Search form

Kod 27

Isiyaka be duba kɛ Yakuba ye

1Isiyaka tun kɔrɔla, a ɲaa fanga dɔgɔyara fɔɔ ka fiyɛn. A y'a dencɛ fɔlɔ Ezawu wele k'a fɔ a ye ko: «Ne deen.» A y'a jaabi ko: «Naamu.» 2Isiyaka ko: «Ne kɔrɔla sisan, ne te n taalon lɔn. 3I ka donsominanw ta, i ka toon n'i ka kala, ka taga kongo la ka sogo ɲini ne ye sisan. 4Dumuni min ka di ne ye, i k'o tobi ka na n'a ye, ne k'a dumu, janko ne ka se ka duba kɛ i ye sanni ne ka sa.» 5Isiyaka tun be kuma nin fɔr'a dencɛ Ezawu ye tuma min na, Erebɛka y'a mɛn. Ezawu wilila ka taga kongo kɔnɔ, ko a be sogo ɲini ka na n'a ye.

6Erebɛka y'a fɔ a dencɛ Yakuba ye ko: «A filɛ, i faa ye kuma min fɔ i kɔrɔcɛ Ezawu ye, ne y'o mɛn. 7A ko a ka taga sogo ɲini ka na dumuni diman tobi ale ye, a k'o dumu, ko a bena duba kɛ a ye Masaba ɲakɔrɔ sanni ka sa. 8Sisan n deen, mɛnni kɛ ne fɛ. Ne bena min fɔ i ye, i k'o kɛ. 9Taga baden ɲanaman fila minɛ begɛnw cɛma ka na n'u ye. Ne bena dumuni diman dilan min ka d'i facɛ ye. 10I bena ta'a d'i facɛ ma, a b'a dumu, janko a ka duba kɛ i ye sanni a ka sa.»

11Yakuba y'a fɔ a bamuso Erebɛka ye ko: «Ne kɔrɔcɛ Ezawu farisi ka ca, ne ta man ca. 12N'a sɔrɔ ne faa bena ne mɔmɔ, ne bena kɛ namaramɔgɔ ye a ɲana ka danga sɔrɔ duba nɔɔ na.»

13A baa y'a fɔ a ye ko: «N deen, o danga ka ne minɛ. Mɛnni kɛ ne fɛ dɔrɔn ka taga u minɛ.» 14Yakuba tagara u minɛ ka na n'u ye a bamuso fɛ. A bamuso ye dumuni tobi min ka di a facɛ ye. 15O kɔ, Ezawu, min tun ye Erebɛka ka dencɛ fɔlɔ ye, a ka faniɲuman minw tun be Erebɛka fɛ soo kɔnɔ, Erebɛka ye olu ta k'u don a dencɛfitini Yakuba kaan na. 16A ye badengolo nɔrɔ Yakuba bolow la, n'a kaan yɔrɔ nuguninw na. 17O kɔ, a tun ye dumuni ni buru min labɛn, a y'o di a dencɛ Yakuba ma.

18Yakuba tagar'a facɛ fɛ k'a fɔ a ye ko: «Baba.» Isiyaka ko: «Naamu. Ne deen, jɔn lo?» 19Yakuba y'a faa jaabi ko: «Ne Ezawu lo, i dencɛ fɔlɔ. I ye min fɔ n ye, n y'o kɛ. Ne b'i daali, i ka wili ka sigi ka ne ka sogo ɲimi, janko i ka se ka duba kɛ ne ye.» 20Isiyaka y'a fɔ a dencɛ ye ko: «Ne deen, i y'a sɔrɔ kelen cogo di?» Yakuba y'a jaabi ko: «Masaba, i ka Ala ye ne dɛmɛ.» 21Isiyaka y'a fɔ Yakuba ye ko: «Ne deen, gwɛrɛ ne la, ne k'i mɔmɔ k'a filɛ yala n'i ye ne dencɛ Ezawu yɛrɛ le ye.» 22Yakuba gwɛrɛl'a faa Isiyaka la, a y'a mɔmɔ k'a fɔ ko: «Yakuba kumakan lo, nga bolow ye Ezawu bolow ye.» 23A ma Yakuba lɔn, bari sii tun b'a bolow kan i n'a fɔ a kɔrɔcɛ Ezawu bolow. O la, a ye duba kɛ a ye. 24A ko: «I ye ne dencɛ Ezawu ye tiɲɛ na wa?» Yakuba ko: «Ɔnhɔn.» 25Isiyaka ko: «Ne deen, sogo di ne ma, ne k'a ɲimi, ka sɔrɔ ka duba kɛ i ye.» Yakuba y'a d'a ma, a y'a ɲimi. A nana ni duvɛn fana ye, a y'o min.

26O kɔ, a faa Isiyaka y'a fɔ a ye ko: «Ne deen, gwɛrɛ ne la ka i bolo meleke n na.» 27- Yakuba gwɛrɛl'a la k'a bolo meleke a la. A faa Isiyaka y'a ka fani kasa mɛn tuma min na, a ye duba kɛ a ye ko:

«Anhaan! Ne dencɛ kasa be i n'a fɔ foro kasa,

Masaba ka nɛɛma be min kan.

28Ala ka komiji d'i ma ka bɔ sankolo la

ka dugukolo nafa d'i ma

k'i ka suman n'i ka duvɛnkɛnɛ caya.

29- Siya wɛrɛw ka baara kɛ i ye,

u k'u kunbiri gwan i kɔrɔ.

I ka kɛ i balimaw kuntigi ye,

i badenw k'u kunbiri gwan i kɔrɔ.

Minw mana i danga,

olu danganin lo,

minw mana duba kɛ i ye,

olu ta ka ɲa.»

30Isiyaka tilara duba kɛli la Yakuba ye. Yakuba bɔr'a fɛ dɔrɔn, a kɔrɔcɛ Ezawu nana ka bɔ kongo la yaalayɔrɔ la. 31A fana ye dumuni diman tobi ka taga n'a ye a faa fɛ. A y'a fɔ a ye ko: «Ne faa, wili k'i deen ka sogo ɲimi janko i ka duba kɛ a ye.» 32A faa Isiyaka y'a ɲininga ko: «Jɔn lo?» A y'a jaabi ko: «Ne ye i dencɛ ye, i dencɛ fɔlɔ Ezawu.» 33Isiyaka yɛrɛyɛrɛla kosɔbɛ k'a fɔ ko: «Jɔn le ye sogo ɲini ka n'a di ne ma sa? Ne ye dumuni kɛ ka ban ka duba kɛ o tigi ye sanni i ka na. O tigi ye dubaden ye tiɲɛ na.» 34Ezawu y'a faa ka kuma mɛn dɔrɔn, a digir'a la kosɔbɛ fɔɔ a ye kulekanba bɔ k'a fɔ a faa ye ko: «Duba kɛ ne fana ye kɛ, baba!» 35Isiyaka ko: «I dɔgɔcɛ ye namara kɛ k'i ka duba sɔrɔ.» 36- Ezawu ko: «U y'a tɔgɔ la ko Yakuba. O bɛnna, bari a ye namara kɛ ne la siɲɛ fila. A ye ne ka kɔrɔya minɛ, sisan a ye ne ka duba bɔsi ne la. I ma duba dɔ to ne ye wa?»

37Isiyaka ye Ezawu jaabi ko: «Ne y'a kɛ i kuntigi ye k'a balimaw bɛɛ don a bolo. Ne ye suman ni duvɛnkɛnɛ sɔrɔko duba kɛ a ye. Ne be se ka mun kɛ i ye tugu, ne deen?» 38- Ezawu y'a fɔ a faa ye ko: «O duba dɔrɔn le b'i fɛ wa? Duba kɛ ne fana ye kɛ, baba!» O kɔ, Ezawu kasira kosɔbɛ. 39- A faa Isiyaka y'a jaabi ko:

«Dugukolo nafa tena sɔrɔ i sigiyɔrɔ la.

A tena komiji fana sɔrɔ ka bɔ sankolo la.

40- I bena balo i ka murujan barika la.

I bena baara kɛ i baden ye,

nga k'i to munumunu na yɔrɔ bɛɛ,

i bena se k'o baara nɔgɔya i yɛrɛ ye.»

41U faa ye duba min kɛ Yakuba ye, Ezawu y'o dimi mara a kɔnɔ Yakuba kama. A y'a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ko: «N faa satuma surunyana. N'o tɛmɛna ka ban, ne bena n dɔgɔcɛ Yakuba faga.» 42U ye Erebɛka dencɛ fɔlɔ Ezawu ka kuma fɔ a ye tuma min na, a y'a dencɛfitini Yakuba wele k'a fɔ a ye ko: «I kɔrɔcɛ Ezawu b'a fɛ k'i faga k'a dimi bɔ. 43O la, n deen, mɛnni kɛ n fɛ. Boli ka taga n kɔrɔcɛ Laban ka soo Aran sisan 44ka waati dɔɔni kɛ a fɛ yen fɔɔ i kɔrɔcɛ dusu ka suma. 45N'a dusu sumana, i ye koo min kɛ a la, n'o bɔra a kɔnɔ tuma min na, ne bena cira bila i ma ko i ka na. Mun na ne ben'a to ne be bɔnɛ aw fila bɛɛ la loon kelen na?»

46Erebɛka y'a fɔ Isiyaka ye ko: «Iti deen nunu ye diɲɛ nigɛ bɔ ne la.y Ni Yakuba ye olu ɲɔgɔn dɔ furu jamana nin denmusow cɛma kɔni, kuun t'a la ne ka to sii la tugu.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index