Search form

Eze int

Kunnafoni

Ezekiyɛli tun ye kira ni sarakalasebaga ye. A tun be Babilɔni, u tun y'u minɛ ka bɔ Zeruzalɛmu ka taga n'u ye o yɔrɔ la. Mɔgɔ minw tun minɛna ka taga ani minw tun tora Zeruzalɛmu, a ka kiraya ɲaa tun sinnin be olu le ma. Sanni Zeruzalɛmu dugu ka ci, a tun be kiraya kɛra. A ye kiraya kɛ a cinin kɔ fana. O la, a tun be kitiko, ani jigitugukuma fɔ.

Kitabu nin tilannin lo yɔrɔ duuru:

Ezekiyɛli ka yelifɛn n'a ka weleko be sɔrɔ a yɔrɔ fɔlɔ kɔnɔ (1—3).

Yɔrɔ filanan kɔnɔ (4—24), a be kirayakuma caaman fɔ Zuda mara mɔgɔw kama, k'u ɲaa bena gwan. Sabu, u te mɛnni kɛ Masaba fɛ.

Yɔrɔ sabanan kɔnɔ (25—32), kuma ɲasinna Zuda mara lamini siyaw le ma, k'a fɔ u ye ko Ala bena u kiti.

Yɔrɔ naaninan kɔnɔ (33—39), Ezekiyɛli ye jama jaa gwɛlɛya, ko Ala bena yafa u ma, ka kɔsegi n'u ye u yɛrɛ ka jamana na. O tuma na, a tun y'a mɛn ko juguw ye Zeruzalɛmu datugu.

Ezekiyɛli ye yelifɛn min ye Alabatosokura koo la, o ɲafɔnin be kitabu yɔrɔ duurunan kɔnɔ (40—48).

Ezekiyɛli jigi tun be Ala kan kosɔbɛ. A ka kirayakuma nunu caaman dir'a ma yelifɛnw ani taamasiɲɛw seen fɛ. Ezekiyɛli b'a dusu lakurayako jati kosɔbɛ. An kelen kelen bɛɛ bena lɔ n'an yɛrɛ ka kojugu kunko ye. Nga, Ala ben'a ka mɔgɔw ka ɲanamaya lakuraya. Ala b'a fɔ Ezekiyɛli ye ko Isirayɛlidenw tun b'a fɔra tiɲɛ na ko:

«U kolow jara, k'u jigi tigɛra, ko u te se ka foyi kɛ. O kosɔn, kirayakuma fɔ u ye ko, Matigi, Masaba ko: ‹Ne ka mɔgɔw, ne bena aw ka kaburuw dayɛlɛ k'aw bɔ u kɔnɔ ka kɔsegi n'aw ye Isirayɛli jamana na.› » (37.11b-12)

Kitabu nin tilancogo

Ala be Ezekiyɛli wele 1.1—3.37

Zeruzalɛmu dugu bena ci 4.1—24.27

Ala be siya wɛrɛw kiti 25.1—32.32

Ala b'a daa di a ka jama ma 33.1—37.28

See bena sɔrɔ Gɔgi kan 38.1—39.29

Alabatoso ni jamana bena lalaga tugu 40.1—48.35

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index