Search form

Kod 23

Sara ka saya n'a sudonko

1Sara ye saan kɛmɛ ni mugan ni wolonwula sɔrɔ 2ka sɔrɔ ka sa Kiriyataraba, min ye Eburɔn ye, Kanaan jamana na. Ibrayima tagar'a sanga kɛ ka kasi.

3O kɔ, Ibrayima wilila k'a muso suu to yen ka taga kuma itiw fɛ k'a fɔ ko: 4- «Ne ye lonan ye aw fɛ, n siginin be yan fɔlɔ. Aw ka sudonyɔrɔ di ne ma yan janko ne ka se ka n muso suu don.» 5Itiw y'a jaabi ko: 6«Matigi, mɛnni kɛ an fɛ. Ala y'i kɛ mɔgɔbaba ye an cɛma. Sudonyɔrɔ min ka ɲi n'an ka sudonyɔrɔw bɛɛ ye, i muso suu don yen. An si tena ban k'an ka sudonyɔrɔ d'i ma janko i ka se k'i muso suu don.»

7Ibrayima wilila k'a kunbiri gwan jamana mɔgɔ nunu ɲakɔrɔ, minw ye itiw ye, 8k'a fɔ u ye ko: «Ni aw be sɔn ne ka n muso suu don yan, aw ye mɛnni kɛ ne fɛ, ka Sowari dencɛ Efurɔn daali ne ye, 9kuluwo min be wele Makipela, a k'o feere ne ma, a ta lo, a b'a ka foro daan na. Ko a k'a feere ne ma a sɔngɔ tigitigi la, a ka kɛ ne ka sudonyɔrɔ ye aw cɛma.» 10O y'a sɔrɔ iticɛ Efurɔn siginin tun be a ka mɔgɔw cɛma. A ye Ibrayima jaabi itiw bɛɛ ɲana, minw tun nana ɲɔgɔnye la dugu donda la, a ko: 11«Ayi, ne matigi, i ka mɛnni kɛ ne fɛ. Ne b'o foro d'i ma, ni kuluwo min b'a kɔnɔ. Ne be u d'i ma ne ka mɔgɔw ɲana. I k'i muso suu don yen.»

12Ibrayima y'a kunbiri gwan jamana mɔgɔ nunu ɲakɔrɔ tugu. 13A y'a fɔ Efurɔn ye u ɲana ko: «Ne b'i daali, i ka mɛnni kɛ ne fɛ. Ne bena foro nin sɔngɔ d'i ma. I ka sɔn a la janko ne ka se ka ne ka muso suu don yen.»

14Efurɔn y'a jaabi ko: 15«Ne matigi, mɛnni kɛ ne fɛ. Dugukolo min sɔngɔ ye warigwɛ kuru kɛmɛ naani, o be mun cɛn ne n'i cɛ? I k'i muso suu don yen.» 16Ibrayima sɔnna Efurɔn ka kuma ma. Efurɔn ye warida min fɔ, a y'o suma k'a d'a ma itiw ɲana. O tun ye warigwɛ kuru kɛmɛ naani ye ka kɛɲɛ ni jagokɛlaw ka jati cogo ye.

17A kɛra ten, Efurɔn ka foro min tun be Makipela, Manbure gɛrɛfɛ, ni kuluwo ani yiri minw bɛɛ b'a kɔnɔ, o bɛɛ 18kɛra Ibrayima ta ye itiw bɛɛ ɲana, minw tun nana ɲɔgɔnye la dugu donda la. 19O kɔ, Ibrayima y'a muso Sara suu don kuluwo nin kɔnɔ Makipela foro kɔnɔ, Manbure gɛrɛfɛ, o min ye Eburɔn ye, Kanaan jamana na. 20A kɛra ten, Ibrayima ye foro nin, n'a kɔnɔ kuluwo san itiw fɛ k'a kɛ sudonyɔrɔ ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index