Search form

Gal 2

Pɔli ni ciden tɔw ka ɲɔgɔn kunbɛnko

1- Saan tan ni naani tɛmɛna, ne ni Barinabasi sɔrɔla ka taga Zeruzalɛmu tugu. Titi fana tagara n'an ye. 2Ala tun ye koo dɔ yira ne la, o seen fɛ ne tun tagara yen. Ne tun be kibaru diman min fɔ siya wɛrɛw cɛma, ne y'o koo fɔ u ye. Ne y'o ɲafɔ fana ɲamɔgɔw ye danna, janko ne ye baara minw kɛ ka ban, ani ne be minw kɛra, o kana kɛ gwansan ye. 3Nga n taamaɲɔgɔn Titi min ye siya wɛrɛ ye, wajibi tun tɛ ale ka kɛnɛkɛnɛ. 4Nga an balimakolon dɔw le tun b'a fɛ a ka kɛnɛkɛnɛ, olu minw farala an kan namara kosɔn. An ye hɔrɔnyali min sɔrɔ Yezu Krista fɛ, u tun b'a fɛ k'o cogo lɔn, k'an bɔ o la k'an don jɔnya la. 5An ma sɔn o mɔgɔ nunu ka fɔta ma tuma si waasa kibaru diman min ye tiɲɛ ye, o kana yɛlɛma aw kosɔn. 6- Hali mɔgɔ minw tun be jati ɲamɔgɔw ye, o n'u ka ɲamɔgɔya bɛɛ, ne tun t'o jati, bari Ala fana te adamadenya jati. O ɲamɔgɔ nunu ma foyi fɔ ne ye fana. 7Nga olu y'a faamu ko Ala ye kibaru diman fɔ baara kalifa ne ma siya wɛrɛw cɛma, i n'a fɔ a y'a kalifa Piyɛri fana ma cogo min na zuwifuw cɛma. 8Bari Ala min tun ye Piyɛri kɛ ciden ye zuwifuw cɛma, ale Ala kelen le ye ne fana kɛ ciden ye siya wɛrɛw cɛma. 9Zaki ni Piyɛri ani Zan olu minw tun be jati kosɔbɛ, olu fana y'a lɔn ko Ala ye nɛɛma kɛ ne ye. U y'u bolo don ne ni Barinabasi bolo la, k'a yira ko an bɛɛ kɛra baarakɛɲɔgɔnw ye, waasa an ka taga siya wɛrɛw fɛ, olu ka taga zuwifuw fɛ. 10U y'a ɲini an fɛ ko an ka kan k'an janto dɛsɛbagatɔw la Krista ka jama cɛma, ne y'o le kɛ fana.

Pɔli be Piyɛri jalaki Antiyɔsi

11Piyɛri nana Antiyɔsi tuma min na, ne y'a jalaki mɔgɔ bɛɛ ɲana, bari a tun ye koo dagabali le kɛ. 12Yanni Zaki ka cidenw ka na, ale Piyɛri tun be to ka dumuni kɛ ni siya wɛrɛw ye. Nga o ciden nunu sera dɔrɔn, a faranna u la zuwifuw ɲasiran kosɔn. 13Zuwifu minw lara Krista la, olu fana tugura ale kɔ a ka namaratɔya la, ani Barinabasi fana. 14Ne y'a ye tuma min na k'u te taamana ka kɛɲɛ ni kibaru diman ye, min ye tiɲɛ ye, ne tilenna k'a fɔ Piyɛri ye mɔgɔ bɛɛ ɲana ko: «E min ye zuwifu yɛrɛ yɛrɛ ye, e do y'i yɛrɛ minɛ i n'a fɔ siya wɛrɛ, mun na e be tila ka siya wɛrɛw karaba k'olu ka kɛ i n'a fɔ zuwifu?» 15An kɔni, an wolola zuwifuya la, an te siya wɛrɛw ye minw be jati hakɛkɛlaw ye. 16- An b'a lɔn ko mɔgɔ si te se ka jati mɔgɔtilennin ye sariya batoli fɛ, nga fɔɔ ni min lara Yezu Krista la. O la, an lara Yezu Krista la fana, waasa an ka se ka jati mɔgɔtilenninw ye o lanaya barika la, a kana kɛ sariya batoli barika la, bari mɔgɔ si te se ka jati mɔgɔtilennin ye sariya batoli barika la. 17K'an to tilenninya ɲini na Krista barika la, n'a sɔrɔla ko an ye hakɛkɛlaw ye, o b'a yira k'o bɔra Krista la wa? Ayi dɛ! 18Bari ni ne yɛrɛ ye fɛɛn dɔ cɛn ka tila k'a lalaga, ne yɛrɛ le b'a yira ko ne ye sariya cɛn. 19Ne kɔni, sariya faan fɛ ne sanin lo ale sariya yɛrɛ sababu la, waasa ne ka kɛ mɔgɔ ɲanaman ye Ala faan fɛ. Ne ni Krista an fila bɛɛ sara ɲɔgɔn fɛ lɔgɔ kan. 20Hali n'aw y'a ye ko ne be nii na halibi, o te ne yɛrɛ ye tugu, Krista le nii be ne la. Bari n'aw y'a ye ko ne ɲanaman lo farisogo la, o kɛra Ala Dencɛ barika la, ne ye n jigi la min kan. A ye ne kanu fɔɔ k'a yɛrɛ di ne kosɔn. 21N'a kɛra ko mɔgɔ be se ka jati mɔgɔtilennin ye sariya batoli fɛ, o tuma na Krista ka saya kɛra gwansan ye. Ne tena ban Ala ka nɛɛma na.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index