Search form

Kod 48

Yakuba be duba kɛ Yusufu deenw ye

1O koow tɛmɛnin kɔ, a fɔra Yusufu ye ko a facɛ man kɛnɛ. O la, Yusufu y'a dencɛ fila, Manase ni Efarayimu minɛ ka taga n'u ye. 2U y'a fɔ Yakuba ye tuma min na ko a dencɛ Yusufu nan'a fɛ, a jijara ka wili ka sigi a ka dilan kan.

3- Yakuba y'a fɔ Yusufu ye ko: «Ka ne to Luzi, Kanaan jamana na, Setigi Ala y'a yɛrɛ yira ne la, ka hɛrɛ kɛ ne ye. 4A y'a fɔ ne ye ko a bena deenw di ne ma, ka ne kɔmɔgɔw caya kosɔbɛ ka ne kɛ siya caaman faa ye. Ko a bena jamana nin di ne kɔmɔgɔw ma, a ka kɛ olu ta ye kudayi. 5Ayiwa, sisan i dencɛ fila minw wolola Ezipiti jamana na sanni ne ka na i fɛ yan, olu bena jati ne taw ye. Efarayimu ni Manase bena kɛ ne taw ye i n'a fɔ Urubɛn ni Simeyɔn. 6Nga i bena deen minw sɔrɔ u kɔ, olu bena kɛ i yɛrɛ tɔgɔla taw ye. Olu bena u niyɔrɔ dugukolo sɔrɔ u kɔrɔcɛw tɔgɔ la. 7- Ne kɔsegitɔ ka bɔ Mezopotami jamana na, dusukasi ye ne sɔrɔ. Arasɛli sara sira la Kanaan jamana na, yɔrɔ dɔ la Efarata gɛrɛfɛ. Ne y'a suu don Efarata sira daa la yen.» Efarata le be wele bii ko Bɛtilehɛmu.

8Yakuba ye Yusufu dencɛw filɛ k'a fɔ ko: «Nunu ye jɔn ni jɔn ye?» 9Yusufu y'a fɔ a faa ye ko: «Ala ye deen minw di ne ma yan, olu lo.» Yakuba ko: «U gwɛrɛ ne la, ne ka duba kɛ u ye.» 10O y'a sɔrɔ Yakuba ɲaa fanga tun dɔgɔyara kɔrɔya kosɔn, a tun te yeli kɛ ka ɲa. Yusufu ye u gwɛrɛ a la tuma min na, Isirayɛli y'u minɛ k'u nɔrɔnɔrɔ a yɛrɛ la. 11Isirayɛli y'a fɔ Yusufu ye ko: «Ne tun ko ne tena se k'i ye tugu. Sisan Ala y'a to ne ye i deenw fana ye.» 12Yusufu y'u bɔ a faa seen kanw k'a kunbiri gwan k'a ɲaa biri duguma. 13O kɔ, Yusufu ye Efarayimu minɛ a kinibolo la ka Manase minɛ a numanbolo la, ka taga n'u ye Isirayɛli fɛ. O tuma na, Efarayimu kɛra Yakuba numanbolo fɛ, Manase kɛr'a kinibolo fɛ. 14Nga Yakuba y'a kinibolo wili ka ta'a la Efarayimu kuun na, min ye dɔgɔcɛ ye, k'a numanbolo la Manase kuun na. A tun tugura k'o kɛ ten, k'a sɔrɔ Manase tun ye deen fɔlɔ ye. 15A ye duba kɛ Yusufu ye ko:

«Ne faaw, Ibrayima ni Isiyaka

tora Ala min ɲakɔrɔ,

Ala min kɛra ne kɔlɔsibaga ye

ne sii bɛɛ la fɔɔ ka se bii ma,

16mɛlɛkɛ min ye ne kisi kojugu bɛɛ ma,

ale ka hɛrɛ kɛ deen nunu ye.

Ala k'a to u ka kɛ sababu ye ne tɔgɔ kana tunu.

U ka kɛ sababu ye fana, ne mamacɛ Ibrayima ni ne faa Isiyaka tɔgɔw kana tunu.

U kɔmɔgɔw ka caya kosɔbɛ dugukolo kan.»

17Yusufu y'a ye ko a faa y'a kinibolo la Efarayimu kuun na minkɛ, o ma diya a ye. A y'a faa bolo minɛ ko a b'a bɔ Efarayimu kuun na k'a la Manase kuun na. 18A y'a fɔ a faa ye ko: «Baba, o tɛ. Nin le ye deen fɔlɔ ye, i kinibolo la ale kuun na.» 19A faa ma sɔn. A ko: «Ne y'a lɔn, n deen. Ne y'a lɔn, ale fana bena kɛ siya dɔ faa ye, a fana bena kɛ mɔgɔbaba ye. O bɛɛ n'a ta, a dɔgɔcɛ bena kɛ mɔgɔbaba ye ka tɛmɛ a kan, dɔgɔcɛ kɔmɔgɔw bena kɛ siya caaman ye.» 20- Yakuba ye duba kɛ u ye o loon na k'a fɔ ko:

«Ni Isirayɛlidenw be duba kɛ tuma min na,

u ben'a kɛ ten:

‹Ala k'i kɛ i n'a fɔ Efarayimu ni Manase.› »

A kɛra ten, Yakuba ye Efarayimu bila Manase ɲa.

21O kɔ, Yakuba y'a fɔ Yusufu ye ko: «Ne be ɲini ka sa, nga Ala bena to aw fɛ ka kɔsegi n'aw ɲuman ye aw faso la. 22Ne be dɔ fara i ta kan, i ta ka tɛmɛ i balimaw taw kan. Ne be Sisɛmu dugu d'i ma, ne ye min minɛ amoriw fɛ murujan ani kala barika la.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index