Search form

Aze int

Kunnafoni

Aze ka kiraya waati tun y'a sɔrɔ zuwifuw kɔsegira ka bɔ Babilɔni ka ban. U dɔw tun ye nafolotigiw ye, nga dɛsɛ ni kɔngɔ tun be caaman tɔɔrɔla. Ala ko ale batoso lɔbaliya kama lo jama be tɔɔrɔla. A ko: «Aw ka kan ka la bonɲumanw kɔnɔ nin waati la k'a sɔrɔ ne ka boon cinin lo wa?» (1.4)

Ala y'a daa di ko a batoso kuraman ka dawula bena boɲa ka tɛmɛ fɔlɔ ta kan. Ko mɔgɔw k'u kɔnɔ gwɛ, ko ale bena hɛrɛ kɛ u ye.

Kitabu nin tilancogo

Masaba b'a yɛrɛ batoso lɔko fɔ 1.1-15

Alabatoso kuraman ka dawula 2.1-9

Ala bena hɛrɛ kɛ a ka sagokɛlaw ye 2.10-19

Ala be layidu ta Zorobabɛli ye 2.20-23

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index