Search form

Ɛsi 3

Sarakajɛniyɔrɔ lɔko

1Saan kalo wolonwulanan na, Isirayɛlidenw bɛɛ tun sera u ka duguw la ka ban. O tuma na, jama wilila ka ɲɔgɔn lajɛn Zeruzalɛmu ka kɛ kelen ye. 2- Yozadaki dencɛ Zozuwe n'a tɔɲɔgɔn sarakalasebagaw, ani Salatiyɛli dencɛ Zorobabɛli n'a balimaw wilila ka sarakabɔyɔrɔ lɔ Isirayɛli ka Ala ye janko ka saraka jɛnitaw bɔ Ala ye ka kɛɲɛ ni Ala ka mɔgɔ Musa ka sariyasɛbɛ kɔnɔnakuma ye. 3- U tun be siran siya wɛrɛw ɲa minw tun be jamana nin kɔnɔ. O bɛɛ n'a ta, u ye sarakabɔyɔrɔ lɔ a lɔyɔrɔkɔrɔ la yen.a U ye saraka jɛnitaw bɔ Masaba ye a kan, sɔgɔma ta ni wulafɛ ta. 4- U ye *Gwatakɔrɔsigi ɲanagwɛ kɛ, ka kɛɲɛ n'a fɔcogo ye Musa ka sariyasɛbɛ la fana. Saraka jɛnita daa minw ka kan ka bɔ loon o loon, u y'o bɔ ka kɛɲɛ ni sariya ye. 5- O kɔ, u be deli ka saraka jɛnita minw bɔ, u ye olu bɔ, ka kalokura ta bɔ, ani ɲanagwɛ tɔw sarakaw, ɲanagwɛ minw be kɛ Masaba tɔgɔ la, ni mɔgɔ minw tun b'a fɛ k'u yɛrɛ ka saraka bɔ Masaba ye. 6Saan kalo wolonwulanan nin tile fɔlɔ yɛrɛ la, u y'a daminɛ ka saraka jɛnitaw bɔ Masaba ye, k'a sɔrɔ Masaba batoso juu tun ma sigi fɔlɔ.

7U ye wari di kabakurulɛsɛbagaw ni yirilɛsɛbagaw ma, ka dumuni ni minnifɛn ani tulu di Sidɔnkaw ni Tirikaw ma janko olu ka sɛdiriyiriw ta Liban k'o don kurun kɔnɔ ka na n'o ye fɔɔ Zafa, ka kɛɲɛ ni Pɛrɛsi masacɛ Sirusi ka fɔta ye. 8U senin Zeruzalɛmu, Ala ka soo, o saan filanan kalo filanan na, Salatiyɛli dencɛ Zorobabɛli ni Yozadaki dencɛ Zozuwe, n'u tɔɲɔgɔn sarakalasebaga tɔw ani Levi kɔmɔgɔ tɔw, ni mɔgɔ minw bɛɛ kɔsegira ka na Zeruzalɛmu ka bɔ jɔnya la, u ye baara daminɛ, k'a fɔ Levi kɔmɔgɔw ye minw sii sera saan mugan ma ani ka tɛmɛ o kan, ko u ka sigi Masaba ka soo lɔbaara kunna. 9Zozuwe n'a dencɛw ni a badenw, Kadimiyɛli n'a dencɛw, ni Zuda kɔmɔgɔw, ni Enadadi dencɛw, olu n'u dencɛw, ani u badenw, u bɛɛ jɛnna ka Ala ka soo lɔko kɔlɔsi. U bɛɛ tun ye Levi kɔmɔgɔw ye.

10- Soo lɔbagaw tun be Masaba batoso juu sigira tuma min na, sarakalasebagaw y'u ka sarakalasefaniw don, u y'u wele ka na o yɔrɔ la ni buru fiyɛtaw ye, ani Levi kɔmɔgɔ Azafu deenw nana ni nigɛ gositaw ye, janko u ka se ka Masaba tanu ka kɛɲɛ ni Isirayɛlidenw ka masacɛ Dawuda ka fɔta ye. 11- U tun be to ka nin dɔnkili le la ka Masaba tanu ka barika la a ye. U tun be to k'a fɔ ko:

«Masaba ka ɲi,

a ka makari te ban Isirayɛlidenw faan fɛ abada!»

Jama bɛɛ tun be to ka pɛrɛn kosɔbɛ ka Masaba tanu, bari u tun be Masaba ka soo juu sigira. 12Sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔw ani gwatigi minw tun kɛra cɛkɔrɔbaw ye, n'u tun ye Ala ka sokɔrɔ lɔnin ye, olu caaman tun be kasira ni mankanba ye, u be daminɛna ka soo nin juu sigi u ɲana tuma min na. Mɔgɔ caaman dɔ wɛrɛw tun be nisɔndiya ani ka kulekule, 13fɔɔ mɔgɔw tun te se ka mankan nin bɔ ɲɔgɔn na u cɛma, nisɔndiya ta ani kasi ta, bari jama tun be mankanba le kɛra, fɔɔ k'i to yɔrɔjan i b'a mɛn.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index