogoya fɔ Isirayɛli jama ye janko u ka maloya u ka tilenbaliyakow kosɔn. A to u ka ne batoso lɔcogo jati minɛ kosɔbɛ. 11N'u maloyara u ka koo kɛninw bɛɛ kosɔn, i ka ne batoso cogo yira u la: a lɔyɔrɔ, n'a dondaw, n'a bɔdaw, a lɔcogo jaaw bɛɛ, ani a sariyaw bɛɛ. U bena o le kɛ. 12Alabatoso sariya filɛ nin ye. A laminiyɔrɔ kulu kan, o bɛɛ saniyanin be kosɔbɛ.»

Sarakabɔyɔrɔ, ani sarakaw

13- Matigi, Masaba ko: «Sarakabɔyɔrɔ boɲa filɛ nin ye. A sumafɛn jaɲa ye mɛtɛrɛ tilancɛ ye. Dingɛ min be sarakabɔyɔrɔ lamini, o duɲa n'a boɲa ye mɛtɛrɛ tilancɛ ye. A dagolo min wilinin lo k'a lamini, o jaɲa sanfɛ ye santimɛtɛrɛ mugan ni duuru ye. Sarakabɔyɔrɔ nin jaɲa sanfɛ filɛ. 14Ka bɔ a juu la duguma fɔɔ ka taga se a cɛmancɛ kogo ma, o ye mɛtɛrɛ kelen ye. A boɲa ye mɛtɛrɛ tilancɛ ye. Cɛmancɛ kogo ni sanfɛ ta cɛ ye mɛtɛrɛ fila ye. Sanfɛ dagolo boɲa ye mɛtɛrɛ tilancɛ ye. 15Sarakabɔyɔrɔ tasuma manayɔrɔ ni duguma cɛ ye mɛtɛrɛ fila ye. A nɔnkɔn naani nunu tun wilinin lo. 16Tasuma manayɔrɔ ye nɔnkɔn naani ye minw furancɛw bɛɛ ka kan. U kelen kelen bɛɛ ye mɛtɛrɛ wɔɔrɔ wɔɔrɔ ye. 17Dagolo faan bɛɛ jaɲa ka kan. A faan naani kelen kelen bɛɛ ye mɛtɛrɛ wolonwula wolonwula ye. A dagolo lamini boɲa ye santimɛtɛrɛ mugan ni duuru ye. A lamini dingɛ ye santimɛtɛrɛ bi duuru ye. Yɛlɛyɛlɛnan be kɔrɔn fɛ.»

18Cɛɛ nin y'a fɔ ne ye ko: «Adamaden, Matigi, Masaba ko: ‹Ni sarakabɔyɔrɔ dilanna loon min na janko ka saraka jɛnitaw bɔ a kan ani ka joli seriseri a kan, o sariyaw le ye nunu ye. 19Levi kɔmɔgɔ Sadɔki ka somɔgɔ, olu minw be sarakalasebaara kɛ ne ɲakɔrɔ, i ka tura kɛɲɛnin kelen di olu ma, a ka kɛ hakɛ yafa saraka ye. Matigi, Masaba le ko ten. 20I k'a joli dɔ ta k'o kɛ sarakabɔyɔrɔ nɔnkɔn naani kan, n'a dagolo nɔnkɔn naani kan, ani a lamini dagolow kan ka sarakabɔyɔrɔ saniya. 21I ka tura minɛ k'a kɛ hakɛ yafa saraka ye. O bena jɛni Alabatoso yɔrɔ latigɛnin na Ala ka sigiyɔrɔ kɔfɛ. 22A tile filanan loon, i ka bakɔrɔnin fiɲɛtan kɛ kojugu yafa saraka ye janko ka sarakabɔyɔrɔ saniya i n'a fɔ u y'a saniya ni tura ye cogo min na. 23N'i y'a saniya ka ban, i ka tura kɛɲɛnin dɔ minɛ begɛnw cɛma, ani sagajigi, fiɲɛ te minw na, k'u kɛ saraka ye. 24I ka na n'u ye Masaba ɲakɔrɔ. Sarakalasebagaw ka kɔgɔ kɛ u kan k'u bɔ saraka jɛnita ye Masaba ye. 25I ka bakɔrɔnin kelen kɛ hakɛ yafa saraka ye loon o loon, fɔɔ tile wolonwula, ani tura kɛɲɛnin fiɲɛtan kelen ni sagajigi kelen fana, fiɲɛ te min na, k'u bɔ begɛnw cɛma. 26U bena sarakabɔyɔrɔ saniya tile wolonwula kɔnɔ k'a saniya k'a bila ne Ala ye. 27- O loon nunu tɛmɛnin kɔ, k'a ta a tile seeginan loon na, sarakalasebagaw bena aw ka saraka jɛnitaw ni aw ka jɛnɲɔgɔnya sarakaw bɔ sarakabɔyɔrɔ nin kan. O la, ne bena sɔn aw la. Ne Matigi, Masaba le ko ten.› »

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index