Search form

Kod 31

Yakuba be Kanaan sira minɛ

1Yakuba y'a mɛn ko Laban dencɛw b'a fɔra ko a y'u faa bololafɛnw bɛɛ minɛ minkɛ, ko a ye nafolo nin bɛɛ sɔrɔ ka bɔ u faa ta la. 2A y'a kɔlɔsi fana ko a koo man di Laban ye tugu i n'a fɔ fɔlɔ la.

3Masaba y'a fɔ Yakuba ye ko: «Segi ka taga i faso la i balimaw fɛ. Ne bena to i fɛ.» 4Yakuba ye cira bila ka Arasɛli ni Leya wele ko u ka na a ka begɛnw yɔrɔ la kongo kɔnɔ. 5A y'a fɔ u ye ko: «Ne y'a kɔlɔsi k'a ye ko ne koo man di aw faa ye tugu i n'a fɔ fɔlɔ la, nga ne faa ka Ala tora ne fɛ. 6Aw y'a lɔn ko ne ye baara kɛ aw faa ye ni n barika bɛɛ ye. 7O n'a ta bɛɛ, aw faa ye ne janfa ka ne ka sara yɛlɛma siɲɛ tan, nga Ala ma sɔn a ka n ta cɛn. 8Aw faa y'a fɔ ko begɛn ɲɛgɛɲɛgɛninw bena kɛ ne ka sara ye tuma min na, begɛnmisɛnw bɛɛ ye deen ɲɛgɛɲɛgɛninw wolo. A y'a fɔ ko tɔnitɔninin be minw na, k'u bena kɛ ne ka sara ye tuma min na, u bɛɛ ye deen minw wolo, tɔnitɔninin kɛra u la. 9A kɛra ten, Ala ye aw faa ka begɛnw bɔ a bolo k'u di ne ma.

10«Begɛnw yɛlɛtuma na, ne sikora k'a ye ko bakɔrɔnin minw be yɛlɛla, olu bɛɛ ye ɲɛgɛɲɛgɛninw ni tɔnitɔnininw ye. 11Ala ka mɛlɛkɛ y'a fɔ ne ye siko la ko: ‹Yakuba.› Ne ko naamu. 12A ko ne ka n ɲaa kɔrɔta ka filɛli kɛ, ko bakɔrɔnin minw be yɛlɛla musoman nunu kan, k'olu bɛɛ ye ɲɛgɛɲɛgɛninw ye ni tɔnitɔninin be minw na, ko Laban ye min kɛ ne la, ko a ɲaa be o bɛɛ la. 13- Ko ale ye Ala ye, min y'a yɛrɛ yira ne la Betɛli, yɔrɔ min na ne ye kabakuru lɔ a tɔgɔ la ka tulu bɔn a kan, ka dajuru ta a ye. A ko ne ka wili sisan ka bɔ jamana nin na ka kɔsegi n faso la.»

14Arasɛli ni Leya ye Yakuba jaabi ko: «An niyɔrɔ be an faa ka cɛɛn na tugu wa? 15A m'an jati lonanw ye wa? A y'an feere k'o wari dumu ka ban pewu. 16O la, Ala ye nafolo min bɔ an faa bolo, o bɛɛ ye an ni an deenw ta ye. Sisan Ala ye fɛɛn o fɛɛn fɔ i ye, i k'o kɛ.»

17Yakuba y'a yɛrɛ labɛn k'a deenw n'a musow yɛlɛ ɲɔgɔmɛw kan. 18A tun ye begɛnw ni bololafɛn minw bɛɛ sɔrɔ Aramu jamana na, a segira n'o ye a faa Isiyaka fɛ Kanaan jamana na. 19Laban tagar'a ka sagaw sii tigɛyɔrɔ la k'o dakɛɲɛ. Arasɛli y'a faa ka soo kɔnɔ joow soɲa. 20Ka fara o kan, Yakuba ye Aramuka Laban namara, bari a m'a fɔ a ye ko a bena boli. 21A kɛra ten, Yakuba bolila n'a bololafɛnw bɛɛ ye, ka Efarati baji tigɛ k'a ɲaa sin Galaadi mara kuluw yɔrɔ ma.

22A tile sabanan loon, u y'a fɔ Laban ye ko Yakuba bolila. 23Laban n'a balimaw wilila ka tugu Yakuba kɔ tile wolonwula kɔnɔ ka ta'a sɔrɔ Galaadi mara kuluw yɔrɔ la.

Laban ni Yakuba be ɲɔgɔn jalaki

24Ala y'a yɛrɛ yira Aramuka Laban la siko la sufɛ, k'a fɔ a ye ko: «I yɛrɛ kɔlɔsi, kana kumaɲuman, walima kumajugu foyi fɔ Yakuba ye.»

25Laban sera Yakuba fɛ tuma min na, o y'a sɔrɔ Yakuba tun y'a ka fanibugu lɔ kuluw kan Galaadi mara la. Laban n'a ka somɔgɔw fana ye u taw lɔ yen. 26Laban y'a fɔ Yakuba ye ko: «I ye mun lo kɛ ten? I ye ne namara, ka ne denmusow minɛ ka taga n'u ye i n'a fɔ jɔɔnw minw sɔrɔla kɛlɛkɛyɔrɔ la. 27Mun na i bolila dogo la ka ne namara? N'i tun ye ne lasɔmi, ne tun bena dundun ni gɔni ta ka to k'o fɔ ka dɔnkili la, k'aw bila sira ni nisɔndiya ye. 28I yɛrɛ m'a to ne ka n denmusow ni n mamadenw fo ka ɲa. I ye nalomanya kɛ dɛ! 29Ne be se ka kojugu kɛ aw la, nga i faa ka Ala kumana ne fɛ kunun sufɛ ko ne ka n yɛrɛ kɔlɔsi, ko ne kana kumaɲuman, walima kumajugu foyi fɔ i ye. 30Ayiwa, sisan i tagara, bari i faso ɲanafin b'i la, nga mun na i ye ne ka joow soɲa?» 31Yakuba ye Laban jaabi ko: «Ne tun siranna, bari ne tun be miiri ko i bena i denmusow bɔsi ne la. 32N'i y'i ka joow sɔrɔ mɔgɔ min bolo, o tigi bena faga. I k'a filɛ an ka somɔgɔw ɲana n'i ka fɛɛn dɔ be ne fɛ yan. Ni dɔ be yen, i k'a minɛ.» O y'a sɔrɔ Yakuba tun m'a lɔn ko Arasɛli lo ye joo nunu soɲa.

33Laban donna Yakuba ka fanibugu kɔnɔ, ka don Leya ka fanibugu kɔnɔ ani jɔnmuso fila nunu ka fanibuguw, a ma foyi sɔrɔ. A bɔnin kɔ Leya ka fanibugu kɔnɔ, a tagara don Arasɛli ka fanibugu kɔnɔ. 34O y'a sɔrɔ Arasɛli tun ye joo nunu ta k'u don a ka ɲɔgɔmɛ ka kɛrɛkɛrɛ kɔnɔ ka sigi o kan. Laban ye fanibugu faan bɛɛ filɛ, a ma foyi sɔrɔ. 35Arasɛli y'a fɔ a faa ye ko: «Ne matigi, kana dimi ne kɔrɔ, ne te se ka wili i ɲakɔrɔ, ne be musow ka landa la.» A kɛra ten, Laban ye fanibugu yɔrɔ bɛɛ mɔmɔ, a ma joow ye.

36Yakuba dimina, a sɔngɔra Laban kunna k'a fɔ a ye ko: «Ne ye kojugu jumɛn le kɛ? Ne ye i hakɛ ta cogo di fɔɔ i wilila ka tugu ne kɔ ten? 37I ye ne bololafɛnw bɛɛ filɛ, i y'i ka soo kɔnɔ fɛɛn jumɛn sɔrɔ u la? O yira ne, n'i ka somɔgɔw ɲana janko u k'a filɛ ni tiɲɛ be i fɛ, walima ni tiɲɛ be ne le fɛ. 38Ne saan mugan filɛ nin ye i fɛ. I ka sagamusow n'i ka bamusow si kɔnɔ ma cɛn, ne ma i ka sagajigiw si dumu. 39Ne ma deli ka na ni dɔ sogo ye i fɛ wara ye min minɛ. Ne yɛrɛ lɔra ni o kunko ye. Ni u ye dɔ soɲa ne fɛ sufɛ, walima tilefɛ, i tun be to k'a fɔ ko ne k'o sara. 40Ne ka koo tun be cogo min na, o filɛ: tilefɛ, funteni tun be ne tɔɔrɔ, nɛnɛ tun be ne sɛgɛn sufɛ, ne tun te se ka sinɔgɔ. 41Ne saan mugan filɛ nin ye i ka soo kɔnɔ. Ne ye saan tan ni naani baara kɛ i ye i ka denmuso fila kosɔn ka saan wɔɔrɔ baara kɛ i ka begɛnmisɛnw kosɔn. I ye ne ka sara yɛlɛma siɲɛ tan. 42Ne faa ka Ala, Ibrayima ka Ala, Isiyaka be siran Ala min ɲa, ni ale tun ma to ni ne ye, i tun bena ne bololakolon bila ka taga sisan, siga t'a la. Ala ye ne ka sɛgɛnko ni ne ka baaragwɛlɛn ye. Kunun sufɛ, a y'i jalaki.»

Laban ni Yakuba be bɛn

43Laban ye Yakuba jaabi ko: «Muso nunu ye ne denmusow ye, deen nunu ye ne deenw ye, begɛn nunu ye ne ka begɛnw ye. I ɲaa be fɛɛn o fɛɛn na yan, o bɛɛ ye ne ta ye. Nga ne be se ka mun kɛ ne denmusow n'u deenw la bii? 44Ayiwa, sisan an ka bɛn, ani ka taamasiɲɛ kɛ min bena an hakili jigi o la.»

45O la, Yakuba ye kabakuru ta k'a tutu. 46A y'a fɔ a ka somɔgɔw ye ko u ka kabakuru dɔw cɛ. U ye kabakuruw ta k'u ton ɲɔgɔn kan, ka sɔrɔ ka dumuni kɛ o gɛrɛfɛ. 47Laban y'a tɔgɔ la ko Yegarisaaduta.l Yakuba y'a tɔgɔ la ko Galɛdi.

48Laban ko: «Kabakuru tonnin nunu kɛra taamasiɲɛ ye ne n'i cɛ bii.» O la, u y'a tɔgɔ la ko Galɛdi.m 49U tun b'a wele Misipan fana, bari Laban tun ko: «Masaba ka e ni ne kɔlɔsi ni an faranna ɲɔgɔn na tuma min na. 50N'i ye ne denmusow tɔɔrɔ, n'i ye muso wɛrɛw furu ka fara ne denmusow kan, hali ni mɔgɔ ɲaa t'i la, Ala ye seere ye an ni ɲɔgɔn cɛ.»

51Laban y'a fɔ Yakuba ye tugu ko: «Kabakuru tonnin nunu filɛ, ani ne ye min tutu an ni ɲɔgɔn cɛ. 52Kabakuru tonnin ni kabakuru tutunin nin ka kɛ taamasiɲɛ ye k'a yira ko an tena tɛmɛ o kan ka taga ɲɔgɔn fɛ kojugu kama. 53Ibrayima ka Ala, ni Nawɔri ta, n'u faa ka Ala ka kiti tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ.» Yakuba faa Isiyaka tun be siran Ala min ɲa, Yakuba kalila ale tɔgɔ la. 54A ye saraka bɔ kuluw yɔrɔ la yen k'a ka somɔgɔw wele dumuni na. U ye dumuni kɛ ka ban tuma min na, u sira o yɔrɔ la yen.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index