Search form

Kod 39

Yusufu be Potifari ka soo

1Isimayɛliden nunu tagara ni Yusufu ye Ezipiti jamana na. Ezipiti masacɛ kɔlɔsibagaw kuntigi Potifari y'a san olu fɛ. 2- Yusufu tor'a kuntigi ka soo. Masaba tun b'a fɛ kosɔbɛ. 3A kuntigi y'a ye ko Masaba be ni Yusufu ye, ko n'a ko a be koo o koo kɛ, o be ɲa a fɛ. 4A koo diyar'a kuntigi ye kosɔbɛ, ale y'a don a ka baara la, k'a bololafɛnw bɛɛ kalifa a ma, k'a sigi a ka soo kunna.

5Tuma min na Potifari ye Yusufu sigi a ka soo, ani a ka bololafɛn bɛɛ kunna, Masaba ye barika don Ezipiticɛ nin ka soo la Yusufu kosɔn, k'a ka soo n'a ka foro kɔnɔ fɛɛnw yiriwa. 6A tun y'a ka fɛɛn bɛɛ to Yusufu bolo, ale tun te foyi si kɛ tugu ni dumuni dama tɛ.

Yusufu n'a kuntigi muso ka koo

Yusufu tun cɛ ka ɲi kosɔbɛ. 7Waati dɔ nana se, a kuntigi muso ɲaa bɔr'a fɛ, ale y'a fɔ a ye ko: «Na la ni ne ye.» 8A banna, a y'a fɔ a ye ko: «Ne kuntigi y'a bolo bɔ koo bɛɛ la soo kɔnɔ, a ye sokɔnɔfɛnw bɛɛ kalifa ne ma. 9Mɔgɔ si te soo nin kɔnɔ min ka fisa ni ne ye, a ma ne bali foyi la fɔɔ ele dama, bari e y'a ka muso ye. Mun na ne bena kojuguba kɛ ani ka Ala hakɛ ta?» 10Loon o loon a tun be to ka o kuma kelen fɔ Yusufu ye, nga Yusufu ma sɔn ka mɛnni kɛ a fɛ. 11Loon dɔ, Yusufu donna soo kɔnɔ ko a be baara kɛ, o y'a sɔrɔ soo kɔnɔ baarakɛla si tun te yen. 12Muso nin ye Yusufu minɛ a ka fani ma, k'a fɔ a ye ko a ka la n'ale ye. Yusufu y'a ka fani wulan k'a to a bolo ka boli ka bɔ kɛnɛma.

13Muso nin y'a ye ko a y'a ka fani wulan k'a to ale bolo ka boli ka bɔ kɛnɛma minkɛ, 14a y'a ka baarakɛlaw wele k'a fɔ u ye ko: «Aw yɛrɛ ka nin filɛ sa! U nana ni eburu nin ye, waasa a ka to k'a ɲaa don an na! A nana ko fɔɔ a be la ni ne ye, ne kulera. 15A y'a ye ko ne be kulera kosɔbɛ dɔrɔn, a wilila k'a ka fani to ne gɛrɛfɛ ka boli ka bɔ kɛnɛma.»

16Muso nin ye Yusufu ka fani bila a gɛrɛfɛ fɔɔ a cɛɛ nana tuma min na. 17A ye o kuma kelen fɔ a cɛɛ ye ko: «I nana ni jɔncɛ eburu min ye, ale lo donna ne kan ko fɔɔ a be la ni ne ye. 18Nga ne kulera dɔrɔn, a wilila ka boli ka bɔ kɛnɛma k'a ka fani to ne gɛrɛfɛ.» 19Yusufu kuntigi y'a muso ka kuma mɛn ka ban tuma min na, ko: «A filɛ sa, i ka jɔɔn ye min kɛ,» a dimina kosɔbɛ 20ka Yusufu minɛ k'a don kaso la, masacɛ ka kasodenw tun be boon min na.

Yusufu be don kaso la

Ka Yusufu to kaso la, 21- Masaba tor'a fɛ, k'a koo diya kasobon kɔlɔsibaga ye. 22Ale ye Yusufu bila ko a ka to ka kasoden tɔw bɛɛ kɔlɔsi. Foyi si tun te kɛ yen ni ale sababu tɛ. 23Ni kasobon kɔlɔsibaga tun ye min to Yusufu bolo, a tun te o filɛ tugu, bari Masaba tun be ni Yusufu ye, ka to ka koo bɛɛ ɲa a bolo.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index