Search form

Ebu 10

Krista ka saraka dama le ka ɲi

1Musa ka sariya tun ye fɛnɲuman nata taamasiɲɛ le ye. A te se k'a batobagaw kɛ mɔgɔdafaninw ye Ala ɲakɔrɔ saraka bɔtaw barika la, u be minw kɛ tuma o tuma ni saan o saan, daan t'a la. 2N'o tun be fɛɛn ɲa, u tun tena to k'o kɛ tugu. Bari n'a kuun ye u saniyako ye, n'u tun y'o bɔ ka ban, minw tun b'o kɛ ka Ala bato, olu hakili tun tena jigi u ka hakɛw la tugu do. 3Nga, saan o saan, saraka nunu be to k'u hakili jigi u ka hakɛw la. 4Bari turaw ni bakɔrɔninw joli te se ka mɔgɔ ka hakɛw yafa abada. 5O kama Krista natuma diɲɛ na, a y'a fɔ Ala ye ko:

«E ko i te saraka ni sɔnnifɛn fɛ,

nga i ye farisogo di ne ma.

6Ka begɛn faga k'a jɛni,

walima k'a joli bɔn hakɛ yafa kosɔn,

o si ma i ɲaa fa.

7- O la, ne y'a fɔ ko n filɛ nin ye

n ka Ala, ne nana janko k'i sago kɛ

ka kɛɲɛ ni min fɔra kitabu kɔnɔ ne ka koo la.»

8Krista kɔnna k'a fɔ ko: «Saraka, ni sɔnnifɛn, ni begɛn jɛnita, ani hakɛ yafa saraka, i tun t'o si fɛ, o si ma diya i ye.» K'a sɔrɔ o koo nunu tun be kɛ ka kɛɲɛ ni sariya ye. 9O kɔ, a y'a fɔ ko: «Ne filɛ, ne nana janko k'i sago kɛ.» A kɛra ten, Krista be landakɔrɔ bɔ yen ka landakura sigi. 10A ye Ala sago kɛ k'a yɛrɛ saraka siɲɛ kelenpe minkɛ, min ɲɔgɔn tena kɛ tugu, anw saniyara o le barika la.

11- Sarakalasebagaw be to u seen kan loon o loon k'u ka baara kɛ ka to k'o saraka kelen nunu bɔ. O te se cogo si la ka hakɛw yafa. 12Nga Krista kɔni, ale y'a yɛrɛ di siɲɛ kelenpe hakɛw yafa kosɔn, ka sɔrɔ ka taga sigi Ala kinibolo la kudayi, 13- yanni Ala k'a juguw majigi a kɔrɔ. 14A be mɔgɔ minw saniya, a y'olu kɛ mɔgɔdafaninw ye a ka saraka kelen barika la, u fana be to ten tuma bɛɛ. 15Nii Senuman fana b'o le fɔ ka gwɛ an ye ko:

16- «Ne bena bɛɛn min sigi n'u ye o loonw tɛmɛnin kɔ, o filɛ nin ye,

ne Matigi le ko ten.

Ne bena n ka sariya don u dusu la,

n koo ka to u kɔnɔ.

17- Ne tena u ka hakɛw n'u ka filikow to n dusu la tugu.»

18O la do, ni hakɛw yafara, saraka bɔkun te yen tugu.

Ladili, Krista ka koo la

19O kosɔn, n badenw, sira dinin b'an ma ka don Yɔrɔ senumanw ka senuman na Yezu joli bɔnin sababu la. 20A ye sirakura ɲanaman dayɛlɛ an ye, cɛtigɛ fani cɛma min y'a yɛrɛ farisogo ye. 21Sarakalasebagaw kuntigiba b'an fɛ Ala ka soo kunna. 22- O la, an ka miirijuguw bɔ an kɔnɔ, k'an yɛrɛ saniya ni jiɲuman ye, ka gwɛrɛ Ala la ni lanaya dafanin ye. 23An ko jigi min b'an fɛ, an kana an fari faga o koo la. Bari Ala min y'a daa di, kantigi lo. 24An ka jija ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka kanuya sira taama, ka koɲuman kɛ. 25An kana ban ka taga an ka ɲɔgɔnlajɛnyɔrɔ la, i n'a fɔ dɔw be to k'a kɛ cogo min na. Nga an ka ɲɔgɔn jaa gwɛlɛya, bari aw yɛrɛ ɲaa b'a la ko Matigi ka loon surunyana ka ban.

26An minw be tiɲɛ lɔn ka ban, n'an be to ka tugu ka hakɛ kɛ, saraka wɛrɛ te yen min be se ka hakɛw yafa. 27- Siranyako le tora sisan, o ye kiti ni tasumaba ye minw bena Ala juguw halaki. 28- Ni mɔgɔ o mɔgɔ ye Musa ka sariya cɛn, ni seere fila, walima saba, sɔrɔla k'a fɔ ko tiɲɛ lo, o tigi ka kan ka faga, u man kan ka makari a la yɛrɛ. 29- Nga min ka jugu n'o ye, o ye ka Ala Dencɛ dɔgɔya, walima k'a fɔ ko Yezu joli min ye bɛɛn kɛ Ala ni mɔgɔ cɛ, k'o ye fu ye. K'a sɔrɔ o joli nin le ye o tigi saniya. Walima ka Nii Senuman tɔgɔjugu fɔ, min ye makaritigi ye. O tigi ka sara ka jugu ka tɛmɛ. 30- Bari, min y'a fɔ ko: «Ne le ka kan ka mɔnɛ bɔ, ne bena u sara,» an b'o tigi lɔn. A y'a fɔ tugu ko: «Ne Matigi le bena n ka mɔgɔw kiti.»

31Ka don Nitigi Ala bolo, o ye jatigɛko ye.

32Aw k'aw hakili jigi aw ka lanaya daminɛtuma na. Aw ye Ala ka yeelen sɔrɔ dɔrɔn, tɔɔrɔ jugumanw daminɛna, nga aw jijara. 33Yɔrɔ dɔ, u tun b'aw nɛni k'aw tɔɔrɔ jama ɲana. Yɔrɔ wɛrɛ, aw le jijanin be ka tɔɔrɔbagaw dɛmɛ. 34Aw sigɛnna ni kasodenw ye u ka tɔɔrɔw la. Aw sɔnna k'aw ka bololafɛnw to u bɔsibagaw bolo ni nisɔndiya ye. Bari, aw ko nafolo wɛrɛ b'aw fɛ min ka fisa n'o ye n'a te ban abada. 35Aw jigi kana tigɛ, bari a nafa ka bon. 36O la, fɔɔ aw ka jija janko n'aw ye Ala sago kɛ ka ban tuma min na, a y'a daa di min na, aw k'o sɔrɔ. 37Tiɲɛ na, a fɔra Ala ka kuma na ko:

«A tora dɔɔni dɔrɔn,

min ka kan ka na, a bena na.

A tena mɛn ka na.

38- Ne ka mɔgɔtilennin bena kisi lanaya barika la.

Nga n'a segira kɔ, a nigɛ be bɔ n na.»

39Minw bena segi kɔ ka halaki, anw te olu dɔw ye. Anw ye jigitigiw ye minw bena kisi.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index