Search form

Ɛsi 4

Alabatoso lɔko be lɔ

1Zuda kɔmɔgɔw, ni Bɛnzamɛn kɔmɔgɔw juguw y'a mɛn tuma min na ko mɔgɔ minw bɔra jɔnya la ka na, k'u be batoso lɔra Masaba, Isirayɛli ka Ala ye, 2- u wilila ka n'a fɔ Zorobabɛli ni gwatigiw ye, k'olu b'a fɛ k'u dɛmɛ ka Alabatoso lɔ, bari k'u tun be to k'u ka Ala bato ka saraka bɔ a ye fana kabini Asiri masacɛ Azaradɔn ka tile la, min y'a kɛ olu sera yan. 3Nga Zorobabɛli ni Zozuwe ni Isirayɛlidenw ka gwatigi tɔw y'a fɔ u ye ko: «Aw tena fara an kan ka kori ka soo lɔ an ka Ala ye. An le ka kan k'a lɔ Masaba, Isirayɛli ka Ala ye an yɛrɛ ma, ka kɛɲɛ ni Pɛrɛsi masacɛ Sirusi ka kuma ye an fɛ.» 4O la, siya minw tun be jamana nin kɔnɔ, u ye koo bɛɛ kɛ janko Zuda kɔmɔgɔw fari be faga, soo lɔbagaw ka siran. 5U ye wari di mɔgɔ dɔw ma janko olu ka se ka kɛ sababu ye u ka kolatigɛnin kana se ka kɛ. U tun y'a kɛ ten fɔɔ ka taga se Pɛrɛsi masacɛ Sirusi ka saya ma ani fɔɔ Pɛrɛsi masacɛ Dariyusi ka tile la fana.

U be sɛbɛ ci ka zuwifuw jalaki

6- Sɛrisɛsib nana kɛ masacɛ ye tuma min na, a ka masaya daminɛ waati la, u ye sɛbɛ sɛbɛn k'a ci a ma ka Zuda mara mɔgɔw ni Zeruzalɛmukaw jalaki.

7Pɛrɛsi masacɛ Aritasɛrisɛsi ka tile la, Bisilamu ni Mitiredati ani Tabeyɛli, n'u tɔɲɔgɔn tɔw, ye bataki sɛbɛn k'a ci masacɛ nin ma. A tun sɛbɛnna aramekan na, aramekan sɛbɛncogo la. 8Lasigiden Ereyumu, ni sɛbɛnnikɛla Simusayi, ye bataki sɛbɛn k'a ci masacɛ Aritasɛrisɛsi ma Zeruzalɛmu koo la ko: 9«Ne, masacɛ ka lasigiden Ereyumu, ni sɛbɛnnikɛla Simusayi ani an tɔɲɔgɔn minw be yan, ka bɔ Din ni Afarisataki, ani Taripɛli, ni Afarasi, ani Uruki, ni Babilɔni, ani Suzi, ni Deya, ni Elamu, 10ani Asinapari mɔgɔbaba tun ye siya tɔw minw minɛ ka na u sigi Samari dugu kɔnɔ, ani Efarati baji kɔfɛ ani o ɲɔgɔnna.» 11U ye kuma min fɔ masacɛ ye, o filɛ nin ye:

«Masacɛ Aritasɛrisɛsi, an minw ye i ka baarakɛlaw ye, baji kɔfɛ. 12An b'a fɛ masacɛ k'a lɔn ko zuwifu minw bɔra i fɛ ka na yan an cɛma Zeruzalɛmu, u b'a la ka dugu murutinin, ni dugujugu nin lɔ, u b'a fɛ k'a kogo lɔ, u y'a juu sigi. 13Masacɛ, i ka kan k'a lɔn ko ni dugu nin sera ka lɔ ani a laminikogo, a kɔnɔ mɔgɔw tena sɔn ka wusuru, ni lɛnpo, ani siraw sara i ye tugu. A kɛra ten, koo nin laban bena na ni nafolo dɛsɛko ye masacɛ ka nafolo marayɔrɔ la. 14An do be dumuni kɛ masacɛ ka soo le barika la, ka masacɛ dɔgɔyanin ye, o man daga, o la an be kibaruya nin fɔ e masacɛ ye. 15Masacɛ, a to u be ɲinini kɛ i faaw ka kibaruya sɛbɛw kɔnɔ. E ben'a ye a kɔnɔ ko dugu nin ye dugu murutinin ye, u be masacɛw tɔɔrɔ, ni maraw kɔnɔ mɔgɔw, u murutira kabini fɔlɔfɔlɔ. O le y'a to u tun ye dugu nin ci. 16An b'a fɔ masacɛ ye ko ni dugu nin sera ka lɔ ani a laminikogo, o le bena kɛ sababu ye e tena niyɔrɔ sɔrɔ yan, Efarati baji kɔfɛ tugu.»

Masacɛ ka jaabili

17Masacɛ y'u jaabi ko: «Ne be e, lasigiden Ereyumu fo, ni sɛbɛnnikɛla Simusayi ani aw tɔɲɔgɔn minw be Samari ani Efarati baji kɔfɛ. 18Aw tun ye bataki min ci ne ma, u y'o kalan ka gwɛ ne ye. 19N fana y'a fɔ ko u ka ɲinini kɛ, u fana y'a ye ko kabini fɔlɔfɔlɔ, dugu nin tun murutira masacɛw ma tiɲɛ na, ani ko murutili le kɛra u ka baara ye. 20Ko masacɛ farimanw tun wilila Zeruzalɛmu, minw tun kɛra baji kɔfɛ jamana bɛɛ marabagaw ye, ani olu tun be to ka wusuru ni lɛnpo ani siraw sara u ye. 21O la do, i ka mɔgɔw ci u ka taga mɔgɔ nunu ka baara lalɔ, u kana dugu nin lɔ fɔɔ ni ne ye sira di tuma min na. 22I ka banba i kana o kɛ faratiko ye, janko o kojugu nin kana taga ɲa ka masacɛ ka koo cɛn.»

23Masacɛ Aritasɛrisɛsi ka bataki nin sera, u y'a kalan Ereyumu ni sɛbɛnnikɛla Simusayi, ani u tɔɲɔgɔnw ye yɔrɔ min na dɔrɔn, u wilila o yɔrɔnin kelen ka taga zuwifuw fɛ Zeruzalɛmu, ka baara nin lalɔ ni fanga ye. 24- A kɛra ten, Ala ka soo lɔbaara lɔra Zeruzalɛmu, o lɔra fɔɔ ka na se Pɛrɛsi masacɛ Dariyusi ka masaya saan filanan ma.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index