Search form

Kod 24

Isiyaka ni Erebɛka ka furuko

1Ibrayima tun kɔrɔla kosɔbɛ. Masaba tun y'a dɛmɛ koo bɛɛ la. 2Jɔncɛ min ka kɔrɔ a ka soo kɔnɔ, o min tun b'a ka nafolo bɛɛ kunna, a y'a fɔ ale ye ko: «I bolo don ne woto kɔrɔ. 3Ne b'a fɛ i ka kali Masaba, Ala tɔgɔ la, min ye sankolo ni dugukolo tigi ye, ko i tena muso ta kanaanw fɛ, ne siginin be minw cɛma, k'a di ne dencɛ ma fewu. 4Nga i bena taga ne faso la ka muso ɲini ne dencɛ Isiyaka ye o yɔrɔ la ne ka somɔgɔw cɛma.»

5A ka jɔncɛ y'a fɔ a ye ko: «Ni muso nin ma sɔn ka na ni ne ye yan yɔrɔ la do? O tuma na, ne ka kan ka kɔsegi n'i dencɛ ye i faso la wa?»

6Ibrayima y'a fɔ a ye ko: «Kana kɔsegi ni ne dencɛ ye o yɔrɔ la fewu! 7Masaba, Sankolotigi Ala min bɔra ni ne ye ne faa ka soo, an ka jamana na, ale kumana ne fɛ k'a daa di ne ma. A ko ale bena jamana nin di ne kɔmɔgɔw ma, ale yɛrɛ ben'a ka mɛlɛkɛ ci i ɲa janko i ka se ka muso sɔrɔ ne dencɛ ye ka bɔ yen. 8Ni muso nin ma sɔn ka na n'i ye, o tuma na, i kuun bɔra. Nga i kana kɔsegi ni ne dencɛ ye o yɔrɔ la fewu.» 9Jɔncɛ y'a bolo don a kuntigi Ibrayima woto kɔrɔ ka kali a ye o la.

10Jɔncɛ ye ɲɔgɔmɛ tan minɛ a kuntigi ka ɲɔgɔmɛw la ka wili ka taga. A tagara n'a kuntigi ka bololafɛnw bɛɛ la ɲumaman dɔw ye a bolo, Nawɔri ka dugu la, Mezopotami jamana na. 11A ye ɲɔgɔmɛw la kɔlɔnda la dugu kɔfɛ. Wulada tun lo, musow ka jitatuma na. 12A ko: «Masaba, ne kuntigi Ibrayima ka Ala, ne ka koo ɲanabɔ bii, k'i ka ɲumanya yira ne kuntigi Ibrayima la. 13Ne lɔnin filɛ jii bɔyɔrɔ nin na, dugu musow be bɔra ka na jii ta. 14Ni ne y'a fɔ sunguru min ye ko ne b'a daali, a k'a ka jidaga jigi, ne ka jii min, n'a ye ne jaabi ko: ‹A min, n bena jii di i ka ɲɔgɔmɛw ma fana,› a to ale ka kɛ i sagolamuso ye i ka jɔncɛ Isiyaka fɛ. Ne ben'a lɔn o le fɛ fana ko i ye koɲuman kɛ ne kuntigi ye.»

15Sanni a ka tila o kuma na, Erebɛka bɔra dugu kɔnɔ n'a ka jidaga ye a gaman kan. Betuwɛli denmuso tun lo. Betuwɛli tun ye Ibrayima dɔgɔcɛ Nawɔri ka deen ye a tun ye min sɔrɔ a muso Milika fɛ. 16Erebɛka tun cɛ ka ɲi kosɔbɛ, sunguruɲuman tun lo, a tun te cɛko lɔn fɔlɔ. A tagara jii bɔyɔrɔ la k'a ka daga fa, ka bɔ. 17Ibrayima ka jɔncɛ bolila k'a kunbɛn k'a fɔ a ye ko: «Ne b'i daali, i k'i ka daga kɔnɔ jii dɔ di ne ma n k'a min.» 18A y'a jaabi ko: «Dɔ min, ne matigi.» A y'a ka daga jigi joona joona k'a minɛ a bolo la, cɛɛ ye jii min. 19Cɛɛ ye jii min ka ban tuma min na, sunguru nin ko: «Ne bena jii bɔ k'a di i ka ɲɔgɔmɛw fana ma u k'a min ka fa.» 20A teliyara k'a ka daga kɔnɔ jii yɛlɛma begɛnw ka kolokolo kɔnɔ ka boli ka taga kɔlɔnda la ka jii bɔ ka n'o di a ka ɲɔgɔmɛw bɛɛ ma.

21Cɛɛ ma foyi fɔ, a lɔra ka to k'a filɛ n'a b'a yɛrɛ ɲininga ko yala Masaba y'ale ka taama diya ten le kɛ?

22Ɲɔgɔmɛw ye minni kɛ ka ban tuma min na, a ye nunnanigɛ sanulamanw di sunguru nin ma. A gwiliya tun be se garamu duuru ɲɔgɔn ma, ani bololanigɛ sanulaman deen fila, minw be garamu kɛmɛ bɔ. 23A ye sunguru nin ɲininga ko: «I ye jɔn denmuso ye? An be se ka siyɔrɔ sɔrɔ i faa ka soo wa?» 24Sunguru y'a jaabi ko: «Ne ye Betuwɛli denmuso ye, min ye Nawɔri ni Milika dencɛ ye.» 25A y'a fɔ tugu ko: «Biin ni ɲiminifɛn wɛrɛ be an fɛ caaman, siyɔrɔ fana be yen.» 26Cɛɛ nin y'a kunbiri gwan duguma ka Masaba bato. 27A ko: «Masaba, ne kuntigi Ibrayima ka Ala ka tanu. A m'a ka ɲumanya n'a ka kantigiya dabila ne kuntigi faan fɛ halibi. Ne kɔni, Masaba bilara ne ɲa taama na fɔɔ ka se ne kuntigi ka somɔgɔw fɛ.»

28Sunguru bolila ka ta'a bamuso fɛ k'o koo nunu lakali yen. 29Kɔrɔcɛ dɔ tun be Erebɛka fɛ, a tɔgɔ ko Laban. Ale bolila ka taga cɛɛ sɛgɛrɛ jii bɔyɔrɔ la. 30A tun ye nunnanigɛ ni bololanigɛw nunu ye a dɔgɔmuso fɛ. Cɛɛ tun ye min fɔ Erebɛka ye, a y'o fana mɛn Erebɛka fɛ. O la, a sinna ka taga cɛɛ fɛ, ka ta'a lɔnin sɔrɔ ɲɔgɔmɛw gɛrɛfɛ jii bɔyɔrɔ la. 31A y'a fɔ a ye ko: «Na an fɛ, Masaba ka mɔgɔɲuman. Mun na i lɔra kɛnɛma yan? Ne ye soo labɛn i ye ka siyɔrɔ labɛn i ka ɲɔgɔmɛw ye.»

32Cɛɛ tagara Laban ka soo. Laban ye ɲɔgɔmɛw ka doni jigi ka biin ni ɲiminifɛn wɛrɛ d'u ma, ka senkoji di cɛɛ n'a kɔmɔgɔw ma. 33O kɔ, a ye dumuni sigi u kɔrɔ, nga cɛɛ ko: «Ne tena dumuni kɛ ni ne ma n nakun fɔ fɔlɔ.» Laban ko: «A fɔ.»

34Cɛɛ ko: «Ne ye Ibrayima ka jɔncɛ ye. 35Masaba ye ne kuntigi ta ɲa kosɔbɛ, a kɛra nafolotigi ye. Masaba ye misiw ni begɛnmisɛnw d'a ma, ani warigwɛ ni sanu, ani jɔncɛw ni jɔnmusow, ani ɲɔgɔmɛw ni faliw. 36Ne kuntigi muso Sara musokɔrɔbalaman ye dencɛ wolo ne kuntigi ye. Ne kuntigi y'a ka nafolo bɛɛ di deen nin ma. 37A ye ne wajibiya ka kali ko a siginin be Kanaan minw ka jamana kɔnɔ, ko ne kana muso ɲini a dencɛ ye olu denmusow cɛma. 38Ko ne ka ta'a faso la ka muso ɲini a dencɛ ye o yɔrɔ la a ka fadenyabolo la. 39Ne y'a ɲininga ko: ‹Ni muso ma sɔn ka taga ni ne ye do?› 40A ye ne jaabi ko ale tora Masaba min ɲakɔrɔ, ko ale lo ben'a ka mɛlɛkɛ ci ne ɲa, ani ka ne ka taama diya, ko ne ka muso ɲini a dencɛ ye a ka fadenyabolo la a faso la. 41Ko ni ne ser'a ka fadenyabolo mɔgɔw fɛ tuma min na, ko ne kalila koo min na, ne kuun bena bɔ o la. Ko n'u ma sɔn k'a di ne ma fana, ko ne kuun bɔr'a la.

42«Bii, ne sera jii bɔyɔrɔ la tuma min na, ne y'a fɔ ko: ‹Masaba, ne kuntigi Ibrayima ka Ala, n'i sɔnna, a to ne ka taama ka diya. 43Ne lɔnin filɛ jii bɔyɔrɔ la. Ni sunguru min nana jii bɔ, ni ne y'a fɔ a ye ko a k'a ka daga kɔnɔ jii dɔɔni di ne ma, 44n'a y'a fɔ ko ne k'a min, ko a bena jii bɔ k'a di ne ka ɲɔgɔmɛw fana ma, o ka kɛ Masaba, e ka sagolamuso ye ne kuntigi dencɛ fɛ.› 45Sanni ne ka tila o kuma na, Erebɛka bɔra dugu kɔnɔ n'a ka daga ye a gaman kan. A jigira ka taga jii bɔyɔrɔ la ka jii ta. Ne y'a fɔ a ye ko a ka jii dɔ di ne ma, ne k'a min. 46A teliyara k'a ka daga jigi k'a fɔ ko n ka dɔ min, ko a bena dɔ di ne ka ɲɔgɔmɛw fana ma. Ne y'a min, a ye dɔ di ɲɔgɔmɛw fana ma. 47Ne y'a ɲininga ko ale ye jɔn deen ye. A ko ale ye Betuwɛli denmuso ye, Nawɔri ni Milika dencɛ. Ne ye sanu don a nuun na ka dɔ don a bolo la. 48O kɔ, ne ye n kunbiri gwan duguma ka Masaba bato. Ne ye Masaba, ne kuntigi Ibrayima ka Ala tanu, min ye ne bila siraɲuman kan janko ne ka ne kuntigi balima mamaden sɔrɔ a dencɛ ye. 49Ayiwa, ni aw b'a fɛ ka ɲumanya ni kantigiya yira ne kuntigi la, aw k'o fɔ ne ye. N'aw te sɔn, aw k'o fana fɔ ne ye, janko ne ka n taayɔrɔ lɔn.»

50Laban ni Betuwɛli y'a jaabi ko: «Nin koo nin bɔra Masaba le fɛ. An te se k'a fɔ i ye ko an sɔnna, walima ko an ma sɔn. 51Erebɛka filɛ i kɔrɔ. A minɛ ka taga n'a ye, a ka kɛ i kuntigi dencɛ muso ye i n'a fɔ Masaba y'a yira cogo min na.» 52Ibrayima ka jɔncɛ ye u ka kuma mɛn tuma min na, a y'a kunbiri gwan duguma Masaba ɲakɔrɔ. 53O kɔ, a ye masirifɛn sanulaman ni warigwɛlamanw bɔ, ani faniw, k'u di Erebɛka ma, ka boɲafɛn sɔngɔgwɛlɛnw di a kɔrɔcɛ n'a bamuso fana ma. 54O kɔ, jɔncɛ ni mɔgɔ minw tun be n'a ye u sɔrɔla ka dumuni kɛ ka minni kɛ ka si yen.

O dugusagwɛ sɔgɔma, u wilila tuma min na, jɔncɛ ko: «Ne be sira daali aw fɛ ka kɔsegi ne kuntigi fɛ.» 55Sunguru kɔrɔcɛ n'a bamuso ko: «I ka sunguru to an fɛ yan fɔlɔ ka tile tan ɲɔgɔn kɛ, o kɔ, a bena taga.» 56A y'u jaabi ko: «Masaba ye ne ka taama diya minkɛ, aw kana ne ka taama segi kɔfɛ tugu. Ne be sira daali ka taga ne kuntigi ka soo.» 57U ko: «An ka sunguru wele k'a ɲininga kɛ.» 58U ye Erebɛka wele k'a ɲininga ko: «I b'a fɛ ka taga ni cɛɛ nin ye wa?» A ko: «Ɔnhɔn.» 59O la, u y'u balimamuso Erebɛka n'a lamɔbaga ani Ibrayima ka jɔncɛ n'a ka mɔgɔw to u tagara. 60U ye duba kɛ Erebɛka ye k'a fɔ a ye ko:

«An balimamuso, i ka kɛ mɔgɔ waa caaman bamuso ye.

I kɔmɔgɔw k'u juguw ka duguw minɛ ka kɛ u ta ye.»

61Erebɛka n'a ka jɔnmusow y'u yɛrɛ labɛn ka taga yɛlɛ u ka ɲɔgɔmɛw kan ka tugu cɛɛ kɔ. A kɛra ten, Ibrayima ka jɔncɛ tagara ni Erebɛka ye.

62O y'a sɔrɔ Isiyaka tun wilila ka bɔ Laayiroyi kɔlɔn gɛrɛfɛ ka sigi Kanaan jamana worodugu ɲafan na. 63Loon dɔ wulafɛ, a bɔra ka taga munumunu kongo la. A y'a ɲaa kɔrɔta ka filɛli kɛ tuma min na, a ye ɲɔgɔmɛw natɔ ye. 64Erebɛka fana y'a ɲaa kɔrɔta ka Isiyaka ye. A jigira ka bɔ a ka ɲɔgɔmɛ kan 65ka Ibrayima ka jɔncɛ ɲininga ko: «Cɛɛ min be kongo kɔnɔ n'a be nana an kunbɛn, jɔn lo?» Jɔncɛ y'a jaabi ko: «Ne kuntigi lo.» O tuma na, Erebɛka y'a ka fani kɛ k'a kuun biri. 66Jɔncɛ y'a ka koo kɛnin bɛɛ lakali Isiyaka ye. 67Isiyaka tagara ni Erebɛka ye a bamuso Sara ka fanibugu kɔnɔ, a y'a furu. Erebɛka koo tun ka d'a ye. Isiyaka dusu saalona a bamuso saya kɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index