Search form

Gal 1

Pɔli ka foli

1Ne Pɔli min ye ciden ye, o ma kɛ mɔgɔw sababu la, walima adamaden dɔ barika la, nga o ye Yezu Krista sago ye n'a Faa Ala min y'a kunun a sanin kɔ. 2Ne n'an balima minw bɛɛ be yan, an le be bataki nin cira Krista ka jamakulu ma minw be Galati mara la. 3An Faa Ala n'an Matigi Yezu Krista ka nɛɛma ni hɛrɛ kɛ aw ye. 4Ale Krista min y'a yɛrɛ nii di k'an kunmabɔ an ka hakɛw la, waasa k'an tila ka bɔ bii diɲɛ juguman nin bolo, ka kɛɲɛ n'an Faa Ala sago ye. 5Boɲa ka la ale kan waati bɛɛ la. Amiina.

Galatikaw ni kibaru diman

6Ala min y'aw wele Krista ka nɛɛma barika la, aw banna ale la joona joona, ka tugu kibaru diman wɛrɛ kɔ, o ye ne kabakoya kosɔbɛ. 7Tiɲɛ lo, kibaru diman wɛrɛ te yen, nga mɔgɔ dɔw be sɔrɔ aw cɛma minw b'aw ɲagami. U b'a fɛ ka Krista ka kibaru diman yɛlɛma. 8Ni mɔgɔ dɔ, hali anw yɛrɛ, walima Ala ka mɛlɛkɛ dɔ, ye kibaru diman wɛrɛ fɔ aw ye, min be danna an ka fɔlɔta la, o tigi danganin lo. 9An tun y'o fɔ ka kɔrɔ, ne fana b'a fɔ tugu ko ni mɔgɔ dɔ ye kibaru diman wɛrɛ fɔ aw ye, n'o ma kɛ kelen ye n'an ka fɔlɔta ye aw tun sɔnna min ma, o tigi danganin lo. 10O tuma na, sisan a fɔra ko ne b'a fɛ ne koo ka diya mɔgɔ ye wa, walima Ala ye? Walima ne b'a fɛ ka mɔgɔ diyanako le kɛ? Ni ne tun b'a fɛ k'o kɛ, ne tun tena kɛ Krista ka baarakɛla ye.

Matigi ye Pɔli wele cogo min na

11N balimaw, ne b'a fɛ aw k'a lɔn ko ne ye kibaru diman min fɔ aw ye, o ma bɔ adamaden na. 12Ne m'o sɔrɔ mɔgɔ si fɛ, mɔgɔ si fana ma ne kalan o la, nga Yezu Krista yɛrɛ le y'o yira ne la.

13- Ne tun be cogo min na fɔlɔfɔlɔ, zuwifu ka Alasira taama na, aw y'o mɛn! Minw lara Ala la ne tun be olu tɔɔrɔ kosɔbɛ. Hali ne tun b'a fɛ o koo ka dabila pewu. 14- Zuwifuw ka Alasira taamako faan fɛ, ne fana tun tɛmɛna n tɔɲɔgɔn caaman kan, bari ne jijanin tun be ne faaw ka landakow la kosɔbɛ. 15Sanni ne baa ka ne wolo, Ala ye ne woloma ka bila, a diyara a ye ka ne wele fana a ka nɛɛma barika la. 16- A y'a Dencɛ yira ne la, waasa ne k'a koo fɔ siya wɛrɛw ye. O la, o yɔrɔnin bɛɛ, ne ma adamaden ka ladili kɔnɔ. 17N fana ma taga Zeruzalɛmu, ka ciden fɔlɔw ye. Ne ye sira minɛ ka taga Arabi jamana na fɔlɔ, o kɔ, n segira ka na Damasi tugu. 18- O kɔ, saan saba tɛmɛna ne ka sɔrɔ ka taga Zeruzalɛmu, waasa n ka se ka Piyɛria lɔn. Ne ye tile tan ni duuru dama kɛ n'a ye. 19Ni ale tɛ, ne ma ciden wɛrɛ ye tugu, n'a ma kɛ Matigi dɔgɔcɛ Zaki dama ye. 20Ne be koo minw bɛɛ fɔra aw ye, Ala b'a lɔn ko ne te galon tigɛra. 21O kɔ, n tɛmɛna ka taga Siri ni Silisi jamana na. 22Krista ka jamakulu minw tun be Zude mara la, olu tun te ne lɔn. 23U tun y'a mɛn dɔrɔn ko mɔgɔ min tun be olu tɔɔrɔla fɔlɔfɔlɔ n'a tun b'a fɛ o koo ka dabila pewu, ko ale fana b'o koo fɔra sisan. 24A kɛra ten, u tun be Ala tanu ne kosɔn.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index