Search form

Aze 1:1

Alabatoso lɔko

1 Dariyusi ka masaya saan filanan kalo wɔɔrɔnan tile fɔlɔ loon, Masaba ye kira Aze ci ka taga kuma Salitiyɛli dencɛ Zorobabɛli fɛ, min tun ye Zuda mara lasigiden ye, ani Yewosadaki dencɛ Zozuwe fɛ, min tun ye sarakalasebagaw kuntigi ye. A ko:

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index