Search form

Ebu 1

Ala kuman'a Dencɛ barika la

1Fɔlɔfɔlɔ, Ala kumana an faaw fɛ kiraw barika la siɲɛ caaman ni cogo caaman na. 2Nga a kumana an fɛ laban waati nin na a Dencɛ barika la, a ye min kɛ fɛɛn bɛɛ kuntigi ye, ani a ye diɲɛ dan min barika la. 3Ala ka dawula n'a jaa tigitigi yɛrɛ lo. Diɲɛ be seen kan ale ka kuma barikaman sababu la. A y'a yɛrɛ saraka mɔgɔw ka hakɛw yafa kosɔn ka ban tuma min na, a yɛlɛla ka taga sigi Setigi Ala kinibolo fɛ arijana na.

Ala Dencɛ lɔyɔrɔ ka bon ni mɛlɛkɛw ta ye

4Ala Dencɛ lɔyɔrɔ ka bon ni mɛlɛkɛw ta ye, fɔɔ a ye tɔgɔ d'a ma min ka bon n'u ta ye pewu. 5- Ala delila k'a fɔ a ka mɛlɛkɛw jumɛn ye ko:

«I ye ne Dencɛ ye,

ne y'i wolo bii.»

Ala ma deli k'a fɔ mɛlɛkɛ si ye fana ko:

«Ne bena kɛ i Faa ye,

i bena kɛ ne Deen ye.»

6- Nga, a Dencɛ min kɔnna danfɛnw bɛɛ ɲa, ale wolola tuma min na diɲɛ na, a y'a fɔ ko: «Mɛlɛkɛw bɛɛ k'u kunbiri gwan a ɲakɔrɔ.» 7- A fɔra mɛlɛkɛw ka koo la ko:

«A b'a ka mɛlɛkɛw kɛ fɔɲɔ ye,

a b'a ka baarakɛlaw kɛ tasuma ye.»

8- Nga a y'a fɔ a Deen ka koo la ko:

«Ala, e ka masaya be to seen kan kudayi!

I ka masabere ye tilenninya ta ye.

9Tilenninya ka d'i ye,

kojugu man d'i ye.

O la, Ala, i ka Ala y'i woloma

k'i nisɔn diya ka tɛmɛ i tɔɲɔgɔnw kan.»

10Ala y'a fɔ tugu ko:

«Ele Matigi le ye dugukolo dan kabini fɔlɔfɔlɔ,

sankolo ye i bulonɔ ye.

11Olu bena ban, nga ele be to.

U bena kɔrɔ i ko fani.

12- Mɔgɔ be deleke kuru cogo min na,

i bena u kɛ ten.

Fani donta be yɛlɛma cogo min na,

u bena yɛlɛma ten.

Nga e kɔni be to i cogo la,

e sii te ban ka ye.»

13- Ala delila k'a fɔ mɛlɛkɛw jumɛn ye ko:

«Sigi ne kinibolo fɛ

fɔɔ ne k'i juguw cɔnkɔn i seen kɔrɔ?»

14Mɛlɛkɛ bɛɛ te baara kɛra Ala le ye wa? Mɔgɔ minw bena kisi, a te to k'u ci ka olu dɛmɛ wa?

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index