Search form

Aze 1

Alabatoso lɔko

1- Dariyusi ka masaya saan filanan kalo wɔɔrɔnan tile fɔlɔ loon, Masaba ye kira Aze ci ka taga kuma Salitiyɛli dencɛ Zorobabɛli fɛ, min tun ye Zuda mara lasigiden ye, ani Yewosadaki dencɛ Zozuwe fɛ, min tun ye sarakalasebagaw kuntigi ye. A ko: 2«Masaba, Setigi ko: ‹Mɔgɔ nunu b'a fɔra ko ne Masaba ka soo lɔtuma ma se fɔlɔ.› » 3O la, Masaba ye Aze ci ka kuma u fɛ, ko: 4«Aw ka kan ka la bonɲumanw kɔnɔ nin waati la k'a sɔrɔ ne ka boon cinin lo wa?»

5Ayiwa, sisan Masaba, Setigi ko: «Aw ye min kɛ, aw ye miiri o la kosɔbɛ. 6Aw ye suman caaman dan, nga aw ye fitini dama tigɛ. Aw be dumuni kɛ, nga aw te fa. Aw be minni kɛ, k'a sɔrɔ aw nisɔn te diya. Aw be faniw don, nga nɛnɛ te bɔ aw la. Sara tabagaw ka sara kɛra i n'a fɔ u y'u don bɔɔrɔ jusɔgɔninw kɔnɔ.»

7Ayiwa, Masaba, Setigi ko: «Aw ye min kɛ, aw ye miiri o la kosɔbɛ. 8Aw ye yɛlɛ kuluw kan ka lɔgɔw tigɛ ka na n ka soo lɔ. O la, n nisɔn bena diya ka boɲa sɔrɔ. Ne Masaba le ko ten. 9Aw be fɛɛn caaman koo miiri, nga aw be fitini dama le sɔrɔ. Aw ye min sɔrɔ fana ka don n'a ye, ne y'o fiyɛ. O kuun ye mun ye? Ne Masaba, Setigi le ko ten. Bari ne ka soo kɛnin be bonkolon ye, k'a sɔrɔ aw kelen kelen bɛɛ cɛɛ sirinin b'aw taw la. 10O kama lo, n y'a to sankolo banna ka jii di, suman fana ma ɲa dugukolo kan. 11Ne y'a kɛ jaa nana dugukolo kan, kuluw ni sumanw jara, duvɛnkɛnɛ ni tulu ma sɔrɔ, ani foyi ma ɲa dugukolo kan, jaa y'aw adamadenw, ni begɛnw, n'aw ka bololabaaraw tɔɔrɔ.»

12O tuma na, Salitiyɛli dencɛ Zorobabɛli, ni Yewosadaki dencɛ Zozuwe, sarakalasebagaw kuntigi, ni jama tɔɔ min bɔra jɔnya la ka na, olu bɛɛ sɔnna Masaba u ka Ala ka kuma na. U sɔnna kira Aze ka kuma na, a ye min sɔrɔ Masaba u ka Ala fɛ. Jama siranna Masaba ɲa.

13O kɔ, Masaba ka ciden Aze ye Masaba ka kuma fɔ u ye ko: «Ne be n'aw ye.» Masaba le ko ten. 14Masaba ye baara nigɛ don Salitiyɛli dencɛ Zorobabɛli la, min tun ye Zuda mara lasigiden ye, ani Yewosadaki dencɛ Zozuwe la, min ye sarakalasebagaw kuntigi ye, ani jama tɔɔ minw bɔra jɔnya la. U nana Masaba, Setigi, u ka Ala ka soo baara daminɛ 15saan kalo wɔɔrɔnan tile mugan ni naaninan loon.

Alabatoso kuraman ka cɛɲa

Dariyusi ka masaya saan filanan na,

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index