Search form

Kod 10

Nuhun dencɛw kɔmɔgɔw

1Nuhun dencɛ Sɛmu ni Kamu ani Zafɛti kɔmɔgɔw filɛ nin ye, u ye dencɛ minw sɔrɔ jiba tɛmɛnin kɔ.

2Zafɛti dencɛw filɛ nin ye: Gomɛri ni Magɔgi ani Madayi ni Yaban, ani Tubali ni Mɛsɛki ani Tirasi. 3Gomɛri dencɛw fana filɛ nunu ye: Asikenazi ni Irifati ani Togarima. 4Yaban dencɛw filɛ fana: Elisa ni Tarisisi ani Kitimu ni Orodanimu. 5Olu kɔmɔgɔw jɛnsɛnna ka kɛ siyaw ye minw sigira dugukolow kan jii cɛma ka kɛɲɛ n'u kelen kelen bɛɛ ka kaan fɔtaw ye, n'u ka fadenyabolow ye jamanaw kɔnɔ.

6Kamu dencɛw filɛ nin ye: Kusi ni Misirayimu ani Puti ni Kanaan. 7Kusi fana ka dencɛw filɛ nin ye: Seba ni Awila, ani Sabata ni Arayema, ani Sabiteka. Arayema dencɛw filɛ nin ye: Saba ni Dedan.

8Kusi le tun ye Nɛmurɔdi wolo, ale lo kɔnna ka kɛ cɛfari ye dugukolo kan. 9Donsocɛ fariman tun lo Masaba ɲakɔrɔ. O le y'a to u tun be to k'a fɔ ko: «Karimasina ye donsocɛ fariman ye Masaba ɲakɔrɔ i n'a fɔ Nɛmurɔdi.» 10A ka mara kɔnɔ, masaduguw tun ye Babɛli ye, ni Erɛki ni Akadi ani Kaline, Sineyari jamana na. 11A bɔra o jamana na ka taga Asiri jamana na ka dugu dɔw sigi o yɔrɔ la: o ye Ninivu, ni Erewobɔtiri, ni Kala, 12min ye duguba ye, ani Ɛrɛsɛn, min be Ninivu ni Kala cɛ.

13Misirayimu tun ye siya minw bɛma ye, olu ye: ludiw, ni ɛnamuw, ani leyabiw, ni nafituwaw, 14ani patɔrɔsiw, ni kasiluwaw, ani kafitɔriw. Filisiw le ye kasiluwaw deenw ye.

15Kanaan tun ye Sidɔn facɛ ye, min ye a dencɛ fɔlɔ ye. A ye Ɛti fana wolo, 16ani zebuziw, ni amoriw, ani girigasiw, 17ni iviw, ani arakiw, ni siniw, 18ani arabadiw, ni semariw, ani amatiw. Kanaan fadenyabolow nana jɛnsɛn. 19U ka jamana daan tun be daminɛ Sidɔn yɔrɔ la ka taga Gerari faan fɛ fɔɔ ka ta'a bila Gaza, ani ka taga Sodɔmu ni Gɔmɔri ani Adima ni Seboyimu faan fɛ fɔɔ ka ta'a bila Lɛsa. 20Olu le ye Kamu kɔmɔgɔw ye ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow n'u ka kaan fɔtaw ye u ka maraw n'u ka jamanaw kɔnɔ.

21Zafɛti kɔrɔcɛ Sɛmu fana ye dencɛw sɔrɔ. Sɛmu tun ye Ebɛri n'a kɔmɔgɔw bɛɛ bɛma ye.

22Sɛmu dencɛw filɛ nin ye: Elamu ni Asiri ani Aripakisadi ni Ludi ani Aramu. 23Aramu fana dencɛw ye: Usi ni Uli ani Gɛtɛri ni Masi ye.

24Aripakisadi ye Sela wolo. Sela fana ye Ebɛri wolo. 25Ebɛri ye dencɛ fila sɔrɔ. Kelen tɔgɔ ko Pelɛgi, o kɔrɔ ko tilanni, bari dugukolo tilanna ale ka tile la. A balimacɛ tɔgɔ ko Yokitan. 26Yokitan ye Alimodadi wolo, ni Sɛlɛfu ani Asarimawɛti ni Yɛra, 27ani Adoramu ni Uzali ani Dikila, 28ni Obali ani Abimayɛli ni Saba, 29ani Ofiri ni Awila, ani Yobabu. Olu bɛɛ tun ye Yokitan dencɛw ye. 30U tun siginin be k'a ta Mesa fɔɔ ka taga se Sefari faan fɛ, kɔrɔn fɛ kuluw yɔrɔ la. 31Olu le ye Sɛmu kɔmɔgɔw ye ka kɛɲɛ n'u ka fadenyabolow n'u ka kaan fɔtaw ye, u ka maraw n'u ka jamanaw kɔnɔ.

32Olu le ye Nuhun dencɛw ye, bɛɛ n'a ka fadenyabolo, n'a ka siya. Siyaw bɔra olu la ka jɛnsɛn dugukolo kan, jiba tɛmɛnin kɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index