Search form

Kod 21

Isiyaka woloko

1Masaba ye koɲuman kɛ Sara ye i ko a tun y'a fɔ cogo min na, a y'a kɛ a ka fɔcogo la. 2- Sara ye kɔnɔ ta ka dencɛ wolo Ibrayima ye, ka kɛɲɛ ni Ala ka waati latigɛnin ye. O y'a sɔrɔ a kɔrɔla kosɔbɛ. 3Sara ye dencɛ min wolo Ibrayima ye, Ibrayima y'a tɔgɔ la ko Isiyaka. 4- Ibrayima y'a dencɛ Isiyaka kɛnɛkɛnɛ a wolonin tile seeginan loon i n'a fɔ Ala tun y'a fɔ a ye cogo min na. 5Isiyaka wolotuma na, Ibrayima sii tun ye saan kɛmɛ. 6Sara ko: «Ala y'a to ne sera ka yɛlɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ ma n'a mɛn, o tigi bena yɛlɛ fana.»m

7A y'a fɔ tugu ko: «Jɔn tun be se k'a fɔ Ibrayima ye ko Sara bena siin di deenw ma? O bɛɛ n'a ta, ne ye dencɛ wolo a ye a ka cɛkɔrɔbaya tuma na.»

Ibrayima be Agari ni Isimayɛli gwɛn

8Deen boɲana, u y'a daa bɔ siin na. Loon min na Isiyaka daa bɔra siin na, Ibrayima ye ɲanagwɛba kɛ. 9Agari ka bɔ Ezipiti ye deen min wolo Ibrayima ye, ale yɛlɛla Isiyaka ma, Sara y'a ye. 10A y'a fɔ Ibrayima ye ko: «Jɔnmuso nin n'a dencɛ gwɛn, jɔnmuso deen ni ne dencɛ Isiyaka tena jɛn cɛɛn kan.» 11- O kuma ma diya Ibrayima ye fewu a dencɛ kosɔn. 12- Nga Ala y'a fɔ a ye ko: «I deen nin n'i ka jɔnmuso ka koo kana gwɛlɛya i ma. Sara mana fɛɛn o fɛɛn fɔ i ye, i ka sɔn o ma, bari Isiyaka le kɔmɔgɔw bena wele i deenw. 13Ne bena i ka jɔnmuso dencɛ kɛ siya dɔ bɛma ye, bari i kɔmɔgɔ dɔ lo.»

14O dugusagwɛ sɔgɔma joona, Ibrayima ye dumuni ni jiforoko ta k'u di Agari ma. A y'a dulon a gaman na, k'a deen fana di a ma, k'a bila ka taga. A tagara to ka yaalayaala Bɛriseba kongokolon kɔnɔ. 15Foroko kɔnɔ jii banna tuma min na, Agari y'a deen bila yiridennin dɔ kɔrɔ 16ka tɛmɛ ka taga sigi yɔrɔ dɔ la. Ni u ye biɲɛ bon a be taga ben hakɛ min na, u furancɛ tun be bɛn o ma, bari a ko: «Deen nin te se ka sa ne ɲana.» K'a to o yɔrɔ la, a y'a daminɛ ka kasi kosɔbɛ. 17Ala ye deen kasikan mɛn. Ala ka mɛlɛkɛ tora sankolo la ka Agari wele k'a fɔ a ye ko: «Agari, mun le kɛra? Kana siran, bari deen nin be yɔrɔ min na, Ala y'a kasikan mɛn. 18Wili ka ta'a minɛ a bolo ma, ne ben'a kɛ siyaba faa ye.» 19Ala ye Agari ɲaa yɛlɛ, a ye kɔlɔn dɔ ye, jii be min kɔnɔ. A tagara foroko fa jii la ka dɔ di a deen ma, a y'a min. 20Ala tora deen nin fɛ, a boɲana. A siginin tun be kongokolon kɔnɔ, a kɛra mɔgɔ ye min be se biɲɛbon na kosɔbɛ. 21A tun be Paran kongokolon kɔnɔ, a baa ye Ezipiti sunguru dɔ ɲini a ye.

Ibrayima ni Abimelɛki be bɛɛn

22- O waati la, Abimelɛki n'a ka kɛlɛdenw kuntigi Pikɔli nana Ibrayima fɛ k'a fɔ a ye ko: «Ala b'i fɛ i ka koo kɛtaw bɛɛ la. 23Ayiwa, sisan i ka kali Ala tɔgɔ la ko i tena ne janfa, ko i tena ne deenw, walima ne mamadenw fana janfa. Ne ye koɲuman kɛ i ye cogo min na, i ka o ɲɔgɔn kɛ ne ni jamana mɔgɔw ye, i siginin be min kɔnɔ.» 24Ibrayima y'a fɔ ko: «N bena kali.» 25Nga Ibrayima ye Abimelɛki jalaki kɔlɔn dɔ koo la, ale Abimelɛki ka baaradenw tun ye min bɔsi a fɛ fanga la. 26Abimelɛki y'a jaabi ko: «Mɔgɔ min ye o koo kɛ, ne ma o tigi lɔn. I fana tun ma o fɔ ne ye, ne fana ma bɔ a kala ma fɔɔ bii.» 27Ibrayima ye misiw ni begɛnmisɛnw minɛ k'o di Abimelɛki ma, u fila bɛnna. 28Ibrayima ye sagaden musoman wolonwula bɔ sagakulu la k'u bila danna. 29Abimelɛki y'a ɲininga ko: «I ye sagaden musoman wolonwula minw bila danna, o kɔrɔ ye mun ye?» 30A y'a jaabi ko: «I ka saga wolonwula nunu minɛ ne bolo k'a yira ko ne le ye kɔlɔn nin sogi.» 31O le y'a to o yɔrɔ tɔgɔ ko Bɛriseba, bari cɛɛ fila nunu kalila ɲɔgɔn ye o yɔrɔ la.n 32U bɛnna Bɛriseba, o kɔ, Abimelɛki n'a ka kɛlɛdenw kuntigi Pikɔli kɔsegira filisiw ka jamana na. 33Ibrayima ye yiri dɔ tutu Bɛriseba k'o kɛ hakilijigifɛn ye koo nin na. O yiri tɔgɔ ko tamarisi. A ye Masa Ala bato yen, ale min be yen tuma bɛɛ. 34Ibrayima sigira filisiw ka jamana na ka waatijan kɛ yen.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index