Search form

Kod 41

Ezipiti masacɛ ka siko

1Saan fila tɛmɛnin kɔ, Ezipiti masacɛ ye siko dɔ kɛ. O siko la, a y'a yɛrɛ ye Nili baa daa la. 2Misi ɲanaman wolonwula bɔra baa kɔnɔ, u tun ka bonbon, u y'a daminɛ ka ɲimini kɛ. 3Misi wolonwula wɛrɛ bɔra baa nin kɔnɔ ka tugu dɔ nunu kɔ ka lɔ u gɛrɛfɛ bada la. U filɛ man di, u fasanin be kosɔbɛ. 4Misi wolonwula minw ma ɲi, n'u fasanin be kosɔbɛ, olu ye misi belebeleba nunu ɲimi. O yɔrɔ la, a kununna.

5O kɔ, a segira ka sinɔgɔ. A ye siko dɔ wɛrɛ kɛ tugu. O siko nin na, a ye suman dɔ ye min ye kuun wolonwula barikaman bɔ kisɛ be minw na kosɔbɛ. 6O kɔ, kuun wolonwula dɔ wɛrɛ bɔra ka tugu dɔ nunu kɔ, olu tun ka misɛn kosɔbɛ, u ɲaga fana tun jara fɔɲɔ fɛ. 7Kuun misɛnman nunu ye kunbaba nunu tunu. O waati la, a kununna tugu. A y'a ye ko siko tun lo.

8- Dugu gwɛra, masacɛ hakili ɲagamina, a y'a ka jamana kɔnɔ lagwɛlikɛlaw ni lɔnnikɛlaw bɛɛ wele ka siko nunu fɔ u ye, nga u si ma se k'u kɔrɔ fɔ a ye. 9O tuma na, masacɛ ka dɔrɔ dibagaw kuntigi y'a fɔ a ye ko: «Bii kɔni, ne ka kan ka ne ka kojugu lɔn k'a fɔ. 10Faama, e tun dimina i ka baaradenw kɔrɔ waati dɔ la, i ye ne n'i ka buru dilanbagaw kuntigi don kaso la i kɔlɔsibagaw kuntigi be min kunna. 11K'an to kaso la yen, an fila bɛɛ sikora suu kelen na, kɔrɔ tun be siko nunu kelen kelen bɛɛ la. 12An tun be ɲɔgɔn fɛ ni eburukanbelen dɔ ye kaso la, i kɔlɔsibagaw kuntigi ka jɔɔn lo. An y'an ka siko nunu lakali a ye, a y'u kɔrɔ fɔ an ye. 13A ye min fɔ, o le kɛra. Faama, i ye ne ta baara la tugu, ka dɔ nin dulon.»

Yusufu be Ezipiti masacɛ ka siko nunu kɔrɔ fɔ

14Masacɛ k'u ka na ni Yusufu ye. U y'a bɔ teliman na kaso la k'a kuun li, a ye fani wɛrɛ don, ka taga faama fɛ. 15Masacɛ y'a fɔ Yusufu ye ko: «Ne ye siko kɛ, mɔgɔ si ma sɔrɔ min be se k'o kɔrɔ fɔ ne ye. Ne y'a mɛn ko ni mɔgɔ y'a ka siko fɔ i ye, ko i be se k'o kɔrɔ fɔ.» 16Yusufu y'a fɔ masacɛ ye ko: «Ne tɛ, Ala le bena jabiɲuman d'i ma.»

17Masacɛ y'a fɔ Yusufu ye ko: «Siko la, ne y'a ye ko ne be Nili baa daa la. 18Ka ne to o yɔrɔ la, ne ye misi wolonwula ye. U bɔra baa kɔnɔ ka to ka biin ɲimi, u tun ka bonbon, u fana ka ɲi kosɔbɛ. 19O kɔ, ne ye misi wolonwula wɛrɛ ye tugu, olu fasanin tun be kosɔbɛ, u ma ɲi hali fitini. Ne yɛrɛ m'u ɲɔgɔn ye fɔlɔ Ezipiti jamana kɔnɔ. Olu bɔra baa kɔnɔ fana ka tugu fɔlɔta nunu kɔ. 20Misi wolonwula minw fasanin be, n'u ma ɲi, olu ye misi belebele nunu ɲimi, minw tun kɔnna ka bɔ. 21U ye belebeleba nunu ɲimi ka ban tuma min na, mɔgɔ tun te se ka l'a la k'olu le ye u ɲimi, bari u cogoya ma yɛlɛma hali fitini. U tora u cogokɔrɔ nin na yen. O tuma na, ne kununna.

22«O kɔ, ne ye siko dɔ kɛ tugu. O siko nin na, ne ye suman dɔ ye. A ye kuun wolonwula bɔ, minw fara kisɛ la ani u ka ɲi kosɔbɛ. 23Kuun wolonwula wɛrɛ bɔra ka tugu dɔ nunu kɔ, kisɛ tun te olu la, o fana tun ma bonbon, fɔɲɔ tun ye olu ɲaga ja. 24O kuun minw ma bonbon, olu ye kunbaba nunu tunu. Ne y'a ɲafɔ an ka lagwɛlikɛlaw ye, nga u si ma se k'u kɔrɔ fɔ ne ye.»

25Yusufu y'a fɔ masacɛ ye ko: «Faama, e ye siko minw kɛ u be fɛɛn kelen le fɔ. Ala b'a fɛ ka fɛɛn min kɛ, a y'o le yira e la ten. 26Misi wolonwula minw ka ɲi, olu ye saan wolonwula ye. Suman kuun wolonwula minw ka ɲi, olu fana ye saan wolonwula ye, siko kelen lo. 27Misi wolonwula minw bɔra dɔ nunu kɔfɛ n'u fasanin lo, n'u ma ɲi, olu ye saan wolonwula ye, kisɛ te suman kuun wolonwula minw na, ni u ɲaga jara fɔɲɔ fɛ, olu fana ye saan wolonwula kɔngɔ ye. 28I n'a fɔ ne y'a fɔ ka ban e, masacɛ ye cogo min na, Ala b'a fɛ ka koo min kɛ, a ye o le yira i la. 29Ayiwa, saan wolonwula kɔnɔ suman bena sɔrɔ kosɔbɛ Ezipiti jamana yɔrɔ bɛɛ la. 30O kɔ, kɔngɔ bena don jamana kɔnɔ saan wolonwula kɔnɔ fɔɔ an bena ɲinɛ ni saan wolonwula sɔrɔ ye Ezipiti jamana kɔnɔ. Jamana mɔgɔw bena sɛgɛn a bolo. 31Kɔngɔ bena juguya fɔɔ an bena ɲinɛ ko an tun ye sɔrɔli kɛ jamana nin kɔnɔ. 32Ni masacɛ y'a ye ko a ye siko nin kɛ siɲɛ fila, o kɔrɔ ko Ala ye o koo nin latigɛ ka ban, a tena mɛn k'o kɛ.

33«Sisan yɛrɛ masacɛ ka banba ka mɔgɔ hakilitigi kolɔnbaga dɔ ɲini k'a sigi Ezipiti jamana kunna. 34Masacɛ ka banba ka mɔgɔ dɔw sigi fana minw bena to ka suman kafo jamana kɔnɔ, mɔgɔw bena suman min sɔrɔ, o be tilan sigiyɔrɔ duuru, kelen be minɛ, sanɲuman wolonwula nunu kɔnɔ. 35U ka suman bɛɛ kafo o sanɲuman nunu kɔnɔ, masacɛ k'a ɲini u fɛ u ka suman mara dugubabaw kɔnɔ, e masacɛ ka to o kunna. 36Kɔngɔ bena don saan wolonwula minw kɔnɔ, a bena kɛ ɲasigi ye waasa kɔngɔ kana na digi jamana na.»

Yusufu be kɛ ɲamɔgɔba ye

37Yusufu ye min fɔ, o diyara masacɛ n'a ka kuntigiw bɛɛ ye kosɔbɛ. 38O la, masacɛ y'a fɔ u ye ko: «An be se ka mɔgɔ dɔ wɛrɛ sɔrɔ, Ala Nii be ni min ye i n'a fɔ kanbelen nin wa?» 39A y'a fɔ Yusufu ye ko: «Ala sɔnna ka o lɔnniya nin bɛɛ d'i ma minkɛ, mɔgɔ wɛrɛ te yan min hakili n'a ka lɔnniya sera i ta ma. 40- Ne b'i sigi ne ka soo kunna. Jamanadenw bɛɛ bena mɛnni kɛ i fɛ, ne ka masasigilan dama le bena ne ni ele daan bɔ ɲɔgɔn na.» 41A y'a fɔ a ye tugu ko: «Ne be Ezipiti jamana bɛɛ kuntigiya don i bolo.» 42- O kɔ, masacɛ y'a ka bololanigɛ bɔ a yɛrɛ bolo k'a don Yusufu bolo, ka tila ka fani ɲanaman don a kaan na, ani kɔnnɔkisɛ sanulaman fana. 43Wotoro min be tugu ale masacɛ ta kɔ, Yusufu yɛlɛla o kɔnɔ. Mɔgɔ dɔw tun bilar'a ɲa ka to ka pɛrɛn ko: «Aw y'aw kunbiri gwan duguma!»

A kɛra ten, masacɛ y'a sigi k'a kɛ Ezipiti jamana bɛɛ kuntigi ye. 44A y'a fɔ Yusufu ye tugu ko: «Ne ye masacɛ ye, n'i m'a fɔ ko min ka kɛ, mɔgɔ si te se k'o kɛ Ezipiti jamana bɛɛ kɔnɔ.» 45Masacɛ ye tɔgɔ la Yusufu kan ko Safinatipaneya. U ka dugu dɔ be yen, min tɔgɔ ko Ɔni, a y'o dugu nin murutigi Potifari denmuso Asenati d'a ma furu la. Yusufu bɔra ka Ezipiti jamana yɔrɔ bɛɛ yaala.

46Yusufu tagara Ezipiti masacɛ fɛ tuma min na, a sii tun ye saan bi saba ye. A ye sira ɲini a fɛ ka taga jamana yɔrɔ bɛɛ yaala.

47O sanɲuman wolonwula nunu kɔnɔ, suman sɔrɔla jamana kɔnɔ kosɔbɛ. 48Suman minw sɔrɔla Ezipiti o saan wolonwula nunu kɔnɔ, Yusufu y'o bɛɛ lajɛn k'a mara dugubabaw kɔnɔ, ka dugudenninw taw ta ka na n'u ye dugubabaw kɔnɔ k'u mara yen. 49A ye suman lajɛn, a cayara fɔɔ k'a dama tɛmɛ, u yɛrɛ tun t'a suma k'a jati tugu cayakojugu fɛ.

50Yanni kɔngɔ donsan ka se, Yusufu tun ye dencɛ fila sɔrɔ ka ban a muso Asenati fɛ, n'o ye Ɔni dugu jotigi Potifari denmuso ye. 51A ye deen fɔlɔ tɔgɔ la ko Manase, bari a ko Ala y'ale kɛ a ɲinɛn'a ka sɛgɛn n'a ka bɔnɔ ye k'a facɛ ka soo la. 52A ye deen filanan tɔgɔ la ko Efarayimu, ko: «Ala ye ne sɔn deenw na ne ka tɔɔrɔyɔrɔ la.»

53Suman tun sɔrɔla Ezipiti jamana kɔnɔ saan wolonwula minw kɔnɔ, olu tɛmɛna tuma min na, 54- kɔngɔ bena don saan wolonwula minw kɔnɔ, olu sera i n'a fɔ Yusufu tun y'a fɔ cogo min na. Kɔngɔ donna jamana tɔw bɛɛ la, nga dumuni tun be sɔrɔ Ezipiti yɔrɔ bɛɛ la.

55- Kɔngɔ fana nana se Ezipiti yɔrɔ bɛɛ la tuma min na, jamanadenw kasira Ezipiti masacɛ nɔɔ fɛ janko a ka dumuni d'u ma. Masacɛ y'a fɔ u bɛɛ ye k'u ka taga Yusufu fɛ, ko n'a ye fɛɛn min fɔ u ye, u k'o kɛ. 56Kɔngɔ sera jamana yɔrɔ bɛɛ la.

Yusufu ye sira di k'u ka bondow bɛɛ dayɛlɛ dugubabaw bɛɛ la janko ka suman feere Ezipitikaw ma. Kɔngɔ fana juguyara Ezipiti jamana na.

57Mɔgɔ bɛɛ tun be taga Ezipiti ka suman san Yusufu fɛ, bari kɔngɔ tun juguyara diɲɛ faan bɛɛ la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index