Search form

Aba int

Kunnafoni

Kitabu nin kɔnɔ, kira Abakuki ni Ala be kumana le ka di ɲɔgɔn ma. Ɲɔgɔntɔɔrɔ, ni tilenbaliyako minw be kɛra Abakuki lamini na, a be kasira olu le kosɔn Masaba ɲakɔrɔ. Ala y'a jaabi ko ale bena Babilɔnikaw bila ka na Zuda mara mɔgɔw ɲaa gwan. Nga Abakuki ko Babilɔnika nunu yɛrɛ ye kojugukɛlaw ye ka tɛmɛ Zuda mara mɔgɔw kan. O la, Ala ko olu fana ɲagwanwaati bena se loon dɔ.

Ala y'a fɔ Abakuki ye ko loon be na, tilenninya bena kɛ. A ko:

«Bari, koo min lo, a n'a kɛwaati lo,

waati surunyana ka ban, siga t'a la.

Hali n'a mɛnnin be i ɲana, e k'a kɔnɔ.

A bena na se wajibi, siga t'a la.

Yɛrɛboɲala filɛ, a te kotilennin lɔn.

Nga, mɔgɔtilennin bena kisi a ka lanaya barika la.» (2.3-4)

Kitabu nin tilancogo

Abakuki be kasi Masaba ɲakɔrɔ 1.1—2.5

Kojugukɛlaw bena u ka sara sɔrɔ 2.6-20

Abakuki be barika la Ala ye 3.1-19

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index