Search form

Kod 8

Jiba jigiko

1Ala hakili tora Nuhun la, ani kongosogow ni begɛn minw bɛɛ tun be n'a ye kurun kɔnɔ. A y'a kɛ fɔɲɔ dɔ wilila dugukolo kan, jii jigira. 2Dugukolo kɔnɔ jii bɔyɔrɔw ni sanfɛ jii bɔyɔrɔ datugura, sanji lɔra.

3Jii tora ka jigi dɔɔni dɔɔni. Yanni tile kɛmɛ ni bi duuru, jii nɔgɔyara dugukolo kan. 4O saan kalo wolonwulanan tile tan ni wolonwulanan loon, kurun sigira Arara kulu kan. 5Jii tora ka jigi. Yanni kalo tannan, kuluw kuunw yera.

6Tile bi naani tɛmɛnin kɔ, Nuhun tun ye fenɛtiri min bɔ kurun na, a y'o dayɛlɛ 7ka kaankaan kelen bila ka taga. O tora ka taga ka na fɔɔ jii ka ban dugukolo kan. 8O kɔ, a ye tuganin bila ka taga, janko k'a filɛ ni jii jigira ka bɔ dugukolo kan. 9Nga tuganin ma sigiyɔrɔ sɔrɔ. A segira Nuhun fɛ kurun kɔnɔ, bari jii tun be dugukolo yɔrɔ bɛɛ la. Nuhun y'a bolo bɔ k'a minɛ k'a don kurun kɔnɔ. 10A ye kɔnɔni kɛ tile wolonwula tugu, ka sɔrɔ ka tuganin nin bila ka bɔ kurun kɔnɔ tugu. 11Tubanin segira ka na wulafɛ ni olivuyiri furaburukɛnɛ ye a daa la! Nuhun y'a lɔn ko jii tun nɔgɔyara dugukolo yɔrɔ dɔ la. 12A ye kɔnɔni kɛ tile wolonwula tugu, o kɔ, a ye tuganin bila ka bɔ, a ma segi ka n'a fɛ tugu.

13Nuhun sii saan kɛmɛ wɔɔrɔ ni kelennan, o kalo fɔlɔ tile fɔlɔ loon, jii tun banna dugukolo kan.

Nuhun ye kurun kuun yɛlɛ ka filɛli kɛ, a y'a ye ko dugukolo jara.

14Kalo filanan tile mugan ni wolonwulanan loon, dugukolo yɔrɔ bɛɛ tun jara pepewu.

15Ala y'a fɔ Nuhun ye ko: 16«Aw ye bɔ kurun kɔnɔ, e n'i muso, n'i dencɛw, n'i biranmusow. 17Fɛɛn ɲanaman sifa minw bɛɛ be n'i ye, kɔnɔw, ni begɛnw, ani fɛɛn minw be fofo dugukolo kan, i ka bɔ n'olu bɛɛ ye, janko u ka se ka deenw wolo dugukolo kan ka caya a kan.» 18Nuhun n'a dencɛw n'a muso, n'a biranmusow bɔra kɛnɛma. 19Seen naani fɛɛnw sifa bɛɛ bɔra kurun kɔnɔ, ni fɛɛn o fɛɛn be fofo, ni kɔnɔw sifa bɛɛ: ani fɛɛn o fɛɛn be yaala dugukolo kan, u bɛɛ bɔra kurun kɔnɔ.

20Nuhun ye sarakabɔyɔrɔ lɔ Masaba ye ka dɔ bɔ seen naani fɛɛn bɛɛ la minw ka ɲi, ni kɔnɔ sifa bɛɛ la minw ka ɲi, k'u kɛ saraka ye k'u jɛni. 21Masaba y'o kasa diman mɛn, a y'a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ko: «Adamaden ka miiriyaw si ma ɲi kabini a daminɛ na. O bɛɛ n'a ta, ne tena dugukolo danga mɔgɔw kosɔn tugu abada. Ne tena nimanfɛnw bɛɛ faga tugu fewu i n'a fɔ ne y'a kɛ cogo min na.

22Ka dugukolo to yen,

danni bena kɛ, suman be tigɛ,

nɛnɛ ni funteni be bɔ,

samiɲa ni tilemana be kɛ,

suu ni tile bena kɛ yen.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index