Search form

Eze 44

Kɔrɔn fɛ daa

1O kɔ, cɛɛ nin segira ni ne ye Alabatoso kɛnɛma donda la, min ɲasinnin be kɔrɔn faan fɛ. A tugunin tun lo. 2Masaba y'a fɔ ne ye ko: «Daa nin tugunin ka kan ka to, a man kan ka yɛlɛ. Mɔgɔ si man kan ka don n'a ye. Bari, ne Masaba, Isirayɛli ka Ala donna n'a ye. O kosɔn, a tugunin ka to. 3Ɲamɔgɔ kelenpe le bena sigi yen ka dumuni kɛ ne Masaba ɲakɔrɔ. Donda min gunnin be boon na, a ka don ani ka bɔ n'o daa nin ye.»

Sira dinin te siya wɛrɛw ma ka don Alabatoso kɔnɔ

4O kɔ, cɛɛ nin tagara ni ne ye kɔgɔdugu ɲafan donda la fɔɔ ka se Alabatoso ɲafɛ. Ne ye filɛli kɛ, ne y'a ye ko Masaba ko nɔɔrɔ tun b'a batoso fara. Ne benna ka n ɲaa biri duguma. 5Masaba y'a fɔ ne ye ko: «Adamaden, kɔlɔsili kɛ. Filɛli kɛ ka ɲa, k'i tulo malɔ fɛɛn bɛɛ la, ne bena min fɔ i ye ne Masaba batoso sariya koo la. I janto Alabatoso dondaw ani ne ka yɔrɔ bɔdaw la k'u kɔlɔsi kosɔbɛ.

6«A fɔ Isirayɛliden murutininw ye ko ne Matigi, Masaba ko: Isirayɛlidenw, aw ka kokolonw nigɛ bɔra ne la. 7Siya wɛrɛ minw ma kɛnɛkɛnɛ, ani u te ne sago kɛ, aw ye olu ladon ne ka sigiyɔrɔ la k'a nɔgɔ. Aw y'o kɛ aw ka saraka bɔtuma na ni saraka sogo tuluyɔrɔ n'a joli ye, k'an ka bɛɛn cɛn n'aw ka kokolonw bɛɛ ye. 8Aw ma ne ka sigiyɔrɔ baara kɛ, aw ye siya wɛrɛw le bila o la aw nɔɔ na.

9«Ayiwa, ne Matigi, Masaba ko: Jamana wɛrɛ mɔgɔ minw ma kɛnɛkɛnɛ, n'u te ne sago kɛ, olu si man kan ka don ne ka sigiyɔrɔ la, hali minw be Isirayɛlidenw cɛma.

Levi kɔmɔgɔw ka koo

10«Levi kɔmɔgɔ minw y'u yɔrɔ jaɲa ne la Isirayɛlidenw jɛngɛtuma na ka ne bila ka tugu u ka joow kɔ, olu ka kojugu doni bena la u yɛrɛ kunna. 11U bena se ka kɛ ne batoso daaw kɔlɔsibagaw ye, ka ne ka yɔrɔ senuman baara dɔw kɛ. U bena jama ka saraka jɛnitaw ni saraka tɔw faga, ani ka lɔ jama ɲafɛ ka baara kɛ u ye. 12Nga u ye baara kɛ u ka joow ye ka Isirayɛlidenw bila kojugu la, o la, ne Matigi, Masaba ko ne b'a fɔ k'a gwɛlɛya k'u ka kojugu doni bena la u yɛrɛ kunna. 13U tena gwɛrɛ ne la ka sarakalasebaara kɛ ne kɔrɔ tugu, walima ka gwɛrɛ ne ka fɛɛn senumanw si la, walima ne ka boɲafɛn minw saniyanin be kosɔbɛ, u tena gwɛrɛ u si la tugu. U ka sɔn u ka maloya la, u ka kokolonw ye min lase u ma. 14O n'a ta bɛɛ, ne bena u kɛ ne batoso kɔlɔsibagaw ye, ani k'a kɔnɔ baaraw bɛɛ kalifa u ma.

Sarakalasebagaw ka koo

15«Sarakalasebagaw faan fɛ, minw ye Levi kɔmɔgɔ Sadɔki kɔmɔgɔw ye, minw ye baara kɛ ne ye ni tilenninya ye Isirayɛlidenw jɛngɛna ka ne bila tuma min na, olu le bena gwɛrɛ ne la ka baara kɛ ne ka sigiyɔrɔ la. U bena lɔ ne ɲakɔrɔ ka sarakaw tulu n'u joli bɔ ne ye. Ne Matigi, Masaba le ko ten. 16Olu dɔrɔn le bena don ne ka sigiyɔrɔ la, ani ka gwɛrɛ ne ka sarakabɔyɔrɔ la ka baara kɛ ne ye, ka janto ne ka baara la. 17- N'u be don kɔnɔnalu kɔnɔ tuma min na, fani ɲanaman ka kan ka kɛ u kaan na. N'u be baara kɛ luu nin kɔnɔ, walima ne batoso kɔnɔ tuma min na, sagasi fani man kan ka kɛ u kaan na. 18U ka kan ka fani ɲanaman le meleke u kuun na, ka kurusi ɲanaman don u cɛɛ la. U man kan k'u cɛɛ siri ni cɛsirinan si ye min b'a to u be wasi. 19- N'u be bɔ ka taga jama fɛ kɛnɛma luu kɔnɔ tuma min na, u k'u ka baarakɛfaniw bɔ k'u bila boon senumanw kɔnɔ, ka fani wɛrɛw don, janko u kana maga mɔgɔw la n'u ka faniw ye, o ka kɛ sababu ye kojugu be se u ma. 20- U man kan k'u kuun li, u man kan k'u kunsigi to a be jaɲa n'u m'a tigɛ, u ka kan ka dɔ tigɛ ka bɔ a la. 21- N'u dɔ be don kɔnɔnalu kɔnɔ tuma min na, a man kan ka duvɛn min. 22- A man kan ka firiyamuso, walima muso furu sanin furu, fɔɔ Isirayɛli sunguru dɔ, walima sarakalasebaga min sara, ale ka muso.

23- «Sarakalasebagaw ka kan ka ne ka jama kalan janko olu ka se ka Ala ka fɛɛn ni fɛɛn gwansan lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na, ani fɛɛn nɔgɔninw ni fɛɛn saniyaninw. 24Ni koo dɔ be mɔgɔ dɔ n'a tɔɲɔgɔn cɛ, u k'o koo nin ɲanabɔ ka kiti tigɛ ka kɛɲɛ ni ne ka sariyaw ye. U ka ne ka sariyaw ni ne ka koo latigɛninw bato ne ka ɲanagwɛw bɛɛ koo la, ani ka ne ka lafiɲɛlonw saniya. 25- Sarakalasebaga man kan ka maga suu la k'a yɛrɛ nɔgɔ, nga a be se ka maga a faa, n'a baa, n'a dencɛ n'a denmuso, n'a kɔrɔ n'a dɔgɔ ta la, ani a kɔrɔmuso walima a dɔgɔmuso min ma furu. 26A saniyanin kɔ, a ka kan ka tile wolonwula bila sanni a k'a ka baara daminɛ tugu. 27N'a be don ne ka yɔrɔ kɔnɔnalu kɔnɔ loon min na ka baara kɛ, a ka hakɛ yafa saraka bɔ a yɛrɛ ye. Ne Matigi, Masaba le ko ten.

28- «Sarakalasebagaw bena niyɔrɔ min sɔrɔ, o ye ne le ye. Aw man kan ka fɛɛn si d'u ma Isirayɛlidenw cɛma. Ne le bena kɛ u niyɔrɔ ye. 29- U bena balo ni suman sarakaw ye, ani begɛn minw kɛra hakɛ yafa sarakaw, walima fili yafa sarakaw ye. Fɛɛn o fɛɛn bilara ne Masaba ye Isirayɛlidenw cɛma, o bɛɛ bena kɛ u ta ye. 30Sɛnɛfɛn deen fɔlɔw n'aw ka boɲafɛnw bɛɛ la ɲumamanw bena kɛ sarakalasebagaw ta ye. Aw k'aw ka suman mugu ɲanaman d'u ma janko ne ka hɛrɛ kɛ aw ka somɔgɔw ye. 31- Sarakalasebagaw man kan ka foyi dumu, kɔnɔ fara begɛn kan, min sar'a yɛrɛ ma, walima ni waraw y'a minɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index