Search form

Ɛsi 7

Masacɛ be sira di Ɛsidirasi ma

1Koo nunu tɛmɛnin kɔ, Pɛrɛsi masacɛ Aritasɛrisɛsi ka tile la, Ɛsidirasi wilila. A facɛ tɔgɔ tun ko Seraya, ale facɛ fana ye Azariya ye, Azariya facɛ fana tun ye Ilikiya ye, 2ale fana facɛ tun ye Salumu ye. Salumu facɛ ye Sadɔki ye, ale fana ta tun ye Agitubu ye. 3Agitubu facɛ tun ye Amariya ye, ale fana ta ye Azariya ye, Azariya fana facɛ ye Merayɔti ye. 4Merayɔti facɛ fana tun ye Zeraya ye, Zeraya fana facɛ ye Uzi ye. Uzi fana facɛ tun ye Buki ye. 5Buki facɛ fana ye Abisuwa ye, Abisuwa fana facɛ ye Pinasi ye. Pinasi fana facɛ ye Eleyazari ye, Eleyazari fana tun ye sarakalasebagaw kuntigi Arɔn dencɛ ye. 6O Ɛsidirasi nin bɔra Babilɔni ka taga Zeruzalɛmu. A tun ye sariya karamɔgɔ ye. Masaba, Isirayɛli ka Ala ye sariya min di Musa ma, a tun b'o koo lɔn kosɔbɛ. Masaba a ka Ala tun be n'a ye. O la, a tun ye fɛɛn o fɛɛn ɲini masacɛ fɛ, ale sɔnna o bɛɛ ma. 7Isirayɛliden dɔw, sarakalasebagaw, ni Levi kɔmɔgɔ tɔw, ani dɔnkililabagaw ni daa kɔlɔsibagaw, ani Ala ka soo kɔnɔ baarakɛla dɔw fana tagara Zeruzalɛmu, masacɛ Aritasɛrisɛsi ka masaya saan wolonwulanan na. 8Ɛsidirasi sera Zeruzalɛmu masacɛ nin ka masaya saan wolonwulanan kalo duurunan na. 9A tun y'a latigɛ k'u bena bɔ Babilɔni saan kalo fɔlɔ tile fɔlɔ loon na. A fana tagara se Zeruzalɛmu saan kalo duurunan tile fɔlɔ, bari a ka Ala tun be n'a ye kosɔbɛ. 10Sabu a tun y'a sɔbɛ don Masaba ka sariya kalan la, ani ka taama ka kɛɲɛ n'a ye fana, ani ka Isirayɛlidenw kalan n'a ye, k'u kalan landaw la minw koo fɔra a kɔnɔ.

Masacɛ ka bataki Ɛsidirasi ma

11Masacɛ Aritasɛrisɛsi tun ye sɛbɛ min di sarakalasebaga ni sariya karamɔgɔ Ɛsidirasi ma, min tun be to ka Isirayɛlidenw kalan Masaba ka sariya n'a ka fɔta la, o filɛ nin ye. 12A ko: «Ne Aritasɛrisɛsi, masacɛw ka masa, ne be sarakalasebaga ni Sankolotigi Ala ka sariya karamɔgɔ Ɛsidirasi fo. 13Ne ye sira di ko Isirayɛliden minw bɛɛ be ne ka mara kɔnɔ, n'u ka sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw minw b'a fɛ ka taga Zeruzalɛmu n'i ye, olu ka taga. 14Ne ni n ladibaga mɔgɔ wolonwula nunu b'i ci janko i ka taga kɔlɔsili kɛ Zuda mara, ni Zeruzalɛmu, ka kɛɲɛ n'i ka Ala ka sariya ye, min b'i bolo. 15Ne masacɛ ni n ladibagaw ye Isirayɛli ka Ala boɲa min ka sigiyɔrɔ be Zeruzalɛmu, ni sanu ni warigwɛ min ye, i ka olu ta ka taga n'u ye. 16I bena warigwɛ ni sanu minw bɛɛ sɔrɔ Babilɔni mara kɔnɔ, ani jama ni sarakalasebagaw ka boɲafɛnw u ka Ala ka soo kama Zeruzalɛmu, i k'o bɛɛ ta fana. 17Turaw ni sagajigiw ni sagadenw, ani suman saraka n'o jii, i ka banba k'olu san ni wari nin ye, ka taga u bɔ saraka ye sarakabɔyɔrɔ la i ka Ala ka soo kɔnɔ Zeruzalɛmu. 18O kɔ, warigwɛ ni sanu tɔɔ min tora, e n'i balimaw b'a fɛ k'o kɛ cogo min na ka kɛɲɛ n'aw ka Ala sago ye, aw k'o kɛ ten. 19Ala ka soo kɔnɔ baarakɛminan minw dira i ma, i ka olu bila Zeruzalɛmukaw ka Ala ɲakɔrɔ. 20Baara tɔw faan fɛ, i bena to k'o wari bɔ masacɛ ka nafolo marayɔrɔ la, ka se k'o kɛ i ka Ala ka soo kɔnɔ.

21«O kɔ, ne masacɛ Aritasɛrisɛsi fana be sira di n ka nafolomarabaga bɛɛ ma, minw be baji kɔfɛ ko ni sarakalasebaga Ɛsidirasi, min ye Sankolotigi Ala ka sariya karamɔgɔ ye, n'a ye fɛɛn o fɛɛn ɲini aw fɛ, aw k'o d'a ma, 22fɔɔ ka se warigwɛ kilo waa saba, ni suman tɔni bi saba, ani duvɛn barikon mugan, ni tulu barikon mugan, ani kɔgɔ, daan te min na. 23Sankolotigi Ala ye koo minw latigɛ a ka soo kosɔn, u ka jija k'o bɛɛ kɛ janko a kana dimi ne ni n deenw ka jamana kɔrɔ. 24An fana b'a fɔ aw ye ko sarakalasebagaw ni Levi kɔmɔgɔ tɔw ni dɔnkililabagaw, ani daa kɔlɔsibagaw, ni Ala ka soo nin kɔnɔ baarakɛlaw si man kan ka wusuru ni lɛnpo ani siraw sara. 25Ala ye lɔnniya min di ele Ɛsidirasi ma, i ka banba ka kititigɛlaw sigi baji kɔfɛ mara la, minw bena to k'o yɔrɔ jama ka koow ɲanabɔ, minw b'i ka Ala ka sariya lɔn. Minw t'a lɔn, i k'a ɲayira olu fana na. 26Mɔgɔ o mɔgɔ ma sɔn k'i ka Ala ka sariya ni masacɛ ta bato, o tigi be faga, walima ka gwɛn ka bɔ jamana kɔnɔ, walima a ka warida dɔ sara, walima k'o tigi bila kaso la.»

27Masaba, an faaw ka Ala ka tanu, ale min y'o miiriya don masacɛ dusu la fɔɔ a ye nin boɲa la Masaba ka soo kan Zeruzalɛmu. 28Ale Ala le tora ni ne ye ka ne koo diya masacɛ n'a ladibagaw n'a ka ɲamɔgɔbabaw bɛɛ ye. Masaba ne ka Ala tun be ni ne ye minkɛ, o le y'a to ne ye jagwɛlɛya sɔrɔ ka Isirayɛlidenw kuntigiw lajɛn, ka taga n'u ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index