Search form

Kod 40

1O koow tɛmɛnin kɔ, loon dɔ, Ezipiti masacɛ ka baarakɛla fila y'a hakɛ ta: a ka dɔrɔ dibagaw kuntigi n'a ka buru dilanbagaw kuntigi. 2Masacɛ dimina kuntigi fila nunu kɔrɔ, minw ye a ka dɔrɔ dibagaw kuntigi ye, ni burudilanbagaw kuntigi. 3A kɔlɔsibagaw kuntigi be kasobon min kunna, a y'u datugu yen, Yusufu tun datugunin be yɔrɔ min na fana. 4Kasodenw kɔlɔsibagaw kuntigi y'u ka koɲa to Yusufu bolo, a ka to k'u filɛ.

Kasodenw ka sikow kɔrɔw

U ye waati dɔ kɛ kaso la yen.

5Loon dɔ sufɛ, u fila bɛɛ sikora k'u to kaso la, Ezipiti masacɛ ka dɔrɔ dibaga n'a ka buru dilanbaga. Kɔrɔ tun be o siko nunu kelen kelen bɛɛ la. 6O dugusagwɛ, Yusufu donna u ka yɔrɔ la k'a sɔrɔ u ɲaa sisinin lo. 7A y'u ɲininga ko: «Mun y'a to aw ɲaa kumunin lo bii?» 8U y'a jaabi ko: «An sikora, mɔgɔ si te yan ka siko nunu kɔrɔ fɔ an ye.» Yusufu y'a fɔ u ye ko: «Siko kɔrɔ fɔ koo te Ala ka koo ye wa? Aw ka siko nunu lakali ne ye.»

9Dɔrɔ dibagaw kuntigi y'a ka siko lakali Yusufu ye. A ko: «Ne sikora k'a ye ko *ɛrɛzɛnsun dɔ tun be ne ɲakɔrɔ. 10Bolo saba tun be ɛrɛzɛnsun nin na. A nugura ka feeren kɛ, a deenw mɔnna. 11Ezipiti masacɛ ka minfilen tun be ne bolo, ne ye ɛrɛzɛn nunu tigɛ k'u bisi a ka filen kɔnɔ k'a don a bolo.» 12Yusufu y'a fɔ a ye ko: «O kɔrɔ filɛ nin ye. Bolo saba nunu ye tile saba ye. 13Yanni tile saba, masacɛ bena i kuun kɔrɔta, k'i bila i ka baarakɔrɔ la tugu. I bena masacɛ ka filen don a bolo i n'a fɔ i tun be to k'o kɛ cogo min na. 14Nga n'i ye hɛrɛ sɔrɔ tuma min na, e k'i hakili to ne la ka koɲuman kɛ ne ye. Ne b'i daali i ka ne koo fɔ masacɛ ye ka ne bɔ kaso nin kɔnɔ. 15Bari u ye ne minɛ ka bɔ eburuw ka jamana na ka na ni ne ye fanga na. Ne ma foyi kɛ yan fana min ka kan ni kaso ye.»

16Burudilanbagaw kuntigi y'a ye ko Yusufu ye kɔrɔ min fɔ siko nin la, k'o ka ɲi. A y'a fɔ Yusufu ye ko: «Ne fana sikora. Buru tun be sinsin saba kɔnɔ ne kuun na. 17Masacɛ ka dumunifɛn wusuninw sifa bɛɛ tun be sanfɛ sinsin kɔnɔ, nga kɔnɔw tun be o dumuna sinsin kɔnɔ ne kuun na.» 18Yusufu y'a jaabi ko: «O kɔrɔ filɛ nin ye. Sinsin saba nunu ye tile saba ye. 19Yanni tile saba, masacɛ bena i kuun tigɛ k'i dulon yiri la. Kɔnɔw bena i suu dumu.»

20O tile sabanan loon le tun ye masacɛ ka wololon ɲanagwɛ ye. A ye dumuniba dilan a ka dugu kuntigiw bɛɛ ye. A ye dɔrɔ dibagaw kuntigi ni burudilanbagaw kuntigi bɔ kaso la a ka baaradenw ɲana. 21A ye dɔrɔ dibagaw kuntigi sigi tugu a ka baara la, o la, a y'a daminɛ tugu ka to ka masacɛ ka filen don a bolo. 22Nga a ye burudilanbagaw kuntigi dulon i n'a fɔ Yusufu tun y'a fɔ u ye cogo min na a ka siko kɔrɔ fɔtuma na.

23Dɔrɔ dibagaw kuntigi hakili ma to Yusufu la, a ɲinɛn'a kɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index