Search form

Aba 3

Abakuki ka daalili

1Kira Abakuki ka daalili, mɔgɔw kasicogo la.

2Masaba, ne y'i ka koo kibaru mɛn.

O ye ne kabakoya dɛ!

I k'o ɲɔgɔn kɛ an ka tile la!

O ka ye an ka tile la!

Nga i dimiwaati la, i ka sabali ka makari an na!

3Ala be bɔ Teman mara la,

Ala be bɔ Paran kulu kan.

A ka masaya be sankolo yɔrɔ bɛɛ la,

dugukolo yɔrɔ bɛɛ b'a batoko nigɛ don mɔgɔw la.

4A be kɛnɛ bɔ i ko tile,

yeelen be manamana ka bɔ a bolo la,

o le y'a ka fanga dogoyɔrɔ ye.

5Fɔɲɔbana le b'a ɲa,

banajugu be tugur'a kɔ.

6A be lɔ dugukolo be yɛrɛyɛrɛ,

a be siyaw filɛ, u jaa be tigɛ.

Fɔlɔfɔlɔ kuluw be wurubata! Tintinkɔrɔw be ci!

O minw ye a ka tɛmɛsirakɔrɔw ye.

7Ne ye kusanw ka soow halakinin ye.

Ne ye madiyanw ka jamana kɔnɔ boonw halakinin ye.

8Masaba, e dimina bajiw le kɔrɔ wa?

I dusu bɔra kɔɔw le kama wa?

I yɛlɛla i ka soow n'i ka sebagaya wotorow kan tuma min na,

i tun dimina kɔgɔji le kama wa?

9E y'i ka toon labɛn,

i ye kumagwɛlɛn minw fɔ,

olu ye i ka biɲɛw ye.

I be dugukolo walaka ka sira di baji ma.

10Kuluw yɛrɛyɛrɛla i ɲafɛ,

sanjiba benna!

Badingɛ fara jii la ka mankan bɔ

fɔɔ a be wiliwili sanfɛ!

11Tile ni kalo lɔra yɔrɔ kelen

i ka biɲɛ manamanakojugu fɛ,

n'i ka taman yeelen fɛ.

12Dimikojugu fɛ,

i be dugukolo bɛɛ yaala.

I ka dusugwan fɛ,

i be siyaw nɔɔni i seen kɔrɔ.

13I bɔra e ka mɔgɔw kisili kama,

e ka mɔgɔwolomanin kisili kama.

I ye mɔgɔjugu ka soo ci,

i y'a juu bɛɛ walaka!

14E y'u ka biɲɛw kɛ k'u kuntigiw kuun sɔgɔsɔgɔ.

K'a sɔrɔ u tun be girinna an kan i ko sanfɔɲɔba

ni nisɔndiya ye,

k'u b'an yɛrɛkɛ k'an halaki dogo la

i ko u sera an kɔrɔ ka ban yɛrɛ!

15I ye sira bɔ i ka soow ye kɔgɔji kɔnɔ,

kɔgɔjiba fufunin kɔnɔ!

16Ne y'o mɛn, ne kamana gwanna.

Mankan nin fɛ, ne daa tora ka yɛrɛyɛrɛ.

Ne kolow bɛɛ magayara,

n seen tora ka yɛrɛyɛrɛ.

Ala bena an tɔɔrɔbagaw ɲaa gwan loon min na,

ne ka kan ka n hakili sigi

k'o loon nin kɔnɔ.

17Hali ni toro te deen kɛ,

ni foyi te sɔrɔ *ɛrɛzɛnsunw kan,

hali ni olivuyiriw te ɲa.

Ni balofɛn te sɔrɔ forow kɔnɔ,

hali ni sagaw be tunu ka bɔ wɛɛrɛw kɔnɔ,

ni misiw be tunu ka bɔ wɛɛrɛw kɔnɔ,

18ne kɔni bena nisɔndiya Masaba kosɔn.

Ne bena ɲanagwɛ ne kisibaga Ala kosɔn.

19- Matigi, Masaba ye ne tigi ni ne fanga ye,

a be ne seenw kɛ i ko jaa taw,

a be see di ne ma ka taama kuluw kan.

Dɔnkililabagaw ɲamɔgɔ le y'o la ni kolonjo ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index