Search form

Kod 25

Ketura ka deenw

1Ibrayima ye muso wɛrɛ furu, ale tɔgɔ tun ko Ketura. 2Ale ye deen minw wolo a ye, o ye: Zimuran, ni Yɔkisan ani Medan ni Madiyan ni Yisibaki ani Suwa. 3Yɔkisan tun ye Saba ni Dedan facɛ ye. Siya minw bɔra Dedan na, olu ye asuriw, ni letusiw ani leyumiw ye. 4Madiyan dencɛw tun ye Ɛfa, ni Efɛri ni Anɔki ni Abida ani Elida ye. Olu bɛɛ tun ye Ketura kɔmɔgɔw ye.

Ibrayima sayako

5Ibrayima y'a ka nafolo bɛɛ di Isiyaka ma. 6A ye dencɛ minw sɔrɔ a ka muso wɛrɛw fɛ, a ye fɛɛn dɔw di olu ma fana. Nga k'a to nii la, a y'u bila ka taga kɔrɔn ɲafan fɛ jamana nao k'u yɔrɔ jaɲa a dencɛ Isiyaka la.

7Ibrayima sii bɛɛ lajɛnnin tun ye saan kɛmɛ ni bi wolonwula ani duuru ye. 8Ibrayima kɔrɔla kosɔbɛ ka sɔrɔ ka sa. A tun ye hɛrɛ sɔrɔ a ka kɔrɔya kɔnɔ ka sɔrɔ ka ta'a faaw fɛ. 9A dencɛ Isiyaka ni Isimayɛli y'a suu don kuluwo kɔnɔ Makipela, iticɛ Sowari dencɛ Efurɔn ka foro la, Manbure gɛrɛfɛ, 10- Ibrayima tun ye foro min san itiw fɛ. Ale n'a muso Sara suuw donna yen.

11Ibrayima sanin kɔ, Ala ye barika don a dencɛ Isiyaka la, a tun siginin be Laayiroyi kɔlɔn gɛrɛfɛ.

Isimayɛli kɔmɔgɔw koo

12Ibrayima dencɛ Isimayɛli, Sara ka jɔnmuso Agari ka bɔ Ezipiti ye min wolo a ye, ale kɔmɔgɔw filɛ nin ye.

13Isimayɛli ka deen cɛmanw tɔgɔw filɛ nin ye ka kɛɲɛ ni u wolocogo ye ka tugu ɲɔgɔn na: Nebayɔti ye Isimayɛli dencɛ fɔlɔ ye, ni Kedari ni Adabeyɛli ani Mibisamu, 14ni Misima, ani Duma ni Masa, 15ani Adadi ni Tema, ani Yeturi ni Nafisi ani Kedima. 16Olu le tun ye Isimayɛli dencɛ tan ni fila ye. U kelen kelen bɛɛ tun ye kuntigiw ye u ka jama cɛma. U y'u tɔgɔ la u ka duguw n'u sigiyɔrɔw kan.

17Isimayɛli sii bɛɛ lajɛnnin tun ye saan kɛmɛ ni bi saba ani wolonwula ye. A sara ka ta'a faaw fɛ. 18A kɔmɔgɔw sigira k'a ta Awila fɔɔ Suri, min be Ezipiti gɛrɛfɛ ka taga Asuri jamana faan fɛ. Bɛɛn tun te u n'u fadenw cɛ fewu.

Ezawu ni Yakuba woloko

19Ibrayima dencɛ Isiyaka ka koo filɛ nin ye. 20Ibrayima ye Isiyaka wolo. Isiyaka ye saan bi naani sɔrɔ, ka sɔrɔ ka Erebɛka furu. Ale tun ye Aramuka Laban dɔgɔmuso ye, a facɛ tun ye Aramuka Betuwɛli ye. 21Isiyaka ye Masaba daali a muso ye, bari a tun te se ka deen sɔrɔ. Masaba y'a ka daalili mɛn, a muso Erebɛka ye kɔnɔ ta. 22Deenw ye ɲɔgɔn ɲɔtiɲɔti a kɔnɔ, a y'a fɔ ko: «Mun le be kɛra ne la?» A tagara Masaba ɲininga.

23- Masaba y'a fɔ a ye ko:

«Siya fila le b'i kɔnɔ,

siya fila bena bɔ i la,

u bena faran ka bɔ ɲɔgɔn na.

Siya kelen barika bena boɲa ni kelen ta ye,

kɔrɔcɛ ma bena baara kɛ dɔgɔcɛ ma ye.»

24Erebɛka jigituma sera tuma min na, a jigira filaninw na. 25Min kɔnna ka bɔ, ale wulennin tun lo, a fari yɔrɔ bɛɛ tun ye sii ye. O la, u y'a tɔgɔ la ko Ezawu.p 26O kɔ, a dɔgɔcɛ bɔra, Ezawu senju minɛnin b'a bolo. O la, u y'a tɔgɔ la ko Yakuba.r Isiyaka tun ye saan bi wɔɔrɔ sɔrɔ u wolotuma na.

27Deen nunu boɲɛna. Ezawu kɛra donso ɲanaman ye, a tun be kongo yaala kosɔbɛ. Yakuba kɛra mɔgɔsumanin ye, a tun be soo kɔnɔ tuma bɛɛ. 28Ezawu koo tun ka di Isiyaka ye, bari kongosogo tun ka d'a ye. Yakuba koo tun ka di Erebɛka ye.

Ezawu b'a ka kɔrɔya falen

29Loon dɔ, ka Yakuba to dumuni tobi la, Ezawu sɛgɛnninba bɔra kongo ka na. 30A y'a fɔ Yakuba ye ko: «Ne barika banna dɛ! I ka dumuni wuleman nin dɔ di yan joona, ne k'a dumu.» O le kosɔn, u ye Ezawu wele Edɔmu.s 31Yakuba ko: «I k'i ka kɔrɔya falen ne fɛ fɔlɔ.» 32Ezawu y'a jaabi ko: «A filɛ, ne be ɲini ka sa, o kɔrɔya tɔnɔ be mun ɲa ne ye?» 33- Yakuba ko: «I kali ne ye fɔlɔ.» Ezawu kalil'a ye k'a ka kɔrɔya falen a fɛ. 34Yakuba ye buru ni dumuni nin dɔ di Ezawu ma. A ye dumuni kɛ ka minni kɛ, ka sɔrɔ ka wili ka taga. A kɛra ten, Ezawu m'a ka kɔrɔya jati foyi ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index