Search form

Ɛsi int

Kunnafoni

A sɛbɛnnin be Masaw ka loon o loon kitabu filanan labanyɔrɔ la ko Pɛrɛsi masacɛ Sirusi bena zuwifuw to u be kɔsegi Zeruzalɛmu dugu kɔnɔ, ka na Alabatoso lɔ. Ɛsidirasi ka kitabu daminɛ be segi o kan tugu (1—6). U kɔsegira cogo min na, ani ka Alabatoso lɔ gwɛlɛya caaman kɔnɔ cogo min na, a b'o fana fɔ. A lɔra ka ban saan 515 sanni Yezu Krista ka wolo.

Koo minw kɛra kɔfɛ masacɛ Aritasɛrisɛsi ka tile la, o be sɔrɔ kitabu nin faan filanan kɔnɔ (7—10). Ale ye sarakalasebaga Ɛsidirasi wele k'a fɔ a ye ko: «Ne ni n ka ladilikɛbaga mɔgɔ wolonwula nunu b'i ci janko i ka taga kɔlɔsili kɛ Zuda mara, ni Zeruzalɛmu, ka kɛɲɛ n'i ka Ala ka sariya ye, o min b'i bolo» (7.14). O sarakalasebaga nin tun ye Ɛsidirasi le ye. A tagara Zeruzalɛmu ni sarakalasebaga dɔw ye caaman. A ye jama jalaki, bari u tun te Ala ka sariya batora. Jama nimisara, Ɛsidirasi ye Ala daali u ye. Ɛsidirasi ka koo tɔɔ be sɔrɔ Neemi ka kitabu kɔnɔ.

Kobaba minw fɔra kitabu nin kɔnɔ

Zuwifuw be bɔ jamana wɛrɛ ka segi u faso la 1.1—2.70

Alabatoso lɔra tugu 3.1—6.22

Ɛsidirasi be kɔsegi Zeruzalɛmu ni zuwifu dɔw ye 7.1—8.36

Siya wɛrɛ musow furuko, n'u furu sako 9.1—10.44

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index